MPlayer

NÃZEV
POUŽITÃ
POPIS
INTERAKTIVNÃ OVLÃDÃNÃ
POUŽITà OBECNÄ
KONFIGURAÄNÃ SOUBORY
PROFILY
ZÃKLADNÃ VOLBY
VOLBY PÅEHRÃVAÄE (POUZE MPLAYER)
VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÃ PROUD
VOLBY PRO OSD/TITULKY
VOLBY PRO ZVUKOVÃ VÃSTUP (POUZE MPLAYER)
VÃSTUPNÃ ZVUKOVÃ ROZHRANÃ (POUZE MPLAYER)
VOLBY PRO VIDEO VÃSTUP (POUZE MPLAYER)
VÃSTUPNÃ VIDEO ROZHRANÃ (POUZE MPLAYER)
VOLBY PRO DEKÃDOVÃNÃ/FILTROVÃNÃ
AUDIO FILTRY
VIDEO FILTRY
OBECNÃ ENKÃDOVACÃ VOLBY (POUZE MENCODER)
ENKÃDOVACÃ VOLBY PRO JEDNOTLIVÃ KODEKY (POUZE MENCODER)
PROMÄNNÃ PROSTÅEDÃ
SOUBORY
PÅÃKLADY POUŽITà MPLAYERU
PÅÃKLADY POUŽITà MENCODERU
CHYBY
AUTOÅI
UPOZORNÄNÃ K PÅEKLADU

NÃZEV

mplayer - pÅehrávaÄ filmů
mencoder - filmový enkodér

POUŽITÃ

mplayer [volby][soubor|URL|playlist|-]
mplayer
(volby) soubor1 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]
mplayer
[volby] {skupina souborů a voleb k nim} [volby pro skupinu]
mplayer
[dvd|dvdnav]://[titul|[prvnÃ_titul]-poslednÃ_titul ] [volby]
mplayer
vcd://stopa[/zaÅÃzenÃ]
mplayer
tv://[kanál][/id_vstupu] [volby]
mplayer
radio://[kanál|frekvence][/capture] [volby]
mplayer
pvr:// [volby]
mplayer
dvb://[ÄÃslo_karty@]kanál [volby]
mplayer
mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru) [-mf volby] [volby]
mplayer
[cdda|cddb]://stopa[-poslednÃ_stopa][:rychlost][/zaÅÃzenÃ] [volby]
mplayer
cue://soubor[:stopa] [volby]
mplayer
[ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]:// [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
mplayer
sdp://soubor [volby]
mplayer
mpst://poÄÃtaÄ[:port]/URL [volby]
mplayer
tivo://poÄÃtaÄ/(list|llist|fsid) [volby]
gmplayer
[volby] [-skin skin]
mencoder
[volby] soubor [soubor|URL|-] [-o soubor | file://soubor | smb://[user:pass@]host/filepath]
mencoder
[volby] soubor1 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro soubor2]

POPIS

mplayer je filmový pÅehrávaÄ pro Linux (bÄžà na mnoha platformách a CPU architekturách, viz dokumentace). PÅehraje vÄtÅ¡inu MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha nativnÃch i binárnÃch kodeků. Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 a dokonce i WMV filmy.

MPlayer podporuje velké množstvà výstupnÃch audio a video rozhranÃ. Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, také můžete použÃt GGI, SDL (a vÅ¡echny jejà ovladaÄe), VESA (na vÅ¡ech VESA-kompatibilnÃch kartách, dokonce bez X11), nÄkteré nÃzkoúrovÅové ovladaÄe (pro Matrox, 3dfx a ATI) a nÄkteré hardwarové MPEG dekódovacà karty, jako je Siemens DVB, Hauppauge PVR (IVTV), DXR2 a DXR3/Hollywood+. Mnoho z nich podporuje hardwarové nebo softwarové Å¡kálovánÃ, takže si můžete užÃt film na celé obrazovce.

MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké vyhlazené a stÃnované titulky a vizuálnà odezvu na povely z klávesnice. Podporovány jsou Evropské/ISO8859-1,2 (Bulharské, Anglické, Äeské, atd), Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastnÃ: MPsub) a také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed Captions).

mencoder (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navržený pro pÅevod MPlayerem pÅehratelných filmů (viz výš) do jiného formátu pÅehratelného MPlayerem (viz nÞ). Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/Xvid), nÄkterého z libavcodec kodeků a PCM/MP3/VBRMP3 audio v 1, 2 nebo 3 průchodech. Dále umà kopÃrovat datový proud (stream copy) a má rozsáhlý systém filtrů (crop, expand, flip, postprocess, rotate, scale, noise, konverze RGB/YUV) a mnoho dalÅ¡Ãch.

Abyste mohli rychle zaÄÃt, naleznete pÅÃklady použità na konci této manuálové stránky.

gmplayer je MPlayer s grafickým uživatelským rozhranÃm (GUI). Má stejné volby jako MPlayer.

PÅeÄtÄte si také HTML dokumentaci!

INTERAKTIVNÃ OVLÃDÃNÃ

MPlayer má plnÄ nastavitelnou, pÅÃkazovÄ orientovanou ovládacà vrstvu, která jej umožÅuje ovládat pomocà klávesnice, myÅ¡i, joysticku nebo dálkového ovládaÄe (s pomocà LIRC).
Možnosti pÅizpůsobenà ovládánà naleznete v nápovÄdÄ k volbÄ -input.
Ovládánà klávesnicÃ

<- a ->

PÅevine zpÄt/vpÅed o 10 sekund.

dolů a nahoru

PÅevine zpÄt/vpÅed o 1 minutu.

pgdown a pgup

PÅevine zpÄt/vpÅed o 10 minut.

[ a ]

SnÞÃ/zvýšà aktuálnà rychlost pÅehrávánà o 10%.

{ a }

Zpomalà na polovinu/zdvojà aktuálnà rychlost pÅehrávánÃ.

backspace (mazátko)

Vrátà rychlost pÅehrávánà na normál.

< a >

PÅejde zpÄt/vpÅed v playlistu.

ENTER

PÅejde vpÅed v playlistu, dokonce i pÅes konec.

HOME a END

PÅejde na dalÅ¡Ã/pÅedchozà podstrom v rodiÄovském playlistu.

INS a DEL (pouze ASX playlist)

PÅejde na dalÅ¡Ã/pÅedchozà alternativnà zdroj.

p / MEZERNÃK

Pauza pÅehrávánà (dalÅ¡Ã stisk odpauzuje).

.    

Krok vpÅed. PrvnÃm stiskem pozastavÃte pÅehrávánÃ, s každým dalÅ¡Ãm stiskem se pÅehraje jeden snÃmek a opÄt zastavà (libovolná jiná klávesa odpauzuje).

q / ESC

Stop pÅehrávánà a ukonÄenà programu.

+ a -

Nastavenà zpoždÄnà zvuku po +/- 0.1 sekundy.

/ a *

ZtlumenÃ/zesÃlenà hlasitosti

9 a 0

ZtlumenÃ/zesÃlenà hlasitosti

( a )

Nastavenà stereováhy k levému nebo pravému kanálu.

m    

Vypnutà zvuku.

_ (pouze MPEG-TS a libavformat)

Cykluje dostupné video stopy.

# (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)

PÅepÃná mezi dostupnými zvukovými stopami.

TAB (pouze MPEG-TS)

Cykluje dostupnými programy.

f    

PÅepÃnaÄ na celou obrazovku a zpÄt (viz také volbu -fs).

T    

PÅepÃnaÄ funkce vždy-nahoÅe (stay-on-top) (viz také volbu -ontop).

w a e

SnÞenÃ/zvýšenà rozsahu pan-and-scan (lupa).

o    

PÅepÃnaÄ zobrazenà OSD: nic / posuvnÃk / posuvnÃk + Äas / posuvnÃk + Äas + celkový Äas.

d    

PÅepÃnaÄ zahazovánà snÃmků: nic / zruÅ¡ zobrazenà / zruÅ¡ dekódovánà (viz volby -framedrop a -hardframedrop).

v    

PÅepÃnaÄ viditelnosti titulků.

j    

Cykluje dostupné titulky.

y / g

Krok vpÅed/zpÄt v titulcÃch.

F    

PÅepÃnaÄ zobrazenà "vynucených titulků".

a    

PÅepÃnaÄ zarovnánà titulků: vrch / stÅed / spodek.

x a z

Nastavenà zpoždÄnà titulků po +/- 0.1 sekundy.

r a t

Posun titulků nahoru/dolů.

i (pouze režim -edlout)

Nastavà zaÄátek a konec EDL bloku k vynechánà a zapÃÅ¡e jej do daného souboru.

s

PoÅÃdà snÃmek obrazovky.

S (pouze -vf screenshot)

Start/stop snÃmánà screenshotů.

I    

Zobrazà jméno souboru na OSD.

! a @

PÅevine na zaÄátek pÅedchozÃ/následujÃcà kapitoly.

D (pouze -vo xvmc, -vf yadif, -vf kerndeint)

Aktivuje/deaktivuje odstraÅovaÄ prokladu.

NásledujÃcà klávesy jsou Äinné pouze pokud použÃváte hardwarovÄ akcelerovaný video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér (-vf eq nebo -vf eq2) nebo filtr hue (-vf hue).
1 a 2

Nastavenà kontrastu.

3 a 4

Nastavenà jasu.

5 a 6

Nastavenà barevného tónu (hue).

7 a 8

Nastavenà sytosti barev (saturation).

(NásledujÃcà klávesy jsou Äinné pouze pokud použÃváte výstupnà video rozhranà Quartz nebo corevideo.)
command + 0

Zmenšà video okna na polovinu původnà velikosti.

command + 1

Nastavà velikost video okna na původnà velikost.

command + 2

ZvÄtÅ¡Ã video okno na dvojnásobek původnà velikosti.

command + f

PÅepÃnaÄ na celou obrazovku a zpÄt (viz také volbu -fs).

command + [ a command + ]

Nastavà alfa-kanál okna.

(NásledujÃcà klávesy jsou platné pouze pokud použÃváte výstupnà video rozhranà sdl.)
c    

Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.

n    

Obnovà původnà režim.

(NásledujÃcà klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici s multimediálnÃmi tlaÄÃtky.)
PAUSE

Pauza.

STOP 

UkonÄenà pÅehrávánà a skonÄÃ.

PÅEDCHOZÃ a DALÅ Ã

PÅevÃjenà zpÄt/vpÅed o 1 minutu.

(NásledujÃcà klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu vstupu z TV nebo DVB a dostanou pÅednost pÅed výše uvedenými definicemi tlaÄÃtek.)
h a k

Volba pÅedchozÃho/dalÅ¡Ãho kanálu.

n    

ZmÄna normy.

u    

ZmÄna seznamu kanálů.

(NásledujÃcà klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali podporu dvdnav: PoužÃvajà se pro navigaci v nabÃ- dkách.)
keypad 8

TlaÄÃtko nahoru.

keypad 2

TlaÄÃtko dolů.

keypad 4

TlaÄÃtko doleva.

keypad 6

TlaÄÃtko doprava.

keypad 5

Návrat do hlavnà nabÃdky.

keypad 7

Návrat do nejbližšà nabÃdky (Åazenà pÅednosti je: kapitola->titul->hlavnÃ).

keypad ENTER

Potvrzenà volby.

(NásledujÃcà klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena podpora teletextu pÅi kompilaci: PoužÃvajà se pro ovládánà teletextu televize.)

X

ZapnutÃ/vypnutà teletextu.

Q a W

PÅechod na dalÅ¡Ã/pÅedchozà teletextovou stránku.

Ovládánà myÅ¡Ã

tlaÄÃtko 3 a tlaÄÃtko 4

PÅevÃjenà zpÄt/vpÅed o 1 minutu.

tlaÄÃtko 5 a tlaÄÃtko 6

SnÞenÃ/zvýšenà hlasitosti.

Ovládánà joystickem

doleva a doprava

PÅevÃjenà zpÄt/vpÅed o 10 sekund.

nahoru a dolů

PÅevÃjenà vpÅed/zpÄt o 1 minutu.

tlaÄÃtko 1

Pauza

tlaÄÃtko 2

Cykluje stav OSD: nic / pÅevÃjenà / pÅevÃjenà + poÄitadlo / pÅevÃjenà + poÄitadlo + celkový Äas.

tlaÄÃtko 3 a tlaÄÃtko 4

SnÞenÃ/zvýšenà hlasitosti.

POUŽITà OBECNÄ

Každá ’flag’ volba má svůj ’noflag’ protÄjÅ¡ek, Äili protÄjÅ¡kem volby -fs je -nofs.

Pokud je volba oznaÄená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v kombinaci s volbou XXX nebo pokud je XXX zakompilováno.

POZNÃMKA: Parser podvoleb (použÃvaný napÅ. podvolbami -ao pcm) podporuje zvláštnà druh eskejpovánà ÅetÄzce zamýšlený pro použità externÃmi GUI.
Formát je následujÃcÃ:
%n%ÅetÄzec_délky_n
PÅÃKLADY:

mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
Nebo ve skriptu:
mplayer -ao pcm:file=%’expr length "$NAME"’%"$NAME" test.avi

KONFIGURAÄNÃ SOUBORY

Můžete umÃstit vÅ¡echny své volby do konfiguraÄnÃch souborů, které budou naÄteny pÅi každém spuÅ¡tÄnà MPlayeru/MEncoderu. Systémový konfiguraÄnà soubor ’mplayer.conf’ je v konfiguraÄnÃm adresáÅi (zpravidla /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský konfiguraÄnà soubor je pak ’~/.mplayer/config’. KonfiguraÄnà soubor MEncoderu je ’mencoder.conf’ v konfiguraÄnÃm adresáÅi (napÅ /etc/ mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský je pak ’~/.mplayer/ mencoder.conf’. Uživatelské volby pÅebijà systémové volby a pÅÃ- kazový Åádek pÅebije vÅ¡e. Syntax konfiguraÄnÃho souboru je ’volba=<hodnota>’, vÅ¡ecko za ’#’ je považováno za komentáÅ. Volby které nemajà hodnoty jsou povoleny nastavenÃm na ’yes’ nebo ’1’ nebo
’true’ a zakázány nastavenÃm na ’no’ nebo ’0’ nebo ’false’. I podvolby mohou být takto nastavovány.

RovnÄž můžete napsat konfiguraÄnà soubory k jednotlivým filmům. Pokud chcete mÃt konfiguraÄnà soubor pro film s názvem ’film.avi’, vytvoÅte soubor s názvem ’film.avi.conf’ s volbami pro tento film a umÃstÄte jej do ~/.mplayer/. Můžete rovnÄž vložit konfiguraÄnà soubor do stejného adresáÅe jako pÅehrávaný soubor, jestliže uvedete volbu -use-filedir-conf (na pÅÃkazovém Åádku nebo v globálnÃm konfiguraÄnÃm souboru).

PÅÃKLAD KONFIGURAÄNÃHO SOUBORU MPLAYERU:

# Jako výchozà použijeme video výstup Matrox.
vo=xmga
# Rád dÄlám stojky když se dÃvám na video.
flip=yes
# DekódovánÃ/enkódovánà z nÄkolika PNG souborů,
# zaÄneme mf://maska_souboru
mf=type=png:fps=25
# StraÅ¡idelné negativy jsou božÃ.
vf=eq2=1.0:-0.8

PÅÃKLAD KONFIGURAÄNÃHO SOUBORU MENCODERU:

# Nastavà výchozà soubor pro výstup z MEncoderu.
o=encoded.avi
# NásledujÃcà 4 Åádky umožnà pÅÃkazu mencoder tv:// zaÄÃt okamžitÄ zachytávat.
oac=pcm=yes
ovc=lavc=yes
lavcopts=vcodec=mjpeg
tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
# komplexnÄjÅ¡Ã výchozà nastavenà enkódovánÃ
lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
lameopts=aq=2:vbr=4
ovc=lavc=1
oac=lavc=1
passlogfile=pass1stats.log
noautoexpand=1
subfont-autoscale=3
subfont-osd-scale=6
subfont-text-scale=4
subalign=2
subpos=96
spuaa=20

PROFILY

Pro usnadnÄnà práce s odliÅ¡nými konfiguracemi si můžete definovat profily v konfiguraÄnÃch souborech. Profil zaÄnete uvedenÃm jeho jména v hranatých závorkách, napÅ. ’[muj-profil]’. VÅ¡echny konfiguraÄnà volby budou souÄástà profilu. Popis (zobrazený pomocà -profile help) si můžete definovat pomocà volby profile-desc. Profil ukonÄÃte zapoÄetÃm nového, nebo použitÃm profilu ’default’ pro pokraÄovánà bÄžného nastavenÃ.

PÅÃKLAD PROFILU MENCODERU:

[mpeg4]
profile-desc="Enkódovánà do MPEG4"
ovc=lacv=yes
lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200

[mpeg4-hq]
profile-desc="Enkódovánà do MPEG4 s vysokou kvalitou"
profile=mpeg4
lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes

ZÃKLADNÃ VOLBY

-codecs-file <soubor> (viz také volby -afm, -ac, -vfm, -vc)

PÅeskoÄà standardnà vyhledávánà a použije <soubor> namÃsto vestavÄného souboru codecs.conf.

-include <konfiguraÄnà soubor>

Zadaný <konfiguraÄnàsoubor> bude zpracován po ostatnÃch konfiguraÄnÃch souborech.

-list-options

VypÃÅ¡e vÅ¡echny dostupné volby.

-msgcharset <znaková_sada>

PÅevádà terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozÃ: autodetekce). Text bude ve znakové sadÄ nastavené configure volbou --charset. Nastavte ji na "noconv" pro potlaÄenà konverze (napÅ. kvůli potÞÃm s iconv).
POZNÃMKA:
Volba zaÄne pracovat až po zpracovánà pÅÃkazového Åádku. PromÄnná prostÅedà MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se prvnÃch Åádek vadného výstupu.

-msglevel <all=<úroveÅ>:<module>=<úroveÅ>:...>

Ovládá upovÃdanost každého modulu pÅÃmo. Modul ’all’ zmÄnà upovÃdanost vÅ¡ech modulů neuvedených explicitnÄ na pÅÃ- kazovém Åádku. Seznam vÅ¡ech dostupných modulů zÃskáte pomocà ’-msglevel help’.
POZNÃMKA:
NÄkteré zprávy jsou vypsány jeÅ¡tÄ pÅed zpracovánÃm pÅÃkazového Åádku a nejsou tedy ovlivnÄny volbou -msglevel. Tyto zprávy lze ovládat promÄnnou prostÅedà MPLAYER_VERBOSE, podrobnosti naleznete nÞe v popisu k nÃ.
Dostupné úrovnÄ:

-1

úplné ticho

0

pouze kritické zprávy

1

chybové zprávy

2

varovánÃ

3

krátké tipy

4

informaÄnà sdÄlenÃ

5

stavové informace (výchozÃ)

6

obsáhlá sdÄlenÃ

7

debug úroveŠ2

8

debug úroveŠ3

9

debug úroveŠ4

-quiet 

MénÄ upovÃdaný výstup na konzoli; konkrétnÄ potlaÄà zobrazovánà stavového Åádku (tedy A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.068 ...). Volba je užiteÄná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládajà návrat vozÃku (tedy \r).

-priority <prio> (pouze Windows)

Nastavà prioritu procesu pro MPlayer odpovÃdajÃcà pÅeddefinovaným prioritám dostupným pod Windows. Možné hodnoty <prio>:

idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

VAROVÃNÃ: Použità priority realtime může způsobit zamrznutà systému.

-really-quiet (viz také -quiet)

Zobrazovat jeÅ¡tÄ ménÄ výstupnÃch a stavových informacà než s -quiet. PotlaÄà také GUI chybová okna.

-profile <profil1,profil2,...>

Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypÃ- Å¡e -profile help.

-show-profile <profil>

VypÃÅ¡e popis a obsah profilu.

-use-filedir-conf

Poohlédne se po konfiguraÄnÃm souboru k filmu ve stejném adresáÅi kde je pÅehrávaný film.
VAROVÃNÃ:
Může být nebezpeÄné, pÅehráváme-li z nedůvÄryhodného média.

-v     

ZvyÅ¡uje úroveÅ upovÃdanosti o jednu úroveÅ na každé -v nalezené na pÅÃkazové Åádce.

VOLBY PÅEHRÃVAÄE (POUZE MPLAYER)

-autoq <ÄÃslo> (použijte s -vf [s]pp)

Dynamicky mÄnà úroveÅ postprocesingu v závislosti na vytÞenà procesoru. Zadané ÄÃslo vyjadÅuje maximálnà úroveÅ. Obvykle zde použijete velké ÄÃslo. Pro zprovoznÄnà funkce můžete použÃt -vf [s]pp bez parametrů.

-autosync <faktor>

PostupnÄ upravuje synchronizaci A/V podle namÄÅeného zpoždÄnà zvuku. Volba -autosync 0 (výchozÃ) nastavà Äasovánà snÃmků výhradnÄ podle mÄÅenà zpoždÄnà zvuku. Uvedenà -autosync 1 provede to samé, ale s urÄitými zmÄnami v A/V korekÄnÃm algoritmu. NerovnomÄrné snÃmkové rychlosti obrazu ve filmech které hrajà dobÅe s -nosound může Äasto pomoci nastavenà této volby na celé ÄÃslo vÄtÅ¡Ã než 1. ÄÃm vyÅ¡Å¡Ã hodnota, tÃm vÃce se bude Äasovánà blÞit -nosound. Zkuste -autosync 30 pro zamaskovánà problémů se zvukovými ovladaÄi které neposkytujà perfektnà mÄÅenà zpoždÄnà zvuku. Pokud se pÅi tomto nastavenà vyskytne velký posun mezi video a audio složkou, zabere korekce jen asi 1 nebo 2 sekundy. Tato zpoždÄná reakce na náhlý rozpad A/V synchronizace by mÄla být jediným průvodnÃm jevem zapnutà této volby pro vÅ¡echny ovladaÄe zvuku.

-benchmark

Po skonÄenà pÅehrávánà vypÃÅ¡e statistiku o využità CPU a zahozených snÃmcÃch. Volbu použijte v kombinaci s -nosound a -vo null pro benchmark pouze video kodeku.
POZNÃMKA:
Pokud MPlayer s touto volbou pÅehrává pouze video, pak ignoruje snÃmkovou rychlost (můžete to brát jako nekoneÄné fps).

-colorkey <ÄÃslo>

ZmÄnà klÃÄovacà barvu na RGB hodnotu podle vaÅ¡eho uváženÃ. 0x000000 je Äerná a 0xffffff je bÃlá. Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx video výstupy.

-nocolorkey

Zakáže klÃÄovánÃ. Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx.

-correct-pts (experimentálnÃ)

PÅepne MPlayer do experimentálnÃho režimu, ve kterém jsou Äasové znaÄky video snÃmků poÄÃtány odliÅ¡nÄ a jsou podporovány filtry, které pÅidávajà nové snÃmky, nebo mÄnà Äasové znaÄky stávajÃcÃch. PÅesnÄjÅ¡Ã Äasovánà může být viditelné napÅÃklad pÅi pÅehrávánà titulků Äasovaných na zmÄnu scény pomocà volby -ass. Bez -correct-pts bude Äasovánà titulků obvykle mimo o nÄkolik snÃmků. Tato volba nepracuje správnÄ s nÄkterými demuxery a kodeky.

-crash-debug (DEBUG KÃD)

Automaticky pÅipojà gdb pÅi pádu nebo SIGTRAP. Podpora musà být zakompilována pomocà konfiguraÄnà volby --enable-crash-debug.

-doubleclick-time

Äas v milisekundách, bÄhem kterého se rozpoznajà dva stisky tlaÄÃtka jako dojklik (výchozÃ: 300). NastavenÃm na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okennà systém (pouze -vo directx).
POZNÃMKA:
Chovánà může být mÃrnÄ odliÅ¡né v závislosti na tom, jestli pÅebÃráte MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN0_DBL.

-edlout <soubor>

VytvoÅà nový soubor a zapÃÅ¡e do nÄj editaÄnà (EDL) záznamy. BÄhem pÅehrávánà stiskne uživatel ’i’ pro oznaÄenà zaÄátku a konce vystÅiženého bloku. Takto zÃskáte základ pro pozdÄjÅ¡Ã jemné doladÄnà editaÄnÃho souboru (EDL). Detaily viz http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/edl.html.

-enqueue (Pouze GUI)

ZaÅadà soubory zadané pÅÃkazovou Åádkou do playlistu namÃsto okamžitého pÅehránÃ.

-fixed-vo

Vynutà stejný videosystém (okno) pro vÃce souborů (jedna (od)inicializace pro vÅ¡echny soubory). Pro vÅ¡echny soubory bude použito pouze jednou otevÅené okno. Takto lze lze pÅehrávat film rozdÄlený do vÃce souborů bez prodlev mezi jednotlivými Äástmi. V souÄasnosti umožÅujà fixed-vo jen tyto video výstupy: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix a dfbmga.

-framedrop (viz též -hardframedrop)

Nezobrazà nÄkteré snÃmky, aby zachoval A/V synchronizaci na pomalých strojÃch. Na zahozené snÃmky nejsou použity video filtry. B-snÃmky se ani nedekódujÃ.

-(no)gui

Zapne nebo vypne grafické rozhranà (výchozà závisà na názvu binárky). Pracuje pouze jako prvnà argument na pÅÃkazové Åádce. Nepracuje jako volby konfiguraÄnÃho souboru.

-h, -help, --help

VypÃÅ¡e krátké shrnutà dostupných voleb.

-hardframedrop

IntenzivnÄjÅ¡Ã zahazovánà snÃmků (pÅeruÅ¡Ã dekódovánÃ). Vede ke zkreslenà obrazu!

-identify

Zkratka pro -msglevel identify=4. VypÃÅ¡e parametry souboru ve snadno zpracovatelném formátu. RovnÄž vypÃÅ¡e mnohem podrobnÄjÅ¡Ã informace o titulcÃch, jazycÃch zvukových proudů a ID. V nÄkterých pÅÃpadech dostanete vÃce informacà použitÃm -msglevel identify=6. NapÅÃklad pro DVD vypÃÅ¡e délku (Äas) každého titulu, stejnÄ jako ID disku. Skript TOOLS/ midentify.sh potlaÄà ostatnà výstup MPlayeru a (s trochou Å¡tÄstÃ) upravà jména souborů pro shell.

-idle (viz také -slave)

Nechá MPlayer neÄinnÄ Äekat, mÃsto skonÄenÃ, pokud již nemá dalÅ¡Ã soubor k pÅehránÃ. VÄtÅ¡inou to využijete v závislém režimu, kdy lze MPlayer ovládat pomocà zasÃlánà pÅÃkazů.

-input <pÅÃkazy>

Tato volba se použÃvá pro nastavenà různých Äástà vstupnÃho systému. Cesty jsou relativnà k ~/.mplayer/.
POZNÃMKA:
Autorepeat je v souÄasnosti podporován pouze pro joysticky.

Dostupné pÅÃkazy:

conf=<soubor>

Nastavà použità jiného konfiguraÄnÃho souboru než je výchozà ~/.mplayer/input.conf. NenÃ-li zadána plná cesta, pÅedpokládá se ~/.mplayer/<soubor>.

ar-delay

ZpoždÄnà v milisekundách než zaÄne autorepeat klávesy (0 pro zruÅ¡enÃ).

ar-rate

PoÄet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcà autorepeat.

keylist

VypÃÅ¡e vÅ¡echny klávesy, kterým mohou být pÅiÅazeny pÅÃkazy.

cmdlist

VypÃÅ¡e vÅ¡echny pÅÃkazy, které lze pÅiÅadit klávesám.

js-dev

Nastavà zadaný joystick pro použità (výchozÃ: /dev/ input/js0).

file=<soubor>

Äte pÅÃkazy ze zadaného <souboru>. NejpoužitelnÄjÅ¡Ã s FIFO (pojmenovaná roura).
POZNÃMKA:
Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevÅe oba konce, takže můžete provést nÄkolik ’echo "seek 10" > mp_pipe’ a roura bude stále platná.

-key-fifo-size <2-65000>

Nastavuje velikost vyrovnávacà pamÄti FIFO pro události klávesnice (výchozÃ: 7). FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostÃ. Pokud je pamÄÅ¥ pÅÃliÅ¡ malá, nÄkteré události mohou být ztraceny (to vede k "zaseknutým tlaÄÃtkům myÅ¡i" a podobným efektům). Pokud je pÅÃliÅ¡ velká, může se zdát že MPlayer zatuhnul zatÃmco zpracovává nastÅádané události. Chcete-li dosáhnout stejného chovánà jako v dobÄ pÅed existencà této volby, nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.

-lircconf <soubor> (Pouze LIRC)

UrÄuje konfiguraÄnà soubor pro LIRC (výchozÃ: ~/.lircrc).

-list-properties

VypÃÅ¡e seznam dostupných nastavenÃ.

-loop <ÄÃslo>

PÅehraje film <ÄÃslo> krát. 0 znamená poÅád.

-menu (Pouze OSD menu)

Zapne podporu OSD menu.

-menu-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)

Použije náhradnà menu.conf.

-menu-chroot <cesta> (pouze OSD menu)

PÅesune koÅen menu výbÄru souboru na zadané mÃsto.

PÅÃKLAD:

-menu-chroot=/home

Omezà výbÄr souboru na adresáŠ/home a nÞe (Äili. nebude možný pÅÃstup na /, ale na /home/jméno_uživatele bude).

-menu-keepdir (pouze OSD menu)

Souborový prohlÞeÄ startuje z poslednà známé pozice, mÃsto pracovnÃho adresáÅe.

-menu-root <hodnota> (Pouze OSD menu)

UrÄà hlavnà menu.

-menu-startup (pouze OSD menu)

Zobrazà hlavnà menu pÅi startu MPlayeru.

-mouse-movements

Povolà MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupnÃm video rozhranÃm (zatÃm jsou podporovány pouze odvozeniny X11). Nutné pro volbu tlaÄÃtek v DVD nabÃdkách.

-noconsolecontrols

Zamezà MPlayeru ÄÃst stisky kláves ze standardnÃho vstupu. Použitelné pokud naÄÃtáte data ze standardnÃho vstupu. Tato volba je automaticky zapnutá když je ’-’ nalezen na pÅÃ- kazovém Åádku. Zde máte pÅÃklad kdy je nutné nastavit volbu ruÄnÄ: pokud otevÅete /dev/stdin (nebo ekvivalent na vaÅ¡em systému), použijete stdin v playlistu nebo plánujete ÄÃst stdin pozdÄji pÅÃkazem loadfile nebo loadlist v závislém režimu.

-nojoystick

Vypne ovládánà joystickem.

-nolirc

Vypne ovládánà pomocà dálkového ovládaÄe.

-nomouseinput

Vypne ovládánà pomocà myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá na tuto volbu).

-rtc (pouze RTC)

Zapne použità Linuxového RTC (hodiny reálného Äasu - /dev/ rtc) jako Äasové základny. Toto vzbudà proces každou 1/1024 sekundy pro zjiÅ¡tÄnà aktuálnÃho Äasu. NepotÅebné s modernÃmi Linuxovými jádry konfigurovanými pro použità na desktopech, jelikož ty již budà proces s podobnou pÅesnostà pÅi použità normálnÄ Äasovaného spánku.

-playing-msg <ÅetÄzec>

VypÃÅ¡e <ÅetÄzec> pÅed zaÄátkem pÅehrávánÃ. Podporovány jsou následujÃcà expanze:

${NÃZEV}

Expanduje na hodnotu parametru NÃZEV.

$(NÃZEV:TEXT)

Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÃZEV.

-playlist <soubor>

PÅehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo ve formátu název-souboru-na-samostatném-Åádku).
POZNÃMKA:
Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za touto volbou budou tedy uplatnÄny pouze pro soubory v playlistu.
DODÄLAT: Volba musà být důkladnÄ objasnÄna a dokumentována.

-rtc-device <zaÅÃzenÃ>

Použije zadané <zaÅÃzenÃ> hodin reálného Äasu jako Äasovou základnu.

-shuffle

PÅehraje soubory v náhodném poÅadÃ.

-skin <jméno> (pouze GUI)

Nahraje skin z adresáÅe <jméno>. Zde jsou výchozà adresáÅe se skiny: /usr/local/share/mplayer/skins/ a ~/.mplayer/skins/.

PÅÃKLAD:

-skin fittyfene

Zkoušà /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene a poté ~/.mplayer/skins/fittyfene.

-slave (viz též -input)

PÅepne do závislého režimu. V nÄm MPlayer sloužà jako podkladová aplikace (backend) pro jiné programy. MPlayer Äte pÅÃkazy oddÄlené novým Åádkem(\n) ze std. vstupu, nezpracovává vÅ¡ak vstupy z klávesnice apod.
POZNÃMKA:
Prostudujte si volbu -input cmdlist pro seznam pÅÃ- kazů a DOCS/tech/slave.txt pro jejich popis.

-softsleep

Äasové rámce jsou zÃskávány opakovaným zjiÅ¡Å¥ovánÃm pÅesného Äasu namÃsto požadavku na jádro o vÄasné probuzenà MPlayeru. To je užiteÄné, pokud je Äasovánà jádrem nepÅesné a nemůžete ani použÃt RTC. Cenou je vÄtÅ¡Ã zátÄž CPU.

-sstep <sek>

PÅeskoÄà <sek> sekund po každém snÃmku. Udržuje se normálnà snÃmková rychlost, pÅehrávánà je tedy zrychlené. PÅeskakovánà může být nepÅesné, protože MPlayer umà pÅevÃ- jet pouze na dalÅ¡Ã klÃÄový snÃmek.

VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÃ PROUD

-a52drc <úroveÅ>

Vybere dynamickou kompresnà úroveÅ pro AC-3 zvukové proudy, kde <úroveÅ> je desetinné ÄÃslo v rozsahu od 0 do 1. ÃroveÅ 0 znamená bez komprese a 1 (což je výchozÃ) znamená plná komprese (tiché pasáže jsou jeÅ¡tÄ tiÅ¡Å¡Ã a naopak). Tato volba se projevà pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci o požadovaném kompresnÃm rozsahu.

-aid <ID> (viz také volbu -alang)

Vybere audio kanál (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC-3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer vypÃÅ¡e dostupná audio ID pokud bÄžà v upovÃdaném (-v) režimu. PÅi pÅehrávánà MPEG-TS proudu, použije MPlayer/ Mencoder prvnà program (pokud je) se zvoleným audio proudem.

-alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu -aid)

Nastavà seznam jazyků zvuku k použità podle priority. Různé nosné formáty souborů použÃvajà různé kódy jazyka. DVD použÃvajà dvoupÃsmenné kódy jazyka podle ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS a NUT použÃvajà trojpÃsmenné kódy podle ISO 639-2, zatÃmco OGM použÃvá volnou formu identifikace. MPlayer vypÃ- Å¡e dostupné jazyky pokud bÄžà v upovÃdaném (-v) režimu.

PÅÃKLAD:

-alang hu,en
mplayer dvd://1 -alang hu,en

Vybere zvukovou stopu v maÄarÅ¡tinÄ, pokud nenà k dispozici, použije stopu v angliÄtinÄ.

mplayer -alang jpn example.mkv

PÅehraje Matroska soubor v japonÅ¡tinÄ.

-audio-demuxer <[+]jméno> (pouze -audiofile)

Vynutà zadaný typ audio demuxeru pro -audiofile. Použijte ’+’ pÅed jménem pro vynucenÃ, což pÅeskoÄà nÄkteré testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocà -audio-demuxer help. Z důvodu zpÄtné kompatibility rovnÄž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/ demuxer.h. NapÅÃklad -audio-demuxer audio nebo -audio-demuxer 17 vynutà MP3.

-audiofile <soubor>

PÅehraje video se zvukem z externÃho souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).

-audiofile-cache <kBajtů>

Povolà vyrovnávacà pamÄÅ¥ zvukového proudu z -audiofile a použije pro ni zadané množstvà pamÄti.

-reuse-socket (pouze udp://)

UmožnÃ, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavÅen.

-bandwidth <hodnota> (pouze sÃÅ¥)

Nastavà maximálnà šÃÅku pásma pro pÅehrávánà ze sÃtÄ (pro servery které umà poslat obsah v různých datových tocÃch (bitrate)). Použitelné když chcete sledovat živé vysÃlánà a máte pomalé pÅipojenÃ. PÅi Real RTST streamovánà je volba rovnÄž použita pro nastavenà maximálnà vysÃlacà šÃÅku pásma, což umožÅuje rychlejÅ¡Ã plnÄnà vyrovnávacà pamÄti a ukládánà datového proudu (streamdump).

-cache <kBajtů>

Tato volba nastavuje kolik pamÄti (v kilobajtech) bude použito pro vyrovnávacà pamÄÅ¥ souboru nebo URL. ZvláštÄ vhodné pro pomalá média.

-nocache

Vypne vyrovnávacà pamÄÅ¥.

-cache-min <procento>

PÅehrávánà zaÄne jakmile byla vyrovnávacà pamÄÅ¥ naplnÄna z vÃce <procent> než je zde nastavený práh.

-cache-seek-min <procento>

Pokud se má pÅevinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávacà pamÄti z aktuálnà pozice, MPlayer pozastavà pÅehrávánà do doby, než se vyrovnávacà pamÄÅ¥ doplnà alespoÅ na tuto pozici, mÃsto aby provedl pÅevÃjenà v datovém proudu (výchozÃ: 50).

-cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)

Tato volba se použÃvá na vyladÄnà Ätenà z Audio CD v MPlayeru.

Dostupné volby jsou:

speed=<hodnota>

Nastavà rychlost otáÄenà CD.

paranoia=<0-2>

Nastavà úroveÅ pro paranoiu. Zdá se, že jiné hodnoty než 0 znemožnà pÅehrát vÅ¡e kromÄ prvnà stopy.

0: zákaz testovánà (výchozÃ)
1: pouze koliznà test
2: plné ovÄÅovánà a korekce dat

generic-dev=<hodnota>

Použije zadané obecné SCSI zaÅÃzenÃ.

sector-size=<hodnota>

Nastavà velikost sektoru pro atomické ÄtenÃ.

overlap=<hodnota>

Vynutà minimálnà pÅesah <hodnota> sektorů prohledávaných pÅi verifikaci.

toc-bias

pÅedpokládá že zavádÄcà ofset stopy 1 uvedený v TOC bude adresován jako LBA 0. Tuto volbu vyžadujà nÄkteré mechaniky Toshiba abychom dostali správné hranice stop.

toc-offset=<poÄet>

PÅidá <poÄet> sektorů k zÃskaným hodnotám pÅi adresovánà stop. Může být záporné.

(no)skip

(Ne)pÅijmi nedokonale opravená data.

-cdrom-device <cesta k zaÅÃzenÃ>

Nastavà jméno CD-ROM zaÅÃzenà (výchozÃ: /dev/cdrom).

-channels <poÄet> (viz také -af channels)

Nastavuje požadavek na poÄet pÅehrávaných audiokanálů (výchozÃ: 2). MPlayer požádá dekodér o dekódovánà zvuku do požadovaného poÄtu kanálů a od této chvÃle je na dekodéru, aby si s tÃm poradil. To je zpravidla důležité pouze pokud pÅehráváte video s AC-3 zvukem (jako DVD). V tom pÅÃpadÄ liba52 provede dekódovánà a automaticky smÃchá zvuk do požadovaného poÄtu kanálů. Pro pÅÃmou kontrolu poÄtu výstupnÃch kanálů nezávisle na poÄtu dekódovaných kanálů použijte filtr channels.
POZNÃMKA:
Tato funkce je zajiÅ¡tÄna pomocà kodeků (pouze AC-3), filtrů (surround) a zvukových rozhranà (minimálnÄ OSS).

Dostupné volby jsou:

2

stereo

4

surround

6

plný 5.1

-chapter <ID kapitoly>[-<poslednà ID kapitoly>] (pouze dvd:// a
dvdnav://)

UrÄà poÄáteÄnà kapitolu pro pÅehrávánÃ. VolitelnÄ lze urÄit také poslednà pÅehrávanou kapitolu (výchozÃ: 1).

-cookies (pouze sÃÅ¥)

PosÃlá cookies pÅi odesÃlánà HTTP požadavků.

-cookies-file <soubor> (pouze sÃÅ¥)

Äte HTTP cookies ze <soubor> (výchozÃ: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/) a zruÅ¡Ã Ätenà z výchozÃch mÃst. PÅedpokládá se že soubor má formát Netscape.

-delay <sekund>

ZpoždÄnà audia v sekundách (kladné Äi záporné desetinné ÄÃslo)
Záporné hodnoty zpožÄujà zvuk a kladné hodnoty zpožÄujà video. PovÅ¡imnÄte si, že je to pÅesný opak volby -audio-delay pro MEncoder.
POZNÃMKA:
Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaruÄujeme správnou funkci s -ovc copy; mÃsto toho použijte -audio-delay.

-ignore-start

Ignoruje nastavené Äasy startu proudů v AVI souborech. V MPlayeru se tak vynulujà veÅ¡kerá zpoždÄnà ze souborů enkódovaných s volbou -audio-delay. BÄhem enkódovánà tato volba zabránà MEncoderu pÅevést originálnà startovnà pozice do nového souboru; volba -audio-delay tÃm nenà ovlivnÄna. Poznamenejme, že MEncoder obÄas nastavuje startovnà Äasy automaticky, aby kompenzoval oÄekávané zpoždÄnà dekódovánÃ, proto tuto volbu nepoužÃvejte bez pÅedchozÃho otestovánÃ.

-demuxer <[+]jméno>

Vynutà typ demuxeru. Použijte ’+’ pÅed jménem pro vynucenÃ, což pÅeskoÄà nÄkteré testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocà -demuxer help. Z důvodu zpÄtné kompatibility rovnÄž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h.

-dumpaudio (pouze MPlayer)

Uložà surový komprimovaný audio proud do ./stream.dump (použitelné s MPEG/AC-3, ve vÄtÅ¡inÄ ostatnÃch pÅÃpadů nebude výsledný soubor pÅehratelný). Pokud na pÅÃkazovém Åádku použijete vÃce jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslednÃ.

-dumpfile <soubor> (pouze MPlayer)

UrÄà soubor do kterého bude MPlayer ukládat. Může být použito s -dumpaudio / -dumpvideo / -dumpstream.

-dumpstream (pouze MPlayer)

Uložà surový datový proud do ./stream.dump. Použitelné když ripujete z DVD nebo sÃtÄ. Pokud na pÅÃkazovém Åádku použijete vÃce jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslednÃ.

-dumpvideo (pouze MPlayer)

Uložà surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump (nijak zvlášť užiteÄné). Pokud na pÅÃ- kazovém Åádku použijete vÃce jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslednÃ.

-dvbin <volby> (pouze DVB)

PÅedá zadané volby vstupnÃmu modulu DVB, ÄÃmž nahradà výchozà volby:

card=<1-4>

UrÄà ÄÃslo karty k použità 1-4 (výchozÃ: 1).

file=<soubor>

Dá pokyn MPlayeru aby Äetl kanály ze <souboru>. VýchozÃm je ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (podle typu vaÅ¡Ã karty) nebo ~/.mplayer/channels.conf jako poslednà záchrana.

timeout=<1-30>

Maximálnà poÄet sekund po který se bude MPlayer pokouÅ¡et vyladit frekvenci, než to vzdá (výchozÃ: 30).

-dvd-device <cesta k zaÅÃzenÃ> (pouze DVD)

Nastavà jméno DVD mechaniky (výchozÃ: /dev/dvd). RovnÄž můžete zadat adresáŠdo kterého jste pÅedtÃm pÅÃmo zkopÃ- rovali soubory z DVD (napÅ. pomocà vobcopy). Poznamenejme že pÅedevÅ¡Ãm použità -dumpstream je obvykle lepÅ¡Ã způsob kopÃ- rovánà DVD (viz pÅÃklady).

-dvd-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)

Pokusà se omezit rychlost DVD (výchozÃ: 0, beze zmÄny). Základnà rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže ÄÃst až
rychlostà 10800KB/s. MenÅ¡Ã rychlosti poskytujÃé tiÅ¡Å¡Ã chod. Pro sledovánà DVD by 2700KB/s mÄlo být tiché i dostateÄnÄ rychlé. MPlayer resetuje pÅi zavÅenà rychlost mechaniky na výchozà nastavenÃ. Hodnoty menÅ¡Ã než 100 znamenajà násobky 1350KB/s, Äili -dvd-speed 8 nastavà 10800KB/s.
POZNÃMKA:
Pro zmÄnu rychlosti musÃte mÃt právo zápisu k DVD zaÅÃzenÃ.

-dvdangle <ID úhlu> (pouze DVD)

NÄkteré DVD disky obsahujà scény, které mohou být pozorovány z nÄkolika úhlů. Zde můžete sdÄlit MPlayeru které úhly použÃt (výchozÃ: 1).

-edl <soubor>

Zapne editaÄnà akce (EDL) ze souboru bÄhem pÅehrávánÃ. Video bude pÅeskakováno, zvuk bude vypÃnán a zapÃnán podle vstupů ze zadaného souboru. Detaily jak EDL použÃt naleznete na http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html.

-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|velikost[b|kb|mb]> (viz také -ss a -sb)

Stop na zadané Äasové znaÄce nebo bajtové pozici.
POZNÃMKA:
Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude pÅesná, jelikož dokáže zastavit pouze na kraji snÃ- mku. Použije-li se v kombinaci s volbou -ss, posune se -endpos o poÄet sekund zadaných pomocà -ss.

PÅÃKLAD:

-endpos 56

Stop na 56 sekundách.

-endpos 01:10:00

Stop na 1 hodinÄ a 10 minutách.

-ss 10 -endpos 56

Stop na 1 minutÄ a 6 sekundách.

-endpos 100mb

Enkóduje pouze 100 MB.

-forceidx

Vynutà obnovu indexu. Použitelné pro soubory s vadným indexem (video se rozcházà se zvukem, apod.). Umožnà pÅevÃ- jenà v souborech, kde to nebylo možné. Index můžete opravit trvale pomocà MEncoderu (viz dokumentace).
POZNÃMKA:
Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožÅuje pÅevÃjenà (Äili ne se standardnÃm vstupem, rourou, atd.).

-fps <desetinné_ÄÃslo>

PÅepÃÅ¡e snÃmkovou rychlost (framerate) videa. UžiteÄné pokud je originálnà hodnota Å¡patná nebo úplnÄ chybÃ.

-frames <ÄÃslo>

PÅehraje/konvertuje pouze prvnÃch <ÄÃslo> snÃmků, pak skonÄÃ.

-hr-mp3-seek (pouze MP3)

PÅesné pÅevÃjenà MP3. Zapnuto pÅi pÅehrávánà externÃho MP3 souboru, jelikož musÃme pÅevÃjet velmi pÅesnÄ abychom udrželi A/V synchronizaci. PÅevÃjenà může být velmi pomalé (zvláštÄ zpÄtné) jelikož musÃme pÅevinout až na zaÄátek, abychom naÅ¡li požadovaný snÃmek.

-idx (viz též -forceidx)

VytvoÅà index pro soubory, které ho nemajÃ, což umožnà jejich pÅevÃjenÃ. Použitelné u vadných/nekompletnÃch downloadů nebo Å¡patnÄ vytvoÅených souborů.
POZNÃMKA:
Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožÅuje pÅevÃjenà (Äili ne se standardnÃm vstupem, rourou, atd.).

-noidx

PÅeskoÄà znovusestavenà indexového souboru. S touto volbou MEncoder nezapÃÅ¡e index.

-ipv4-only-proxy (pouze sÃÅ¥)

Nepoužije proxy pro IPv6 adresy. Pro IPv4 bude stále proxy použÃvána.

-loadidx <soubor_obsahujÃcÃ_index>

Soubor ze kterého budou naÄtena indexová data video souboru uložená volbou -saveidx. Tento index se použije pro pÅevÃ- jenà a nahradà jakákoli indexová data z původnÃho AVI. MPlayer vám nezabránà v naÄtenà indexu ze souboru který byl vygenerován pro jiné AVI, pak ovÅ¡em bude výsledek žalostný.
POZNÃMKA:
MPlayer má již podporu OpenDML, což Äinà tuto volbu zastaralou.

-mc <sekund/snÃmek>

maximálnà korekce A-V synchronizace na snÃmek (v sekundách)

-mf <volba1:volba2:...>

PoužÃvá se pÅi dekódovánà z vÃce PNG nebo JPEG souborů.

Dostupné volby jsou:

w=<hodnota>

Å¡ÃÅka vstupnÃho souboru (výchozÃ: autodetekce)

h=<hodnota>

výška vstupnÃho souboru (výchozÃ: autodetekce)

fps=<hodnota>

snÃmková rychlost výstupu (výchozÃ: 25)

type=<hodnota>

typy vstupnÃch souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)

-ni (pouze AVI)

Vynutà použità AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory (umožnà pÅehrávánà nÄkterých vadných AVI souborů).

-nobps (pouze AVI)

NepoužÃvat průmÄrnou hodnotu byte/sekunda pro A-V synchronizaci (AVI). Pomůže u nÄkterých AVI souborů s vadnou hlaviÄkou.

-noextbased

PotlaÄà volbu demuxeru podle pÅÃpony souboru. NormálnÄ když nemůže být s jistotou urÄen nosný formát souboru (demuxer) (soubor nemá hlaviÄku, nebo z nà nelze typ urÄit), je použita pÅÃpona pro výbÄr demuxeru. V pÅÃpadÄ selhánà je vždy použit kontextový výbÄr demuxeru.

-passwd <heslo> (viz též volbu -user) (pouze sÃÅ¥)

Nastavà heslo pro HTTP autentifikaci.

-prefer-ipv4 (pouze sÃÅ¥)

Použije se IPv4 protokol pro sÃÅ¥ové spojenÃ. PÅi selhánà použije automaticky IPv6.

-prefer-ipv6 (pouze IPv6 sÃÅ¥)

Použije se IPv6 protokol pro sÃÅ¥ové spojenÃ. PÅi selhánà použije automaticky IPv4.

-psprobe <pozice v bytech>

PÅi pÅehrávánà MPEG-PS proudu sloužà tato volby k urÄenà poÄtu bytů v proudu, které má MPlayer prohledat, aby urÄil použitý video kodek. Tato volby je nutná pro pÅehrávánà EVO souborů obsahujÃcÃch H.264 proudy.

-pvr <volba1:volba2:...> (Pouze PVR)

Tato volba dolaÄuje různé parametry enkódovánà zachytávacÃ- ho modulu PVR. Volba by mÄla být použitelná s jakoukoli kartou postavenou na hardwarovém MPEG enkodéru podporovaném V4L2 ovladaÄi. Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 a vÅ¡echny karty založené na IVTV jsou známy jako PVR zachytávacà karty. UpozorÅujeme, že pouze jádro Linux 2.6.18 a vyÅ¡Å¡Ã
je schopno obsluhovat MPEG proud pÅes vrstvu V4L2. Pro hardwarové zachytávánà MPEG proudu a jeho sledovánà pomocà MPlayeru/MEncoderu, použijte ’pvr://’ jako URL filmu.

Dostupné volby jsou:

aspect=<0-3>

Nastavuje pomÄr stran vstupu:

0: 1:1
1: 4:3 (výchozÃ)
2: 16:9
3: 2.21:1

arate=<32000-48000>

Nastavuje vzorkovacà kmitoÄet enkódovaného zvuku (výchozÃ: 48000 Hz, dostupné: 32000, 44100 a 48000 Hz).

alayer=<1-5>

Nastavuje kódovánà zvuku (MPEG audio layer)(výchozÃ: 2).

abitrate=<32-448>

Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozÃ: 384 kbps).

amode=<hodnota>

Nastavuje zvukový režim. Dostupné pÅednastavené režimy jsou ’stereo’, ’joint_stereo’, ’dual’ a ’mono’ (výchozÃ: stereo).

vbitrate=<hodnota>

Nastavà průmÄrný datový tok pro enkódovánà videa v Mbps (výchozÃ: 6).

vmode=<hodnota>

Nastavà režim enkódovánà videa:

vbr: promÄnný datový tok (výchozÃ)
cbr: konstantnà datový tok

vpeak=<hodnota>

Nastavuje hornà mez datového toku videa v Mbps (použitelné pouze pro VBR enkódovánÃ, výchozÃ: 9.6).

fmt=<hodnota>

Vybere MPEG formét pro enkódovánÃ:

ps: MPEG 2 Program Stream (výchozÃ)
ts: MPEG 2 Transport Stream
mpeg1: MPEG 1 System Stream
vcd: Video CD compatible stream
svcd: Super Video CD compatible stream
dvd: DVD compatible stream

-radio <volba1:volba2:...> (pouze radio)

Tyto volby nastavujà různé parametry zachytávacÃho mudulu rádia. Chcete-li poslouchat rádio pomocà MPlayeru, použijte ’radio://<kmitoÄet>’ (nenÃ-li zadána volba channels) nebo ’radio://<ÄÃslo_kanálu>’ (je-li zadána volba channels) jako URL filmu. SpustÃte-li MPlayer s ’-v’, uvidÃte povolený kmitoÄtový rozsah. Pro start zachytávacÃho podsystému použijte ’radio://<kmitoÄet nebo kanál>/capture’. Pokud nenà zadáno klÃÄové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocà line-in kabelu. Použità capture pro poslech nedoporuÄujeme, kvůli potÞÃm se synchronizacÃ, které Äinà proces nepohodlným.

Dostupné volby jsou:

device=<hodnota>

Rádio zaÅÃzenà k použità (výchozÃ: /dev/radio0 pro Linux a /dev/tuner0 pro *BSD).

driver=<hodnota>

Rádio rozhranà k použità (výchozÃ: v4l2 pokud je, jinak v4l). V souÄasnosti jsou podporována rozhranà v4l a v4l2.

volume=<0..100>

Hlasitost zvuku rádio zaÅÃzenà (výchozà 100)

freq_min=<hodnota> (pouze *BSD BT848)

minimálnà povolený kmitoÄet (výchozÃ: 87.50)

freq_max=<hodnota> (pouze *BSD BT848)

maximálnà povolený kmitoÄet (výchozÃ: 108.00)

channels=<kmitoÄet>-<název>,<kmitoÄet>-<název>,...

Nastavà seznam kanálů. Ve jménech použijte _ mÃsto mezer (nebo si pohrajte s uvozovkami ;-). Názvy kanálů budou vypisovány pomocà OSD a pÅÃkazy závislého režimu radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou hodit pro dálkové ovládánà (viz LIRC). Je-li zadáno, bude ÄÃslo v URL fimu považováno za pozici kanélu v seznamu.
PÅÃKLAD:
radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1

adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)

Jméno zaÅÃzenà ze kterého se bude zachytávat zvuk. Bez pÅÃsluÅ¡ného jména bude zachytávánà zakázáno i pÅes to, že v URL je klÃÄové slovo capture. Pro ALSA zaÅÃzenà použijte formu hw=<karta>.<zaÅÃzenÃ>. Pokud jméno zaÅÃzenà obsahuje ’=’, modul použije k zachytávánà ALSA, jinak OSS.

arate=<hodnota> (s povoleným radio capture)

Rychlost ve vzorcÃch za sekundu (výchozÃ: 44100).
POZNÃMKA:
PoužÃváte-li audio capture nastavte také volbu -rawaudio rate=<hodnota> se stejnou hodnotou jako arate. Máte-li potÞe s rychlostà zvuku (bÄžà pÅÃ- liÅ¡ rychle), zkuste pÅehrávat s odliÅ¡nými vzorkovacÃmi kmitoÄty (napÅ. 48000,44100,32000,...).

achannels=<hodnota> (s povoleným radio capture)

PoÄet zachytávaných zvukových kanálů.

-rawaudio <volba1:volba2:...>

Tato volba umožnà pÅehrát surový (raw) zvukový soubor. RovnÄž budete muset použÃt -demuxer rawaudio. Volba může být použita pro pÅehrávánà audio CD které nejsou 44kHz 16-bitů stereo. K pÅehrávánà surových AC-3 proudů použijte -rawaudio on:format=0x2000 -demuxer rawaudio.

Dostupné volby jsou:

channels=<hodnota>

poÄet kanálů

rate=<hodnota>

rychlost ve vzorcÃch za sekundu

samplesize=<hodnota>

velikost vzorku v bajtech

bitrate=<hodnota>

datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory

format=<hodnota>

fourcc v hexadecimálnÃm tvaru

-rawvideo <volba1:volba2:...>

Tato volba umožnà pÅehrát surový (raw) video soubor. Budete rovnÄž muset použÃt -demuxer rawvideo.

Dostupné volby jsou:

fps=<hodnota>

rychlost ve snÃmcÃch za sekundu (výchozÃ: 25.0)

sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc

nastavà standardnà rozmÄry snÃmku

w=<hodnota>

Å¡ÃÅka obrázku v pixelech

h=<hodnota>

výška obrázku v pixelech

i420|yv12|yuy2|y8

nastavà barevnou hloubku

format=<hodnota>

barevná hloubka (fourcc) v hexadecimálnà nebo ÅetÄzcové konstantÄ. Použijte -rawvideo format=help pro seznam možných ÅetÄzců.

size=<hodnota>

velikost snÃmku v bajtech

PÅÃKLAD:

mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif

PÅehraje vÄhlasné "foreman" vzorkové video.

mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo
w=720:h=576

PÅehraje surový YUV sampl.

-rtsp-port

PoužÃvá se s ’rtsp://’ URL pro vynucenà ÄÃsla portu klienta. To se může hodit, pokud jste pÅipojeni za routerem a chcete pÅeposÃlat RTSP datový proud ze serveru konkrétnÃmu klientu.

-rtsp-destination

PoužÃvá se v kombinaci s ’rtsp://’ adresami URL pro vynucenà cÃlové IP adresy pro spojenÃ. Tato volba se může hodit s nÄkterými RTSP servery, které neposÃlajà RTP pakety do správného rozhranÃ. Pokud spojenà s RTSP serverem selže, použijte -v pro zjiÅ¡tÄnÃ, pÅes kterou IP adresu se navazuje spojenà a zkuste mÃsto nà vynutit nÄkterou z adres vaÅ¡eho poÄÃ- taÄe.

-rtsp-stream-over-tcp (pouze LIVE555)

PoužÃvá se v kombinaci s ’rtsp://’ URL pro urÄenà že pakety odpovÄdi protokolu RTP a RTCP budou tunelovány pÅes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojenÃ). Tato volba je užiteÄná, jestliže vaÅ¡e internetové pÅipojenà nepropouÅ¡tà pÅÃchozà UDP pakety (viz http://www.live555.com/mplayer/).

-saveidx <soubor>

Vynutà sestavenà indexu a ten pak uložà do externÃho <souboru>. V souÄasné dobÄ tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
POZNÃMKA:
MPlayer má již podporu OpenDML, což Äinà tuto volbu zastaralou.

-sb <bajtová pozice> (viz též volbu -ss)

PÅevine na zadanou bajtovou pozici. Použitelné pÅi pÅehrávánà z CD-ROM obrazů nebo .VOB souborů s bincem na zaÄátku.

-speed <0.01-100>

Zpomalà nebo zrychlà pÅehrávánà násobkem zadaným jako parametr. V kombinaci s -oac copy nenà zaruÄena správná funkÄnost.

-srate <Hz>

Vybere vzorkovacà kmitoÄet zvuku, který bude použit (zvukové karty zde samozÅejmÄ majà své limity). Pokud je vybraný vzorkovacà kmitoÄet odliÅ¡ný od zdrojového, bude se rozdÃl kompenzovat vloženÃm zvukového filtru resample nebo lavcresample do vrstvy audio filtrů. Způsob pÅevzorkovánà je možné nastavit pomocà volby -af-adv. Jako výchozà se použÃ- vá rychlé pÅevzorkovánÃ, které může způsobit zkreslenÃ.

-ss <Äas> (viz též volbu -sb)

PÅevine na zadanou Äasovou znaÄku.

PÅÃKLAD:

-ss 56

PÅevine na 56 sekundu.

-ss 01:10:00

PÅevine na pozici 1 hodina 10 minut.

-tskeepbroken

Åekne MPlayeru aby nezahazoval TS pakety oznaÄené jako poÅ¡kozené. ObÄas nutné pro pÅehránà vadných MPEG-TS souborů.

-tsprobe <bajtová pozice>

Když pÅehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik bajtů v datovém proudu má MPlayer prohledat na požadovaná audio a video ID.

-tsprog <1-65534>

Když pÅehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou urÄit který program (pokud je) chcete sledovat. Lze použÃt s -vid a -aid.

-tv <volba1:volba2:...> (pouze TV/PVR)

Touto volbou nastavÃte různé volby pro TV zachytávacà kartu. K pÅehrávánà TV pomocà MPlayeru, použijte ’tv://’ nebo ’tv://<ÄÃslo_kanálu>’ pÅÃpadnÄ ’tv://<jméno_kanálu> (viz nÞ volbu channels pro jméno_kanálu) jako URL filmu. Také můžete použÃt ’tv:///<vstupnÃ_id>’ pro sledovánà filmu z kompozitnÃho S-Video vstupu (detaily viz volba input).

Dostupné volby jsou:

noaudio

Vypne zvuk.

automute=<0-255> (pouze v4l a v4l2)

Pokud je sÃla signálu hlášená zaÅÃzenÃm menÅ¡Ã než tato hodnota, audio i video budou stlumeny. Ve vÄtÅ¡inÄ pÅÃpadů staÄà automute=100. Výchozà je 0 (automute vypnuto).

driver=<hodnota>

Viz -tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupnÃ- ch TV ovladaÄů. Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (výchozÃ: autodetekce)

device=<hodnota>

Nastavà TV zaÅÃzenà (výchozÃ: /dev/video0). POZNÃMKA: PÅi použità ovladaÄe bsdbt848 můžete zadat jméno zaÅÃzenà bktr i tuner. OddÄlte je Äárkou, tuner až po bktr (Äili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).

input=<hodnota>

Nastavà vstup (výchozÃ: 0 (TV), viz seznam vypsaný na konzoli).

freq=<hodnota>

Nastavà kmitoÄet kanálového voliÄe pÅijÃmaÄe (napÅ. 511.250). Nenà kompatibilnà s parametrem chanels.

outfmt=<hodnota>

Nastavà výstupnà formát obrazu pÅijÃmaÄe na pÅednastavenou hodnotu podporovanou V4L ovladaÄem (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) nebo libovolný formát zadaný hexadecimálnÄ. Zkuste outfmt=help pro seznam dostupných formátů.

width=<hodnota>

Nastavà šÃÅku výstupnÃho okna.

height=<hodnota>

Nastavà výšku výstupnÃho okna.

fps=<hodnota>

Nastavà snÃmkovou rychlost zachytávaného videa (snÃmky za sekundu).

buffersize=<hodnota>

Nastavà maximálnà velikost vyrovnávacà pamÄti pro zachytávánà (výchozÃ: dynamicky).

norm=<hodnota>

PÅi použità bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL, SECAM a NTSC. PÅi použità v4l2 je seznam dostupných norem vypsán na konzoli, viz také nÞe uvedenou volbu normid.

normid=<hodnota>

Nastavà TV normu na zadané ÄÃselné ID. TV norma je závislá na použité zachytávacà kartÄ. Seznam dostupných TV norem je vypsán na konzoli.

channel=<hodnota>

Nastavà pÅijÃmaÄ na kanál ÄÃslo <hodnota>.

chanlist=<hodnota>

Dostupné jsou: argentina, australia, china-bcast, europe-east, europe-west, france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable, newzealand, russia, southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-hrc

channels=<kanál>-<jméno>,<kanál>-<jméno>,...

Nastavà jména kanálů. POZNÃMKA: Je-li <kanál> celé ÄÃslo vyÅ¡Å¡Ã než 1000, bude považován za kmitoÄet (v kHz) spÃÅ¡e než jméno kanálu z kmitoÄtové tabulky.
Použijte _ mÃsto mezer ve jménech (nebo si pohrajte s citacemi ;-). Jména kanálů budou pak zapsány pomocà OSD. PÅÃkazy závislého režimu tv_step_channel, tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užiteÄné pro ovládánà pomocà DO (viz lirc). Volba nenà kompatibilnà s volbou frekvence.
POZNÃMKA:
ÄÃslo kanálu oznaÄuje pozici v seznamu ’channels’ a zaÄÃná od 1.
PÅÃKLAD:
tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2, tv_set_channel TV1, atd.

[brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>

Nastavenà obrazového ekvalizéru na kartÄ.

audiorate=<hodnota>

Nastavenà datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.

forceaudio

Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné zdroje zvuku.

alsa 

Zachytávat z ALSA.

amode=<0-3>

Zvolà audio režim:

0: mono
1: stereo
2: jazyk 1
3: jazyk 2

forcechan=<1-2>

Ve výchozÃm stavu je poÄet audio kanálů zÃskán automaticky dotazem na audio režim TV karty. Tato volba umožÅuje vynutit stereo/mono záznam navzdory volbÄ amode a hodnotám vráceným z v4l. Může být použita pro ÅeÅ¡enà problémů když TV karta nenà schopna sdÄlit aktuálnà audio režim.

adevice=<hodnota>

Nastavà audio zaÅÃzenÃ. <hodnota> může být /dev/xxx pro OSS a ID hardwaru pro ALSA. V hardwarovém ID pro ALSA musÃte nahradit veÅ¡keré ’:’ za ’.’.

audioid=<hodnota>

Vybere zvukový výstup zachytávacà karty, pokud je jich vÃce než jeden.

[volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)
[volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)

Tyto volby nastavujà zvukový smÄÅ¡ovaÄ video zachytávacà karty. Pokud vaÅ¡e karta nemá smÄÅ¡ovaÄ, nebudou mÃt žádný vliv. Ve v4l2 je hodnota 50 je pÅednastavenou hodnotou regulátoru tak, jak ji sdÄluje ovladaÄ.

gain=<0-100> (v4l2)

Nastavenà ovladaÄe gain pro video zaÅÃzenà (obvykle webkamery) na požadovanou hodnotu s vylouÄenÃm automatu. Hodnota 0 zapÃná automat. Je-li volba vynechána, ovládánà gain zůstává na původnà hodnotÄ.

immediatemode=<logická_hodnota>

Logická 0 znamená: zachytávánà videa i zvuku najednou (výchozà pro MEncoder). Logická 1 (výchozà pro MPlayer) znamená: zachytávánà pouze videa, zvuk je posÃlán pÅes loopback kabel z TV karty pÅÃmo do zvukové karty.

mjpeg

Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta umožÅuje). PÅi použità této volby nemusÃte zadávat Å¡ÃÅku a výšku výstupnÃho okna. MPlayer si ji odvodà automaticky z hodnoty decimation (viz nÞe).

decimation=<1|2|4>

Vybere velikost obrazu který bude komprimován hardwarovou MJPEG kompresÃ:

1: plná velikost
704x576 PAL
704x480 NTSC
2: poloviÄnà velikost
352x288 PAL
352x240 NTSC
4: Ätvrtinová velikost
176x144 PAL
176x120 NTSC

quality=<0-100>

Nastavenà kvality JPEG komprese (< 60 doporuÄujeme pro plnou velikost)

tdevice=<hodnota>

Nastavuje zaÅÃzenà pro TV teletext (pÅÃklad: /dev/vbi0) (výchozÃ: žádné).

tformat=<formát>

Nastavuje formát zobrazenà TV teletextu (výchozÃ: 0):

0: neprůhledné pozadÃ
1: transparentnÃ
2: neprůhledné s invertovanými barvami
3: transparentnàs invertovanými barvami

tpage=<100-899>

Nastavà ÄÃslo úvodnà stránky TV teletextu (výchozÃ: 100).

tlang=<-1-127>

Nastavà výchozà kód jazyka teletextu (výchozÃ: 0), který bude použit jako hlavnà jazyk dokud nebude pÅijat paket typu 28. Vhodné pokud teletextový systém použÃvá nelatinkovou znakovou sadu, ale kódy jazyka nejsou z nÄjakého důvodu pÅenášeny teletextovými pakety typu 28. Seznam podporovaných kódů jazyků dostanete nastavenÃm této volby na -1.

-tvscan <parametr1:parametr2:...> (pouze TV a MPlayer)

Doladà scanner TV kanálu. MPlayer rovnÄž vypÃÅ¡e hodnotu pro volbu "-tv channels=" a to pro existujÃcà i právÄ nalezené kanály.

Dostupné parametry jsou:

autostart

Zahájà ladÄnà kanálů ihned po startu (výchozÃ: vypnuto).

period=<0.1-2.0>

Nastavà zpoždÄnà v sekundách pÅed pÅepnutÃm na dalÅ¡Ã kanál (výchozÃ: 0.5). Nižšà hodnoty vedou k rychlejÅ¡Ãmu ladÄnÃ, ale mohou detekovat neaktivnà TV kanály jako aktivnÃ.

threshold=<1-100>

Práh sÃly signálu (v procentech), jak je hlášen zaÅÃzenÃm (výchozÃ: 50). Signál silnÄjÅ¡Ã než tato hodnota znamená, že aktuálnÄ naladÄný kanál je aktivnÃ.

-user <uživatelské jméno> (viz též volbu -passwd) (pouze sÃÅ¥)

Nastavà uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.

-user-agent <ÅetÄzec>

Použije zadaný <ÅetÄzec> jako jméno prohlÞeÄe (user agent) pro HTTP pÅenos.

-vid <ID>

Vybere video kanál (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190). Z pÅehrávaného MPEG-TS proudu použije MPlayer/MEncoder prvnà program (pokud je) s vybraným video proudem.

-vivo <parametr> (LADÃCÃ KÃD)

Vynutà audio parametry pro VIVO demuxer (pro úÄely ladÄnÃ). DODÄLAT: Dokumentovat.

VOLBY PRO OSD/TITULKY

POZNÃMKA: Viz také volbu -vf expand.
-ass (pouze FreeType)

Zapne SSA/ASS renderovánà titulků. S touto volbou se použije libass pro SSA/ASS externà titulky a Matroska stopy. Také můžete použÃt -embeddedfonts.

-ass-border-color <hodnota>

Nastavà barvu okraje (linky) pro textové titulky. Barevný formát je RRGGBBAA.

-ass-bottom-margin <hodnota>

PÅidá Äerný pruh na spodek snÃmku. SSA/ASS renderovaÄ pak umÃstà titulky tam (s -ass-use-margins).

-ass-color <hodnota>

Nastavà barvu textových titulků. Barevný formát je RRGGBBAA.

-ass-font-scale <hodnota>

Nastavà škálovacà koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovaÄi.

-ass-force-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>

PÅepÃÅ¡e nÄkteré nastavenà stylu.

PÅÃKLAD:

-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1

-ass-hinting <typ>

Nastavà typ hintingu.

<typ>

0: Žádný hinting.
1: FreeType autohinter, režim light.
2: FreeType autohinter, režim normal.
3: Nativnà hinter fontu.
0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno v rozliÅ¡enà obrazovky a tudÞ nebude Å¡kálováno.
Výchozà hodnotou je 7 (použije se nativnà hinter pro neškálované OSD, jinak žádný hinting).

-ass-line-spacing <hodnota>

Nastavà odsazenà Åádků pro SSA/ASS renderovaÄ.

-ass-styles <soubor>

Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro renderovánà textových titulků. Syntaxe souboru je shodná se sekcà [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.

-ass-top-margin <hodnota>

PÅidá Äerný pruh na vrch snÃmku. SSA/ASS renderovaÄ pak umÃ- stà hornà titulky tam (s -ass-use-margins).

-ass-use-margins

Zapne umisÅ¥ovánà hornÃch a dolnÃch titulků do Äerných okrajů, jsou-li dostupné.

-dumpjacosub (pouze MPlayer)

PÅevede zvolené titulky (urÄené volbou -sub) do ÄasovÄ orientovaného JACOsub formátu. VytvoÅà soubor dumpsub.js v aktuálnÃm adresáÅi.

-dumpmicrodvdsub (pouze MPlayer)

PÅevede zvolené titulky (urÄené volbou -sub) do MicroDVD formátu. VytvoÅà soubor dumpsub.sub v aktuálnÃm adresáÅi.

-dumpmpsub (pouze MPlayer)

PÅevede zvolené titulky (urÄené volbou -sub) do MPlayerova vlastnÃho formátu, MPsub. VytvoÅà soubor dump.mpsub v aktuálnÃm adresáÅi.

-dumpsami (pouze MPlayer)

PÅevede zvolené titulky (urÄené volbou -sub) do ÄasovÄ orientovaného SAMI formátu. VytvoÅà soubor dumpsub.smi v aktuálnÃm adresáÅi.

-dumpsrtsub (pouze MPlayer)

PÅevede zvolené titulky (urÄené volbou -sub) do ÄasovÄ orientovaného SubViewer (SRT) formátu. VytvoÅà soubor dumpsub.srt v aktuálnÃm adresáÅi.
POZNÃMKA:
NÄkteré Å¡patné hardwarové pÅehrávaÄe se rdousà SRT titulky s Unixovými konci Åádků. Pokud máte smůlu a vlastnÃte takovou maÅ¡inu, protáhnÄte si své titulkové soubory pÅes unix2dos nebo podobný program pro výmÄnu Unixových konců Åádků za DOS/Windows konce Åádků.

-dumpsub (pouze MPlayer) (BETA KÃD)

Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů. Viz také volby -dump*sub a -vobsubout*.

-embeddedfonts (Pouze FreeType)

ZapÃná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozÃ: vypnuto). Tyto fonty mohou pak být použity pro SSA/ASS renderovánà titulků (volba -ass). Soubory fontů jsou vytvoÅeny v adresáÅi ~/.mplayer/fonts.
POZNÃMKA:
S FontConfigem 2.4.2 nebo novÄjÅ¡Ãm jsou vložené fonty otevÃrány pÅÃmo z pamÄti a tato volba je výchozà povolena.

-ffactor <ÄÃslo>

PÅevzorkovánà alfa mapy fontu.

Možnosti:

0

ÄistÄ bÃlý font

0.75

velmi tenká Äerná obruba (výchozÃ)

1

tenká Äerná obruba

10

tlustá Äerná obruba

-flip-hebrew (pouze FriBiDi)

Zapne zpracovánà titulků pomocà FriBiDi.

-noflip-hebrew-commas

ZmÄnà FriBiDi posuzovánà o umÃsÅ¥ovánà Äárek v titulcÃch. Volbu použijte, pokud jsou Äárky umÃstÄny na zaÄátku vÄty a ne na konci.

-font <cesta k souboru font.desc>

Vyhledá fonty pro OSD/TITULKY v alternativnÃm adresáÅi (výchozà pro normálnà fonty: ~/.mplayer/font/font.desc, výchozà pro FreeType fonty: ~/.mplayer/subfont.ttf).
POZNÃMKA:
PoužÃváte-li FreeType, je parametrem této volby cesta k textovému souboru fontu.
PoužÃváte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve fontconfig.

PÅÃKLAD:

-font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
-font ~/.mplayer/arialuni.ttf
-font ’Bitstream Vera Sans’

-fontconfig (pouze fontconfig)

Zapne použità fontconfigem spravovaných fontů.

-forcedsubsonly

Zobrazà pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků zvolený napÅ. pomocà -slang.

-fribidi-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)

Nastavà znakovou sadu pÅedávanou do FriBiDi pÅi dekódovánà ne-UTF-8 titulků (výchozÃ: ISO8859-8).

-ifo <VOBsub IFO soubor>

OznaÄà soubor ze kterého bude naÄtena paleta a velikost rámce pro VOBsub titulky.

-noautosub

Vypne automatické naÄÃtánà souborů s titulky.

-osd-duration <Äas>

Nastavà trvánà OSD zpráv v ms (výchozÃ: 1000).

-osdlevel <0-3> (pouze MPlayer)

Nastavuje režim zobrazenà ve kterém bude startovat OSD.

0

pouze titulky

1

hlasitost + pÅevÃjenà (výchozÃ)

2

hlasitost + pÅevÃjenà + Äas + procenta

3

hlasitost + pÅevÃjenà + Äas + procenta + celkový Äas

-overlapsub

Povolà zobrazenà titulku v dobÄ kdy je jeÅ¡tÄ zobrazen pÅedchozà titulek (ve výchozÃm stavu je funkce zapnuta pouze pro nÄkteré titulkové formáty).

-sid <ID> (viz také volbu -slang, -vobsubid)

Zobrazuje datový proud titulků urÄený pomocà <ID> (0-31). MPlayer vypÃÅ¡e dostupná ID titulků pokud je spuÅ¡tÄn v upovÃ- daném (-v) režimu. Pokud nemůžete zvolit nÄkteré z titulků na DVD, zkuste také -vobsubid.

-slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu -sid)

Nastavuje seznam jazyků titulků k použità podle priority. Různé nosné formáty použÃvajà odliÅ¡né kódy jazyka. DVD použÃvajà dvoupÃsmenný kód podle ISO 639-1, Matroska použÃ- vajà tÅÃpÃsmenný kód jazyka podle ISO 639-2, zatÃmco OGM použÃvajà volnou formu identifikace. MPlayer vypÃÅ¡e dostupné jazyky titulků pokud je spuÅ¡tÄn v upovÃdaném (-v) režimu.

PÅÃKLAD:

-slang cs,en

Zvolà Äeskou titulkovou stopu na DVD, ale vrátà se zpÄt k anglické, pokud Äeská nenà k dispozici.

mplayer -slang jpn example.mkv

PÅehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.

-spuaa <režim>

Režim Å¡kálovánÃ/vyhlazovánà pro DVD/VOBsub. K hodnotÄ <režim> můžete pÅiÄÃst 16 když chcete vynutit Å¡kálovánà i když velikost originálnÃho a Å¡kálovaného snÃmku souhlasÃ. Takto napÅÃklad dosáhnete vyhlazenà titulků Gaussovým rozostÅenÃm.

Dostupné režimy vyhlazovánà jsou:

0

žádné (nejrychlejÅ¡Ã, Å¡karedé)

1

pÅibližné (vadné?)

2

plné (pomalé)

3

bilineárnà (výchozÃ, rychlé a obstojné)

4

použÃvá softwarové Gaussovo rozostÅenà (vypadá skvÄle)

-spualign <-1-2>

UrÄà jak budou zarovnány SPU (DVD/VOBsub) titulky.

-1

Originálnà pozice.

0

Zarovnat na hornà okraj (originálnÃ/výchozà chovánÃ).

1

Zarovnat na stÅed.

2

Zarovnat na spodnà okraj.

-spugauss <0.0-3.0>

Parametr odchylka (variance) pro Gauss použÃvaný volbou -spuaa 4. ÄÃm vÄtÅ¡Ã hodnota, tÃm vÄtÅ¡Ã rozostÅenà (výchozÃ: 1.0).

-sub <titulky1,titulky2,...>

Použije/zobrazà zadané titulkové soubory. V jednom okamžiku může být zobrazen pouze jeden ze souborů.

-sub-bg-alpha <0-255>

UrÄuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadà OSD. ÄÃm vÄtÅ¡Ã hodnota, tÃm vÃce průhlednosti. Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.

-sub-bg-color <0-255>

UrÄuje barvu pozadà titulků a OSD. V souÄasnosti jsou titulky ÄernobÃlé, hodnota tedy urÄuje intenzitu bÃlé. Hodnota 255 znamená bÃlá a 0 Äerná.

-sub-demuxer <[+]jméno> (pouze -subfile) (BETA KÃD)

Vynutà urÄitý typ titulkového demuxeru pro -subfile. Použijte ’+’ pÅed jménem pro vynucenÃ, což pÅeskoÄà nÄkteré testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocà -sub-demuxer help. Z důvodu zpÄtné kompatibility rovnÄž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v subreader.h.

-sub-fuzziness <mód>

Nastavà povolený rozptyl pÅi vyhledávánà titulků:

0

pÅesná shoda

1

NaÄte vÅ¡echny titulky obsahujÃcà název filmu.

2

NaÄte vÅ¡echny titulky v aktuálnÃm adresáÅi.

-sub-no-text-pp

Zakáže veÅ¡keré úpravy titulků po jejich naÄtenÃ. PoužÃ- váno pro ladÃcà úÄely.

-subalign <0-2>

UrÄà který okraj titulků by mÄl být zarovnán na výšku zadanou pomocà -subpos.

0

Zarovnat hornà okraj titulku (originálnà chovánÃ).

1

Zarovnat stÅed titulku.

2

Zarovnat spodnà okraj titulku (výchozÃ).

-subcc  

Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky. Toto nejsou VOB titulky, ale speciálnà ASCII titulky pro neslyÅ¡Ãcà zakódované do VOB userdata proudu na vÄtÅ¡inÄ region 1 DVD. CC titulky zatÃm nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.

-subcp <kódová stránka> (pouze iconv)

Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použÃt tuto volbu k urÄenà kódovánà titulků.

PÅÃKLAD:

-subcp latin2
-subcp cp1250 (vÄtÅ¡ina Äeských titulků, pozn. pÅekl.)

-subcp enca:<jazyk>:<kódová stránka pÅi selhánÃ> (pouze ENCA)

Zde můžete zadat dvoupÃsmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky urÄila kódovou stránku. Pokud si nejste jisti, zadejte zde cokoli a sledujte výpis mplayer -v na konzoli pro seznam dostupných jazyků. Kódová stránka pÅi selhánà udává kódovánà které se použije v pÅÃpadÄ selhánà autodetekce.

PÅÃKLAD:

-subcp enca:cs:latin2

Odhadne kódovánÃ, pÅedpokládá že jsou titulky v ÄeÅ¡tinÄ, nastavà latin 2 pokud detekce selže.

-subcp enca:pl:cp1250

Odhadne kódovánà pro polÅ¡tinu, pÅi selhánà nastavà cp1250.

-subdelay <sekund>

Opozdà titulky o <sekund> sekund. Můžete zadat zápornou hodnotu.

-subfile <soubor> (BETA KÃD)

ZatÃm nepoužitelné. Stejné jako -audiofile, ale pro titulkové proudy (OggDS?).

-subfont <soubor> (pouze FreeType)

Nastavà font titulků. Pokud nenà zadán -subfont, použije se -font.

-subfont-autoscale <0-3> (pouze FreeType)

Nastavà režim automatického Å¡kálovánà pÃsma.
POZNÃMKA:
0 znamená že ’text scale’ a ’OSD scale’ nastavujà výšku fontu v bodech.

Režim může být:

0

žádné Å¡kálovánÃ

1

proporÄnÄ vztažené k Å¡ÃÅce obrazu

2

proporÄnÄ vztažené k výšce obrazu

3

proporÄnÄ vztažené k diagonále obrazu (výchozÃ)

-subfont-blur <0-8> (pouze FreeType)

Nastavà polomÄr rozostÅenà fontu (výchozÃ: 2).

-subfont-encoding <hodnota> (pouze FreeType)

Nastavà kódovánà fontu. Je-li nastaveno ’unicode’, budou renderovány vÅ¡echny znaky (glyfy) z fontu a bude použito unicode (výchozÃ: unicode).

-subfont-osd-scale <0-100> (pouze FreeType)

Nastavà koeficient auto-Å¡kálovánà OSD prvků (výchozÃ: 6).

-subfont-outline <0-8> (pouze FreeType)

Nastavà tlouÅ¡Å¥ku obtahové linky (výchozÃ: 2).

-subfont-text-scale <0-100> (pouze FreeType)

Nastavà koeficient auto-Å¡kálovánà textu titulků v procentech rozmÄru obrazu (výchozÃ: 5).

-subfps <rychlost>

UrÄà snÃmkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné ÄÃslo), výchozÃ: stejná rychlost fps jako má film.
POZNÃMKA:
POUZE pro snÃmkovÄ orientované SUB soubory, napÅ. MicroDVD formát.

-subpos <0-100> (použitelné s -vf expand)

UrÄuje pozici titulků na obrazovce. Hodnota vyjadÅuje vertikálnà pozici titulku v % výšky obrazu.

-subwidth <10-100>

Nastavuje maximálnà šÃÅku titulků na obrazovce. Použitelné pro TV-out. Hodnota vyjadÅuje Å¡ÃÅku titulků v % Å¡ÃÅky obrazu.

-noterm-osd

Zakáže zobrazovánà OSD zpráv na konzoli, pokud nenà dostupný žádný video výstup.

-term-osd-esc <escape sequence>

Nastavà únikovou sekvenci, která se použije pÅed zapsánÃm OSD zprávy na konzoli. Ãniková sekvence by mÄla pÅesunout kursor na zaÄátek Åádku použitého pro OSD a vyÄistit jej (výchozÃ: ^[[A\r^[[K).

-unicode

Åekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.

-utf8   

Åekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.

-vobsub <VOBsub soubor bez pÅÃpony>

Nastavà VOBsub soubory které budou použity pro titulkovánÃ. UvádÄjte soubory s plnou cestou bez pÅÃpon, Äili bez
’.idx’, ’.ifo’ nebo ’.sub’.

-vobsubid <0-31>

Nastavà ID pro VOBsub titulky.

VOLBY PRO ZVUKOVÃ VÃSTUP (POUZE MPLAYER)

-abs <hodnota> (pouze -ao oss) (ZASTARALÃ)

PÅepÃÅ¡e detekovanou velikost vyrovnávacà pamÄti zvukové karty/ovladaÄe.

-format <formát> (viz také audio filtr format)

Vybere formát vzorků vystupujÃcÃch z vrstvy audio filtrů do zvukové karty. Hodnoty které může <formát> nabýt jsou uvedeny nÞe u popisu audio filtru format.

-mixer <zaÅÃzenÃ>

Použije jiné mixážnà zaÅÃzenà než je výchozà /dev/mixer. PoužÃváte-li ALSA zadejte jméno smÄÅ¡ovaÄe.

-mixer-channel <kanál smÄÅ¡ovaÄe>[,index smÄÅ¡ovaÄe] (pouze -ao oss a
-ao alsa)

Tato volba naÅÃdà MPlayeru použÃt jiný kanál pro ovládánà hlasitosti než výchozà PCM. Volby pro OSS zahrnujà vol, pcm, line. Chcete-li úplný seznam voleb, poohlédnÄte se po SOUND_DEVICE_NAMES v /usr/include/linux/soundcard.h. V pÅÃpadÄ ALSA můžete použÃt jména která zobrazà alsamixer, jako Master, Line, PCM.
POZNÃMKA:
Jména kanálů ALSA smÄÅ¡ovaÄe následovaná ÄÃslem musà být zadána ve formátu <jméno,ÄÃslo>, napÅ. jméno kanálu ’PCM 1’ ALSA smÄÅ¡ovaÄe musà být pÅevedeno na PCM,1

-softvol

Vynutà použità softwarového mixéru, namÃsto použità mixéru zvukové karty.

-softvol-max <10.0-10000.0>

Nastavà maximálnà úroveÅ zesÃlenà v procentech (výchozÃ: 110). Hodnota 200 umožnà nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuálnà úrovnÄ (nastavené maximum). PÅi hodnotách menÅ¡Ãch než 100 bude poÄáteÄnà hlasitost (což je 100%) vÄtÅ¡Ã než je maximum, takže bude napÅ. OSD nesprávnÄ ukazovat.

-volstep <0-100>

Nastavà velikost kroku o který se zmÄnà hlasitost v procentech celého rozsahu (výchozÃ: 3).

VÃSTUPNÃ ZVUKOVÃ ROZHRANÃ (POUZE MPLAYER)

Výstupnà zvuková rozhranà zajiÅ¡Å¥ujà pÅÃstup k různým audio výstupnÃm zaÅÃzenÃm. Syntax je:
-ao <rozhranÃ1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhranÃ2,...[,]>

Nastavuje seznam použitých audio výstupnÃch rozhranà podle priority.

Pokud seznam konÄà ’,’, pak se v pÅÃpadÄ selhánà vÅ¡ech zadaných rozhranà použijà i ostatnÃ. Parametry jsou volitelné a v mnoha pÅÃ- padech je nemusÃte vůbec použÃt.
POZNÃMKA:
Seznam zakompilovaných rozhranà zÃskáte pomocà -ao help.

PÅÃKLAD:

-ao alsa,oss,

Zkusà rozhranà ALSA, potom OSS, pak ostatnÃ.

-ao alsa:noblock:device=hw=0.3

Nastavà noblock-režim a jako prvnà kartu nastavà Ätvrté zaÅÃzenÃ.

Dostupná zvukové výstupnà rozhranà jsou:
alsa   

Zvukové rozhranà ALSA 0.9/1.x

noblock

Nastavà noblock režim.

device=<zaÅÃzenÃ>

Nastavà jméno zvukového zaÅÃzenÃ. NahraÄte jakékoli ’,’ za ’.’ a jakékoli ’:’ za ’=’ ve jménÄ ALSA zaÅÃ- zenÃ. Pro hwac3 výstup pÅes S/PDIF, použijte zaÅÃzenà "iec958" nebo "spdif", pokud pÅesnÄ nevÃte jak to nastavit správnÄ.

oss    

Rozhranà OSS.

<dsp-device>

Nastavà výstupnà zvukové zaÅÃzenà (výchozÃ: /dev/ dsp).

<mixer-device>

Nastavà zvukové mixážnà zaÅÃzenà (výchozÃ: /dev/ mixer).

<mixer-channel>

Nastavà kanál mixážnÃho zaÅÃzenà (výchozÃ: pcm).

sdl (pouze SDL)

Zvukové rozhranà multiplatformnà knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).

<ovladaÄ>

ExplicitnÄ vybere SDL audio ovladaÄ k použità (výchozÃ: SDL si sama vybere).

arts   

Zvukový výstup pÅes aRts démona.

esd    

Zvukový výstup pÅes ESD démona.

<server>

ExplicitnÄ vybere ESD server k použità (výchozÃ: localhost).

jack    

Zvukový výstup pÅes JACK (Jack Audio Connection Kit).

port=<jméno>

PÅipojà se na porty zadaného <jména> (výchozÃ: fyzické porty).

name=<název

Název klienta pÅedávaný do JACK (výchozÃ: MPlayer [<PID>]). UžiteÄné, pokud chcete navazovat urÄitá spojenà automaticky.

(no)estimate

PÅedpoÄÃtá zpoždÄnà zvuku, což má Äinit pÅehrávánà videa plynulejÅ¡Ãm (výchozÃ: zapnuto).

nas    

Zvukový výstup pÅes NAS.

coreaudio (pouze Mac OS X)

Nativnà Mac OS X zvuk.

openal

ExperimentálnÃ, nedokonÄené (mixáž na mono) OpenAL zvukové výstupnà rozhranÃ.

sgi (pouze SGI)

Nativnà SGI zvukové rozhranÃ.

<jméno výstupnÃho zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere výstupnà zaÅÃzenÃ/rozhranà k použità (výchozÃ: výchozà nastavenà systému). NapÅÃklad, ’Analog Out’ nebo ’Digital Out’.

sun (pouze Sun)

Nativnà Sun zvuk.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere audio zaÅÃzenà k použità (výchozÃ: /dev/audio).

win32 (pouze Windows)

Nativnà Windows waveout audio zvuk.

dsound (pouze Windows)

Zvukový výstup DirectX DirectSound.

device=<ÄÃslo_zaÅÃzenÃ>

Nastavà ÄÃslo zaÅÃzenà k použitÃ. PÅehánà souboru s -v vypÃÅ¡e seznam dostupných zaÅÃzenÃ.

dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)

Vlastnà ovladaÄ pro Creative DXR2.

ivtv (pouze IVTV)

Zvukové výstupnà MPEG rozhranà zvuku speciálnÄ pro IVTV. Pracuje pouze s -ac hwmpa.

v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)

Výstupnà zvukové rozhranà pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG dekodérem.

mpegpes (pouze DVB)

Výstupnà audio rozhranà pro DVB karty, které zapisuje výstup do MPEG-PES souboru, pokud nenà instalována žádná DVB karta.

card=<1-4>

DVB karta k použitÃ, pokud je jich instalováno vÃc.

file=<soubor>

jméno výstupnÃho souboru

null   

Neprodukuje žádný zvuk, rychlost pÅehrávánà videa je vÅ¡ak zachována. Pro výkonnostnà testy použijte -nosound.

pcm    

Zvukové rozhranà pro zápis surového PCM/wave proudu.

(no)waveheader

Zahrne Äi nezahrne wave hlaviÄku (výchozÃ: zahrne). Pokud ji nezahrne, bude vygenerována surová (raw) PCM.

file=<soubor>

ZapÃÅ¡e zvuk do <souboru> mÃsto výchozÃho audiodump.wav. Pokud jste zadali nowaveheader, je výchozà audiodump.pcm.

fast 

Zkusà dumpovat rychleji než v reálném Äase. UjistÄte se, že nedojde k oÅÃznutà výstupu (obvykle se zprávou "PÅÃliÅ¡ mnoho paketů ve vyrovnávacà pamÄti"). Je bÄžné dostat zprávu "Váš systém je pÅÃliÅ¡ pomalý pro toto pÅehrávánÃ".

plugin  

Plugin audio výstup.

VOLBY PRO VIDEO VÃSTUP (POUZE MPLAYER)

-adapter <hodnota>

Nastavà grafickou kartu na kterou se bude posÃlat obrázek. Seznam dostupných karet zÃskáte, doplnÃte-li tuto volbu o -v. V souÄasnosti pracuje pouze s video rozhranÃm directx.

-bpp <hloubka>

PÅepÃÅ¡e detekovanou barevnou hloubku. Funkci podporujà pouze tato výstupnà rozhranÃ: fbdev, dga, svga, vesa.

-border

PÅehrává film v orámovaném oknÄ s dekoracemi. Jelikož je to zapnuté jako výchozÃ, použijte q-noborder pro vypnutà standardnÃch dekoracà okna. Podporováno výstupnÃm video rozhranÃm directx.

-brightness <-100-100>

Nastavuje jas video signálu (výchozà 0). Funkci nepodporujà vÅ¡echna video rozhranÃ.

-contrast <-100-100>

Nastavuje kontrast video signálu (výchozà 0). Funkci nepodporujà vÅ¡echna video rozhranÃ.

-display <jméno> (pouze X11)

Stanovà jméno serveru a ÄÃslo displaye X serveru na který chcete zobrazovat.

PÅÃKLAD:

-display xtest.localdomain:0

-dr    

Zapne direct rendering (nenà podporováno vÅ¡emi kodeky a video rozhranÃmi).
VAROVÃNÃ:
Může způsobit rozbità OSD/TIT !

-dxr2 <volba1:volba2:...>

Tato volba sloužà k ovládánà dxr2 video rozhranÃ.

ar-mode=<hodnota>

režim pomÄru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-scan, 2 = letterbox (výchozÃ))

iec958-encoded

Nastavà iec958 výstupnà režim na enkódovaný.

iec958-decoded

Nastavà iec958 výstupnà režim na dekódovaný (výchozÃ).

macrovision=<hodnota>

režim macrovision (0 = vypnuto (výchozÃ), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe, 3 = agc 4 colorstripe)

mute 

vypnout zvukový výstup

unmute

zapnout zvukový výstup

ucode=<hodnota>

cesta k mikrokódu

Výstup na TV

75ire

zapne 7.5 IRE výstupnà režim

no75ire

vypne 7.5 IRE výstupnà režim (výchozÃ)

bw   

ÄernobÃlý TV výstup

color

barevný TV výstup (výchozÃ)

interlaced

prokládaný TV výstup (výchozÃ)

nointerlaced

zakáže prokládaný TV výstup

norm=<hodnota>

TV norma (ntsc (výchozÃ), pal, pal60, palm, paln, palnc)

square-pixel

nastavà režim (tvar) pixelů na Ätvercový

ccir601-pixel

nastavà režim pixelů na ccir601

pÅekrývánÃ(overlay)

cr-left=<0-500>

Nastavà levou oÅezovou znaÄku (výchozÃ: 50).

cr-right=<0-500>

Nastavà pravou oÅezovou znaÄku (výchozÃ: 300).

cr-top=<0-500>

Nastavà hornà oÅezovou znaÄku (výchozÃ: 0).

cr-bottom=<0-500>

Nastavà dolnà oÅezovou znaÄku (výchozÃ: 0).

ck-[r|g|b]=<0-255>

Nastavà pÅÃrůstek Äervené (ck-r), zelené (ck-g) nebo modré (ck-b) složky klÃÄovacà barvy pro pÅekrývánÃ.

ck-[r|g|b]min=<0-255>

minimálnà hodnota pÅÃsluÅ¡né barevné složky klÃÄe

ck-[r|g|b]max=<0-255>

maximálnà hodnota pÅÃsluÅ¡né barevné složky klÃÄe

ignore-cache

Ignoruje nastavenà pÅekrývánà uložené v cache.

update-cache

Aktualizuje nastavenà pÅekrývánà uložené v cache.

ol-osd

Zapne pÅekrývaný display na obrazovce (OSD).

nool-osd

Vypne pÅekrývaný OSD (výchozÃ).

ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>

Nastavà rozmÄr pÅekrytà (Å¡,v) a pozici (x,y) v pÅÃpadÄ kdy se Å¡patnÄ kryje s oknem (výchozÃ: 0).

overlay

Zapne pÅekrývánà (výchozÃ).

nooverlay

Aktivuje TV-out.

overlay-ratio=<1-2500>

Doladà pÅekrývánà (výchozÃ: 1000).

-fbmode <název režimu> (pouze -vo fbdev)

ZmÄnà video režim na ten který je pojmenován jako <název režimu> v souboru /etc/fb.modes.
POZNÃMKA:
VESA framebuffer nepodporuje zmÄny režimu.

-fbmodeconfig <soubor> (pouze fbdev)

PÅenastavà konfiguraÄnà soubor pro režim framebufferu (výchozÃ: /etc/fb.modes).

-fs (viz také volbu -zoom)

PÅehrávánà na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoÅà kolem nÄj Äerný okraj). Funkce nenà podporována vÅ¡emi video rozhranÃmi.

-fsmode-dontuse <0-31> (ZASTARALÃ, použijte volbu -fs)

Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.

-fstype <typ1,typ2,...> (pouze X11)

Nastavà výÄet režimů celoobrazovkových hladin podle priority, které majà být použity. Jednotlivé režimy můžete potlaÄit tak, že jim pÅedÅadÃte ’-’. Pokud narazÃte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu je pÅekryt jinými okny", zkuste použÃt jiné poÅadÃ.
POZNÃMKA:
Viz volbu -fstype help pro seznam dostupných režimů.

Dostupné režimy jsou:

above

Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.

below

Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.

fullscreen

Použije _NETWM_STATE_FULLSCREEN je-li k dispozici.

layer

Použije _WIN_LAYER s pÅednastavenou hladinou.

layer=<0...15>

Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.

netwm

Vynutà NETWM styl.

none 

Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.

stays_on_top

Použije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.

PÅÃKLAD:

layer,stays_on_top,above,fullscreen

Výchozà poÅadà bude použito jako záchrana v pÅÃpadÄ, že zadáte Å¡patné nebo nepodporované režimy.

-fullscreen

Provádà pÅepÃnánà na celou obrazovku v OpenBoxu 1.x.

-geometry x[%][:y[%]] nebo [Å xV][+x+y]

Nastavà pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup. Hodnoty x a y udávajà vzdálenost v pixelech od levého hornÃho rohu obrazovky k levému hornÃmu rohu obrazu, jestliže vÅ¡ak jsou hodnoty doplnÄny znakem procento, pak udávajà vzdálenost v procentech rozmÄru obrazovky v daném smÄru. SouÅadnice lze rovnÄž zadat ve standardnÃm X11 -geometry formátu. Pokud je externà okno nastaveno pomocà volby -wid, pak jsou souÅadnice x a y vztaženy k levému hornÃmu rohu okna mÃsto obrazovky.
POZNÃMKA:
Tato volba je podporována pouze rozhranÃmi x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx a tdfxfb.

PÅÃKLAD:

50:40

UmÃstà okno na x=50, y=40.

50%:50%

UmÃstà okno doprostÅed obrazovky.

100% 

UmÃstà okno doprostÅed pravého okraje obrazovky.

100%:100%

UmÃstà okno do pravého dolnÃho rohu obrazovky.

-gui-wid <ID okna> (viz také volbu -wid) (pouze GUI)

Tato volba Åekne GUI aby rovnÄž použilo X11 okno a pÅilepilo se na spodek videa, což je použitelné pro vestavÄné mini-GUI v prohlÞeÄi (s MPlayer pluginem napÅÃklad).

-hue <-100-100>

Upravà barevné tónovánà video signálu (výchozÃ: 0). S touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku. Nenà podporováno vÅ¡emi video rozhranÃmi.

-monitor-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)

Nastavà povolený bodový nebo pixelový frekvenÄnà rozsah monitoru.

-monitor-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)

Nastavà horizontálnà (Åádkový) frekvenÄnà rozsah monitoru.

-monitor-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze -vo fbdev a vesa)

Nastavà vertikálnà (snÃmkový) frekvenÄnà rozsah monitoru.

-monitoraspect <pomÄr> (viz také volbu -aspect)

Nastavà pomÄr stran vaÅ¡eho monitoru nebo TV obrazovky. Hodnota 0 zruÅ¡Ã pÅedchozà nastavenà (Äili to z konfiguraÄnÃho souboru). Má pÅednost pÅed -monitorpixelaspect pokud je povoleno.

PÅÃKLAD:

-monitoraspect 4:3 nebo 1.3333
-monitoraspect 16:9 nebo 1.7777

-monitorpixelaspect <pomÄr> (viz také volbu -aspect)

Nastavà pomÄr stran jednotlivých pixelů vaÅ¡eho monitoru nebo TV (výchozÃ: 1). Hodnota 1 znamená Ätvercové pixely (správnÄ pro (skoro) vÅ¡echny LCD).

-nodouble

VypÃná dvojitou vyrovnávacà pamÄÅ¥, vÄtÅ¡inou pro úÄely ladÄnÃ. Dvojitá vyrovnávacà pamÄÅ¥ odstraÅuje tÅepotánà ukládánÃm dvou snÃmků v pamÄti, kdy zobrazuje jeden snÃmek, zatÃmco zpracovává druhý. Může ovlivnit negativnÄ OSD, avÅ¡ak v mnoha pÅÃpadech odstranà jeho blikánÃ.

-nograbpointer

Nezachytávat ukazatel myÅ¡i po zmÄnÄ video režimu (-vm). To je použitelné pro vÃcehlaviÄkové nastavenÃ.

-nokeepaspect

Nedodržovat pomÄr stran okna bÄhem zmÄny velikosti. Pracuje pouze s video rozhranÃmi x11, xv, xmga, xvidix, directx. NavÃc pod X11 váš okennà manažer musà rozumÄt pokynům pro pomÄr stran okna.

-ontop 

UmÃstà okno pÅehrávaÄe trvale nad ostatnà okna. Podporováno video rozhranÃmi použÃvajÃcÃmi X11, kromÄ SDL, stejnÄ jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.

-panscan <0.0-1.0>

Zapne "pÅibližovacÃ" funkci (pan-and-scan) (oÅÃznutÃm videa po stranách tak, aby napÅ. film 16:9 pokryl obrazovku 4:3 bez Äerných okrajů). Tato funkce pracuje pouze s video rozhranÃmi xv, xmga, mga, gl, gl2, quartz, corevideo a xvidix.
POZNÃMKA:
Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenálnà a mohou havarovat nebo hůÅ. Použijte na vlastnà riziko!

-panscanrange <-19.0-99.0> (experimentálnÃ)

ZmÄnà rozsah působenà funkce pan-and-scan (výchozÃ: 1). Kladné hodnoty jsou násobky výchozÃho rozsahu. Záporné hodnoty zase umožnà zoomovat až na násobek -panscanrange+1. NapÅ. -panscanrange -3 umožÅuje zoom násobek až do 4. Tato vlastnost je experimentálnÃ. Nehlaste chyby, pokud nepoužÃ- váte -vo gl.
Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz oÅÃ- znut.

-refreshrate <Hz>

Nastavà obnovovacà kmitoÄet monitoru v Hz. ZatÃm podporovánà pouze -vo directx v kombinaci s volbou -vm.

-rootwin (pouze X11)

PÅehraje film v koÅenovém oknÄ (pozadà desktopu). Obrázek na ploÅ¡e vÅ¡ak může pÅekrýt zobrazované video. Pracuje pouze s video rozhranÃmi x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo a directx.

-saturation <-100-100>

Nastavenà sytosti barev (saturace) video signálu (výchozÃ: 0). Pomocà této volby můžete nastavit ÄernobÃlý obraz. Volba nenà podporována vÅ¡emi video rozhranÃmi.

-screenh <pixely>

Nastavuje svislé rozliÅ¡enà obrazovky pro ty výstupnà video rozhranÃ, které neznajà rozliÅ¡enà obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.

-screenw <pixely>

Nastavuje vodorovné rozliÅ¡enà obrazovky pro ty výstupnà video rozhranÃ, které neznajà rozliÅ¡enà obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.

-stop-xscreensaver (pouze X11)

PÅi startu vypne xscreensaver a pÅi skonÄenà jej zase zapne.

-vm    

Zkusà zmÄnit video režim. Funkce je podporována video rozhranÃmi dga, x11, xv, sdl a directx. Je-li použita s directx video rozhranÃm, můžete použÃt volby -screenw, -screenh, -bpp a -refreshrate pro nastavenà nového video režimu.

-vsync   

Zapne synchronizaci na snÃmkový zpÄtný bÄh (VBI) pro video rozhranà vesa, dfbmga a svga.

-wid <ID okna> (viz také volbu -gui-wid) (pouze X11, OpenGL a DirectX)

Tato volba sdÄlà MPlayeru aby se pÅipojil na existujÃcà okno. To je využitelné k vestavÄnà MPlayeru do internetového prohlÞeÄe (napÅÃklad s rozÅ¡ÃÅenÃm plugger).

-xineramascreen <-2-...> (pouze X11)

V Xinerama konfiguracÃch (jedna pracovnà plocha je rozprostÅena na vÃce monitorů) touto volbou sdÄlÃte MPlayeru kterou obrazovku použÃt. Hodnota -2 znamená celoobrazovkové zobrazenà pÅes celou virtuálnà plochu (v tomto pÅÃpadÄ jsou Xinerama informace úplnÄ ignorovány), -1 znamená celoobrazovkové zobrazenà na zobrazovaÄi s aktuálnÃm oknem. PoÄáteÄnà pozice nastavenou pomocà -geometry je relativnà k nastavené obrazovce. Obvykle pracuje pouze s "-fstype -fullscreen" nebo "-fstype none".

-zrbw (pouze -vo zr)

Zobrazuj pouze ÄernobÃle. Pro optimálnà výkon může být tato volba zkombinována s ’-lavdopts gray’.

-zrcrop <[Å¡ÃÅka]x[výška]+[x offset]+[y offset]> (pouze -vo zr)

Vybere Äást obrázku k zobrazenÃ. VÃce než jeden výskyt této volby zapne cinerama režim, ve kterém je video rozprostÅeno na vÃce TV (nebo promÃtaÄek) pro vytvoÅenà vÄtÅ¡Ãho obrazu. Volby za n-tou volbou -zrcrop jsou aplikovány na n-tou MJPEG kartu. Každá karta by mÄla mÃt aspoÅ -zrdev jako doplnÄk k -zrcrop. PÅÃklady naleznete ve výstupu -zrhelp a v Zr sekci dokumentace.

-zrdev <zaÅÃzenÃ> (pouze -vo zr)

Zadejte jméno souboru zaÅÃzenà náležejÃcà vaÅ¡Ã MJPEG kartÄ, ve výchozÃm stavu zr video rozhranà použije prvnà v4l zaÅÃzenà které najde.

-zrfd (pouze -vo zr)

Vynutà dÄlenÃ: DÄlenÃ, tak jak je popsáno u voleb -zrhdec a -zrvdec, nastane pouze tehdy, může-li hardwarový Å¡kálovaÄ rozprostÅÃt obraz na původnà velikost. Touto volbou vynutÃte dÄlenà vždy.

-zrhdec <1|2|4> (pouze -vo zr)

Horizontálnà dÄlenÃ: Požádá video rozhranà aby posÃlalo pouze každý druhý nebo Ätvrtý Åádek/pixel vstupnÃho obrázku do MJPEG karty a použilo Å¡kálovaÄ karty k rozprostÅenà obrázku na původnà velikost.

-zrhelp (pouze -vo zr)

Zobrazà seznam vÅ¡ech -zr* voleb, jejich výchozà hodnoty a pÅÃ- klad cinerama režimu.

-zrnorm <norma> (pouze -vo zr)

Nastavà TV normu PAL nebo NTSC (výchozÃ: beze zmÄny).

-zrquality <1-20> (pouze -vo zr)

ÄÃslo od 1 (nejlepÅ¡Ã) do 20 (nejhorÅ¡Ã) reprezentuje kvalitu jpeg kódovánÃ.

-zrvdec <1|2|4> (pouze -vo zr)

Svislé dÄlenÃ: Požádá video rozhranà aby posÃlalo pouze každý druhý nebo Ätvrtý sloupec/pixel vstupnÃho obrázku do MJPEG karty a použilo Å¡kálovaÄ karty k rozprostÅenà obrázku na původnà velikost.

-zrxdoff <x offset obrazovky> (pouze -vo zr)

Pokud je film menÅ¡Ã než TV obrazovka, tato volba nastavà odsazenà obrazu v ose x. Hodnota je vztažena k levému hornÃmu rohu obrazovky (výchozÃ: vystÅedÄno).

-zrydoff <y offset obrazovky> (pouze -vo zr)

Pokud je film menÅ¡Ã než TV obrazovka, tato volba nastavà odsazenà obrazu v ose y. Hodnota je vztažena k levému hornÃmu rohu obrazovky (výchozÃ: vystÅedÄno).

VÃSTUPNÃ VIDEO ROZHRANÃ (POUZE MPLAYER)

Výstupnà video rozhranà jsou rozhranà k různým výstupnÃm video zaÅÃzenÃm. Syntax je:
-vo <rozhranÃ1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhranÃ2,...[,]>

Nastavuje seznam video rozhranà k použità podle priority.

KonÄÃ-li seznam Äárkou ’,’, prozkouÅ¡Ã MPlayer v pÅÃpadÄ selhánà i rozhranà neuvedená v seznamu. Parametry jsou volitelné a vÄtÅ¡inou mohou být vynechány.
POZNÃMKA:
Viz -vo help pro seznam zakompilovaných video rozhranÃ.

PÅÃKLAD:

-vo xmga,xv,

Zkusà Matrox X11 rozhranÃ, pak Xv rozhranà a nakonec ostatnÃ.

-vo directx:noaccel

Použije rozhranà DirectX s vypnutou akceleracÃ.

Dostupná video rozhranà jsou:
xv (pouze X11)

Použije rozÅ¡ÃÅenà XVideo z XFree86 4.x umožÅujÃcà hardwarovÄ akcelerované pÅehrávánÃ. Pokud nemůžete použÃt nativnà hardwarové rozhranÃ, je toto patrnÄ nejlepÅ¡Ã volba. Pro informaci jaký barevný klÃÄ je použitý a jak je vykreslován, spusÅ¥te MPlayer s volbou -v a sledujte Åádky zaÄÃnajÃcà [xv common].

port=<ÄÃslo>

Zvolà konkrétnà XVideo port.

ck=<cur|use|set>

Vybere zdroj pro zÃskánà barevného klÃÄe (výchozÃ: cur).

cur

Výchozà volba pÅebÃrá barevný klÃÄ aktuálnÄ nastavený v Xv.

use

Použije, ale nenastavà barevný klÃÄ z MPlayeru (pro jeho zmÄnu použijte volbu -colorkey).

set

Shodné s use, ale dodaný barevný klÃÄ rovnÄž nastavÃ.

ck-method=<man|bg|auto>

Nastavà metodu vykreslovánà barevného klÃÄe (výchozÃ: man).

man

Vykreslà barevný klÃÄ manuálnÄ (v nÄkterých pÅÃpadech omezà blikánÃ).

bg

Nastavà barevný klÃÄ jako pozadà okna.

auto

Nechá Xv vykreslit barevný klÃÄ.

x11 (pouze X11)

Video rozhranà se sdÃlenou pamÄtà bez hardwarové akcelerace které pracuje vždy když je spuÅ¡tÄné X11.

xover (pouze X11)

PÅidá podporu X11 vÅ¡em rozhranÃm založeným na overlay (pÅekrývánÃ). V souÄasnosti je podporován pouze tdfx_vid.

<vo_rozhranÃ>

Vybere video rozhranÃ, které se použije jako zdroj pro pÅekrytà nad X11.

xvmc (pouze X11 spolu s -vc ffmpeg12mc)

Výstupnà video rozhranà využÃvajÃcà XvMC (X Video Motion Compensation) rozÅ¡ÃÅenà z XFree86 4.x ke zrychlenà MPEG-1/2 a VCR2 dekódovánÃ.

port=<ÄÃslo>

Zvolà konkrétnà XVideo port.

(no)benchmark

Vypne zobrazovánÃ. Nutné pro správné benchmarkovánà (test výkonu) rozhranà která mÄnà obrazové buffery pouze pÅi zpÄtném bÄhu monitoru (nVidia). VýchozÃm je nepotlaÄovat zobrazovánà (nobenchmark).

(no)bobdeint

Velmi jednoduchý odstraÅovaÄ prokladu. Nemusà vypydat lépe než -vf tfields=1, ale je to jediný odstraÅovaÄ pro xvmc (výchozÃ: nobobdeint).

(no)queue

Skládá obrázky k zobrazenà do fronty aby se vÃce využila paralelnà práce video hardwaru. Může pÅidat malou (nepostÅehnutelnou) stálou odchylku v A/V synchronizaci (výchozÃ: noqueue).

(no)sleep

Použije funkci sleep pÅi Äekánà na dokonÄenà renderovánà (na Linuxu se toto nedoporuÄuje) (výchozÃ: nosleep).

ck=cur|use|set

Stejné jako -vo xv:ck (viz -vo xv).

ck-method=man|bg|auto

Stejné jako -vo xv:ck-method (viz -vo xv).

dga (pouze X11)

Zobrazuje video pÅes XFree86 rozÅ¡ÃÅenÃ: Direct Graphics Access. Považujeme za zastaralé.

sdl (pouze SDL)

Video rozhranà platformnÄ nezávislé knihovny SDL (Simple Directmedia Layer). Vzhledem k tomu, že SDL má vlastnà X11 vrstvu, nemajà X11 volby MPlayeru na SDL žádný vliv.

driver=<ovladaÄ>

ExplicitnÄ vybere SDL ovladaÄ k použitÃ.

(no)forcexv

Použije XVideo pÅes sdl výstupnà video rozhranà (výchozÃ: forcexv).

(no)hwaccel

Použije hardwarovÄ akcelerovaný Å¡kálovaÄ (výchozÃ: hwaccel).

vidix  

VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhranÃm k video akcelerujÃcÃm vlastnostem různých grafických karet. Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej podporujÃ.

<ovladaÄ>

JednoznaÄnÄ vybere VIDIXový ovladaÄ k použitÃ. Dostupné ovladaÄe jsou cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis_vid a unichrome.

xvidix (pouze X11)

X11 front-end pro VIDIX

<ovladaÄ>

shodné s vidix

cvidix 

Obecný a platformnÄ nezávislý front-end k VIDIXu. Může dokonce pracovat v textové konzoli s nVidia kartami.

<ovladaÄ>

shodné s vidix

winvidix (pouze Windows)

Windows front-end pro VIDIX

<ovladaÄ>

shodné s vidix

directx (pouze Windows)

Výstupnà video rozhranà využÃvajÃcà DirectX.

noaccel

Vypne hardwarovou akceleraci. VyzkouÅ¡ejte, máte-li potÞe se zobrazovánÃm.

quartz (pouze Mac OS X)

Video rozhranà Mac OS X Quartz. V nÄkterých pÅÃpadech může být efektivnÄjÅ¡Ã vynucenà packed YUV výstupnÃho formátu, napÅÃklad s -vf format=yuy2

device_id=<ÄÃslo>

Zvolà zobrazovacà zaÅÃzenà pro zobrazenà na celou obrazovku.

fs_res=<Å¡ÃÅka>:<výška>

Nastavà rozlišenà celoobrazovkového režimu (použitelné pro pomalé systémy).

corevideo (Mac OS X 10.4 nebo 10.3.9 s QuickTime 7)

Výstupnà video rozhranà Mac OS X CoreVideo.

device_id=<ÄÃslo>

Vybere zobrazovacà zaÅÃzenà pro celoobrazovkový režim.

fbdev (pouze Linux)

Použije jaderný framebuffer k pÅehrávánà videa.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà fbdev k použità (napÅ. /dev/fb0) nebo název vidixového ovladaÄe, pokud jméno zaÅÃzenà zaÄÃná vidix (napÅ. vidixsis_vid povolà sis ovladaÄ).

fbdev2 (pouze Linux)

Použije jaderný framebuffer k pÅehrávánà videa. Alternativnà implementace.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà fbdev k použità (výchozÃ: /dev/fb0).

vesa   

Obecné video rozhranÃ; funkÄnà s každou VESA VBE 2.0 kompatibilnà kartou.

(no)dga

Zapne nebo vypne DGA režim (výchozÃ: zapnuto).

neotv_pal

Aktivuje TV out na neomagicu a nastavà jej na normu PAL.

neotv_ntsc

Aktivuje TV out na neomagicu a nastavà jej na normu NTSC.

vidix

Použije VIDIX ovladaÄ.

lvo:   

Aktivuje Linuxové pÅekrývánà videa (Linux Video Overlay) v režimu vesa.

svga   

PÅehraje video s pomocà knihovny SVGA.

<video režim>

UrÄà video režim k použitÃ. Režim může být zadán ve formátu <Å¡ÃÅka>x<výška>x<poÄet_barev>, napÅ. 640x480x16M nebo ÄÃslem grafického režimu, napÅ. 84.

bbosd

Zobrazuj OSD do Äerných okrajů pod filmem (pomalejÅ¡Ã- ).

native

Použije pouze nativnà vykreslovacà funkce. Toto vyÅadà direct rendering, OSD a hardwarovou akceleraci.

retrace

Vynutà zmÄnu snÃmku až v dobÄ snÃmkového zpÄtného bÄhu. Použitelné pouze s volbou -double. Má stejný efekt jako volba -vsync.

sq   

Zkusà vybrat video režim se Ätvercovými pixely.

vidix

Použije svga s VIDIX.

gl     

Video rozhranà OpenGL, jednoduchá verze. RozmÄry videa musà být menÅ¡Ã než maximálnà velikost textury ve vaÅ¡Ã OpenGL implementaci. Navrženo tak, aby pracovalo i se základnÃmi implementacemi OpenGL, ale rovnÄž použÃvá novÄjÅ¡Ã rozÅ¡Ã- ÅenÃ, které umožÅujà dalÅ¡Ã barevné prostory a direct rendering. PoužÃvejte prosÃm -dr, pokud rozhranà pracuje s vaÅ¡Ã OpenGL implementacÃ, protože pÅi vyÅ¡Å¡Ãch rozliÅ¡enÃch poskytuje velké zrychlenÃ. Kód provádà minimum testů, takže pokud tato vlastnost nefunguje, může to být proto, že nenà podporována vaÅ¡Ã kartou/OpenGL implementacà i v pÅÃpadÄ, že neobdržÃte žádnou chybovou zprávu. Použijte glxinfo nebo podobný nástroj pro zobrazenà podporovaných OpenGL rozÅ¡ÃÅenÃ.

(no)scaled-osd

ZmÄnà chovánà OSD pÅi zmÄnách velikosti okna (výchozÃ: vypnuto). Pokud volbu zapnete, chová se OSD vÃce jako v jiných video rozhranÃch, což je lepÅ¡Ã pro fonty s pevnou výškou. Je-li volba vypnuta, vypadá lépe s FreeType fonty a použÃvá okraje v celoobrazovkovém režimu. Nepracuje správnÄ s ass titulky (viz volbu -ass), ty můžete mÃsto toho renderovat bez podpory OpenGL pÅes -vf ass.

osdcolor=<0xRRGGBB>

Barva OSD (výchozÃ: 0xffffff, odpovÃdá bÃlé).

rectangle=<0,1,2>

Nastavà použità pravoúhlých textur, což Å¡etÅà video RAM, ale Äasto je pomalejÅ¡Ã (výchozÃ: 0).

0: Použije power-of-two textury.
1: Použije rozÅ¡ÃÅenà GL_ARG_texture_rectangle.
2: Použije rozÅ¡ÃÅenà GL_ABR_texture_non_power_of_two. V nÄkterých pÅÃ- padech je podporováno pouze softwarovÄ a proto velmi pomalé.

swapinterval=<n>

Minimálnà interval mezi dvÄma prohozenÃmi vyrovnávacÃch pamÄtÃ, poÄÃtaných v zobrazených snÃmcÃch (výchozÃ:1 ). 1 odpovÃdá zapnutà VSYNC, 0 vypnutà VSYNC. Hodnoty menÅ¡Ã než 0 ponechajà výchozà nastavenà systému. To omezà snÃmkovou rychlost na (horizontálnà obnovovacà frekvenci / n). Pro svou funkci vyžaduje podporu GLX_SGI_swap_control. V nÄkterých (vÄtÅ¡inÄ/vÅ¡ech?) implementacÃch pracuje pouze v celoobrazovkovém režimu.

yuv=<n>

Vybere typ konverze YUV na RGB.

0: Použije se softwarová konverze (výchozÃ). Kompatibilnà se vÅ¡emi verzemi OpenGL. Poskytuje ovládánà jasu, kontrastu a sytosti.
1: Použijà se register combiners. PoužÃvá specifické nVidia rozÅ¡ÃÅenà (GL_NV_register_combiners). Vyžaduje aspoÅ tÅi texturové jednotky. Poskytuje ovládánà sytosti a barevného tónu. Tato metoda je rychlá, ale nepÅesná.
2: Použije se fragment program. Vyžaduje rozÅ¡ÃÅenà GL_ARB_fragment_program a aspoÅ tÅi texturové jednotky. Poskytuje ovládánà jasu, kontrastu, sytosti a barevného tónu.
3: Použije se fragment program použÃvajÃcà POW instrukci. Vyžaduje rozÅ¡ÃÅenà GL_ARB_fragment_program a aspoÅ tÅi texturové jednotky. Poskytuje ovládánà jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro Äervenou, zelenou a modrou složku. Metoda 4 je obvykle rychlejÅ¡Ã.
4: Použije se fragment program s dodateÄnou kontrolou. Vyžaduje rozÅ¡ÃÅenà GL_ARB_fragment_program a aspoÅ ÄtyÅi texturové jednotky. Poskytuje ovládánà jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro Äervenou, zelenou a modrou složku.
5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starÅ¡Ã karty). PoužÃvá rozÅ¡ÃÅenà specifické pro ATI (GL_ATI_fragment_shader - nikoli GL_ARB_fragment_shader!). Vyžaduje aspoÅ tÅi texturovacà jednotky. Poskytuje ovládánà sytosti a tónovánÃ. Tato metoda je rychlá, ale nepÅesná.
6: Použije 3D texturu pro konverzi pomocà lookup. Vyžaduje rozÅ¡ÃÅenà GL_ARB_fragment_program a aspoÅ ÄtyÅi texturovacà jednotky. ExtrémnÄ pomalé (softwarová emulatce) na nÄkterých (vÅ¡ech?) ATI kartách, jelikož použÃvá textury s porder pixely. Poskytuje nastavenà jasu, kontrastu, sytosti, tónovánà a gama. Gamu lze rovnÄž nastavit nezávisle pro Äervenou, zelenou a modrou. Rychlost je mnohem vÃce závislá na rychlosti GPU pamÄti než u jiných metod.

lscale=<n>

Vybere škálovacà funkci pro škálovanà jasové složky. Platná pouze pro YUV režimy 2, 3, 4 a 6.

0: Použije jednoduchou lineárnà filtraci (výchozÃ).
1: Použije bikubickou filtraci (lepÅ¡Ã kvalita). Vyžaduje jeÅ¡tÄ jednu texturovacà jednotku. StarÅ¡Ã karty to nebudou schopny zvládnout pro barevnou složku minimálnÄ v režimu celé obrazovky.
2: Použijte kubické filtrovánà ve vodorovném a lineárnà filtrovánà ve svislém smÄru. Pracuje s o málo vÃce kartami než metoda 1.

cscale=<n>

Vybere škálovacà funkci pro škálovánà barevné složky. Podrobnosti viz lscale.

customprog=<soubor>

Nahraje uživatelský fragment program ze <souboru>. Jako pÅÃklad viz TOOLS/edgedect.fp.

customtex=<soubor>

Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>. To může být použito v kombinaci s yuv=4 nebo s volbou customprog.

(no)customtlin

Je-li zapnuta (výchozÃ), použije se pro customtex texturu GL_LINEAR interpolace, jinak GL_NEAREST.

(no)customtrect

Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex texturu. Výchozà je vypnuta.

NormálnÄ nenà důvod pro použità následujÃcÃch voleb. VÄtÅ¡inou sloužà pro testovacà úÄely.

(no)glfinish

Zavolá glFinish() pÅed prohozenÃm bufferů. PomalejÅ¡Ã, ale v nÄkterých pÅÃpadech pÅesnÄjÅ¡Ã výstup (výchozÃ: vypnuto).

(no)manyfmts

Zapne podporu pro vÃce (RGB a BGR) barevných formátů (výchozÃ: zapnuto). Vyžaduje OpenGL verze >= 1.2.

slice-height=<0-...>

PoÄet Åádků zkopÃrovaných do textury v jednom kuse (výchozÃ: 0). 0 pro celý obrázek.
POZNÃMKA:
PoužÃvate-li YUV barevný prostor (viz podvolba yuv), platà zvláštnà pravidla:

Pokud dekodér použÃvá renderovánà po Äástech (viz -noslices), nemá tato volba žádný efekt, použije se velikost Äástà tak, jak jsou poskytovány dekodérem.
Pokud dekodér nepoužÃvá renderovánà po Äástech, je výchozà 16.

(no)osd

Zapne nebo vypne podporu renderovánà OSD pÅes OpenGL (výchozÃ: zapnuto). Tato volba je pro testovánÃ; k vypnutà OSD použijte radÄji -osdlevel 0.

(no)aspect

Zapne nebo vypne Å¡kálovánà na pomÄr stran a podporu pan-and-scan (výchozÃ: zapnuto). Vypnutà může zvýšit rychlost.

gl2    

Druhá generace OpenGL video rozhranÃ. Podporuje OSD a videa vÄtÅ¡Ã než maximálnà velikost textury.

(no)glfinish

stejné jako gl (výchozÃ: zapnuto)

yuv=<n>

Nastavà typ konverze YUV na RGB. Pokud ji nastavÃte na jinou hodnotu než 0, vypne se OSD a nastavovánà jasu, kontrastu a gama bude dostupné pouze pÅes globálnà nastavenà X serveru. Jinak majà hodnoty stejný význam jako pro -vo gl.

null   

Neprodukuje žádné video. Použitelné pro testy výkonu.

aa     

Výstupnà video rozhranà do ASCII art pracujÃcà v textové konzoli. Seznam a vysvÄtlivky dostupných podvoleb dostanete spuÅ¡tÄnÃm mplayer -vo aa:help

caca   

Barevné výstupnà video rozhranà do ASCII art pracujÃcà v textové konzoli.

bl     

PÅehrávánà videa UDP protokolem Blinkenlights. Toto rozhranà je velmi závislé na hardwaru.

<bl_zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere Blinkenlights ovladaÄ zaÅÃzenà k použitÃ. Je to nÄco jako arcade:host=localhost:2323 nebo hdl:file=jméno1,file=jméno2. MusÃte uvést zaÅÃ- zenÃ.

ggi    

Video rozhranà pro grafický systém GGI.

<ovladaÄ>

ExplicitnÄ vybere GGI ovladaÄ k použitÃ. ZamÄÅte veÅ¡keré ’,’, které se objevà v ÅetÄzci ovladaÄe za ’.’.

directfb

PÅehrávánà videa pomocà knihovny DirectFB.

(no)input

Použije DirectFB namÃsto klávesnicového kódu MPlayeru (výchozÃ: zapnuto).

buffermode=single|double|triple

Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávacà pamÄÅ¥ dávajà nejlepÅ¡Ã výsledky pokud chcete vylouÄit trhánÃ. Trojitá vyrovnávacà pamÄÅ¥ je mnohem úÄinnÄjÅ¡Ã vzhledem k tomu že nebrzdà MPlayer pÅi Äekánà na vertikálnà synchronizaci. Jednoduchou (single) vyrovnávacà pamÄÅ¥ můžete s klidem vypustit (výchozÃ: single).

fieldparity=top|bottom

Ovládá Åazenà prokládaných snÃmků (výchozÃ: vypnuto). Platné hodnoty jsou top = nejdÅÃve hornà polÃÄka, bottom = nejdÅÃve spodnà polÃÄka. Tato volba nebude mÃt žádný efekt na progresivnà filmový materiál, jako je mnoho MPEG filmů. Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trhánÃm nebo nevyhlazovánÃm pÅi sledovánà prokládaného filmového materiálu.

layer=N

Vynutà použità vrstvy s ID N pro pÅehrávánà (výchozÃ: -1 - auto).

dfbopts=<výÄet>

Nastavà výÄet parametrů pro DirectFB.

dfbmga 

Výstupnà video rozhranà pro Matrox G400/G450/G550 které použÃ- vá knihovnu DirectFB k zpÅÃstupnÄnà speciálnÃch hardwarových vlastnostÃ. ZapÃná CRTC2 (druhý výstup), zobrazuje video nezávisle na prvnÃm výstupu.

(no)input

stejné jako directfb (výchozÃ: vypnuto)

buffermode=single|double|triple

stejné jako u directfb (výchozÃ: triple)

fieldparity=top|bottom

stejné jako u directfb

(no)bes

ZapÃná použità Matrox BES (vestavÄný zvÄtÅ¡ovaÄ) (výchozÃ: vypnuto). Dává velmi dobré výsledky jak z hlediska rychlosti tak i kvality vzhledem k tomu že úpravu obrázku zajiÅ¡Å¥uje hardware. Pracuje pouze na primárnÃm výstupu.

(no)spic

PoužÃvá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazenà OSD (výchozÃ: zapnuto).

(no)crtc2

Zapne TV-out na sekundárnÃm výstupu (výchozÃ: zapnuto). Výstupnà kvalita je úžasná, protože se jedná o plnÄ prokládaný obraz s odpovÃdajÃcà synchronizacà lichých a sudých půlsnÃmků.

tvnorm=pal|ntsc|auto

Nastavà TV normu na Matrox kartÄ bez nutnosti editace /etc/directfbrc (výchozÃ: vypnuto). Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC. Speciálnà normou je auto (automatické pÅizpůsobenà použÃvá PAL/NTSC) protože urÄuje kterou normu použÃt podle snÃmkové rychlosti filmu.

mga (pouze Linux)

Nativnà Matrox výstupnà video rozhranà použÃvajÃcà vestavÄný YUV Å¡kálovaÄ na kartách Åady Gxxx pomocà jaderného modulu. Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto nejrychlejÅ¡Ã volba.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà pro matrox k použità (výchozÃ: /dev/mga_vid).

xmga (pouze Linux s X11)

Výstupnà video rozhranà mga, bÄžà v X11 oknÄ.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà pro matrox k použità (výchozÃ: /dev/mga_vid).

s3fb (pouze Linux) (viz také -vf yuv2 a -dr)

Výstupnà video rozhranà výslovnÄ urÄené pro S3 Virge. Toto rozhranà podporuje následujÃcà vlastnosti karty: YUV konverze a Å¡kálovánÃ, dvojitou vyrovnávacà pamÄÅ¥ a direct rendering. Použijte -vf yuy2 pro hardwarovÄ akcelerované YUY2 renderovánÃ, což je mnohem rychlejÅ¡Ã než YV12 na této kartÄ.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zažÃzenà fbdev k použità (výchozÃ: /dev/fb0).

3dfx (pouze Linux)

Nativnà 3dfx video rozhranÃ, které použÃvá pÅÃmo 3dfx hardware nad X11. Podporována je pouze barevná hloubka 16 bpp.

tdfxfb (pouze Linux)

Toto rozhranà použÃvá ovladaÄ tdfxfb ovladaÄ framebufferu k pÅehrávánà filmů s YUV akceleracà na 3dfx kartách.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà fbdev k použità (výchozÃ: /dev/fb0).

tdfx_vid (pouze Linux)

Nativnà 3dfx výstupnà video rozhranÃ, které pracuje v kombinaci s jaderným modulem tdfx_vid.

<zaÅÃzenÃ>

ExplicitnÄ vybere jméno zaÅÃzenà k použità (výchozÃ: /dev/fb0).

dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)

Nativnà video rozhranà ke Creative DXR2.

<vo_rozhranÃ>

Výstupnà video podrozhranà pro pÅekrývánà (x11, xv).

dxr3 (pouze DXR3)

Nativnà video rozhranà k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus). Viz též lavc video filtr.

overlay

Aktivuje pÅekrývánà namÃsto TV-Outu.

prebuf

ZapÃná Ätenà napÅed do vyrovnávacà pamÄti.

sync 

ZapÃná nový synchronizaÄnà modul.

norm=<norma>

UrÄuje TV normu.

0: NemÄnit souÄasnou normu (výchozÃ).
1: Automaticky zvolit PAL/NTSC.
2: Automaticky zvolit PAL/PAL-60.
3: PAL
4: PAL-60
5: NTSC

<0-3>

UrÄuje ÄÃslo zaÅÃzenà které se má použÃt pokud máte vÃce než jednu em8300 kartu.

ivtv (pouze IVTV)

Výstupnà video rozhranà pro TV-Out speciálnÄ pro MPEG dekodéry (Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500) s Äipy Conexant CX23415 (iCompression iTVC15) nebo Conexant CX23416 (iCompression iTVC16). Viz také lavc video filtr.

device

ExplicitnÄ vybere zaÅÃzenà MPEG dekodéru k použità (výchozÃ: /dev/video16).

output

ExplicitnÄ vybere TV-Out výstup využitý pro videsignál.

v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)

Video výstupnà rozhranà pro karty sluÄitelné s V4L2 s vestavÄným hardwarovým MPEG dekodérem. Viz také lavc video filtr.

device

ExplicitnÄ vybere zaÅÃzenà MPEG dekodéru k použità (výchozÃ: /dev/video16).

output

ExplictnÄ vybere výstup TV-Out k použità pro video signál.

mpegpes (pouze DVB)

Výstupnà video rozhranà pro DVB, které zapisuje do souboru ve formátu MPEG-PES, pokud nenà nainstalována DVB karta.

card=<1-4>

UrÄà ÄÃslo zaÅÃzenà k použitÃ, pokud máte vÃce než jednu výstupnà DVB kartu. (pouze V3 API, takové jaké majà ovladaÄe Åady 1.x.y).

<soubor>

jméno výstupnÃho souboru (výchozÃ: ./grab.mpg).

zr (viz také -zr* a -zrhelp)

Výstupnà video rozhranà mnoha MJPEG zachytávacÃch/pÅehrávacÃch karet.

zr2 (viz také zrmjpeg video filtr)

Výstupnà video rozhranà mnoha MJPEG zachytávacÃch/pÅehrávacÃch karet, druhá generace.

dev=<zaÅÃzenÃ>

Nastavà jméno video zaÅÃzenà k použitÃ.

norm=<PAL|NTSC|SECAM|auto>

Nastavuje video normu k použità (výchozÃ: auto).

(no)prebuf

(De)Aktivuje prebuffering, zatÃm nepodporováno.

md5sum 

SpoÄÃtá MD5 otisk jednotlivÄ pro vÅ¡echny snÃmky a zapÃÅ¡e je do souboru. Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12. Použitelné pÅi hledánà chyb.

outfile=<hodnota>

Nastavà jméno výstupnÃho souboru (výchozÃ: ./md5sums).

yuv4mpeg

PÅevádà video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0 obrázků a ukládá je do souboru (výchozÃ: ./stream.yuv). Formát je shodný s tÃm, který použÃvá mjpegtools, což je výhodné pokud chcete video zpracovávat pomocà sady mjpegtools. Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp). Můžete to zkombinovat s volbou -fixed-vo pro spojovánà souborů se stejnými rozmÄry a snÃmkovou rychlostÃ.

interlaced

Zapisuje výstup jako prokládané snÃmky, hornà půlsnÃmek napÅed.

interlaced_bf

Zapisuje výstup jako prokládané snÃmky, dolnà půlsnÃmek napÅed.

file=<soubor>

ZapÃÅ¡e výstup do <soubor>u namÃsto výchozÃho stream.yuv.

POZNÃMKA: Pokud neuvedete žádnou volbu, bude výstup progresivnà (Äili. neprokládaný).

gif89a 

Vyexportuje vÅ¡echny snÃmky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálnÃm adresáÅi. Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je pÅeveden na 256 barev.

<fps>

Desetinné ÄÃslo nastavujÃcà snÃmkovou rychlost (výchozÃ: 5.0).

<output>

Nastavà jméno výstupnÃho souboru (výchozÃ: ./out.gif).

POZNÃMKA: MusÃte nastavit snÃmkovou rychlost pÅed jménem souboru, jinak bude souÄástà jména souboru.

PÅÃKLAD:

mplayer video.nut -vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif

jpeg   

Vyexportuje každý snÃmek do JPEG souboru v aktuálnÃm adresáÅi. Každý soubor bude pojmenován ÄÃslem snÃmku i s vodÃcÃmi nulami.

[no]progressive

Nastavuje použità standardnÃho nebo progresivnÃho JPEG (výchozÃ: noprogressive).

[no]baseline

Nastavuje zda použÃt baseline nebo ne (výchozÃ: baseline).

optimize=<0-100>

faktor optimalizace (výchozÃ: 100)

smooth=<0-100>

faktor rozmazánà (výchozÃ: 0)

quality=<0-100>

faktor kvality (výchozÃ: 75)

outdir=<adresáÅ>

Nastavuje adresáŠdo kterého se budou ukládat JPEG soubory (výchozÃ: ./).

subdirs=<pÅedpona>

VytvoÅà oÄÃslované podadresáÅe se zadanou pÅedponou, do kterých budou ukládány soubory mÃsto aktuálnÃho adresáÅe.

maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)

Maximálnà poÄet souborů uložených v jednom podadresáÅi. Musà být vÄtÅ¡Ã nebo rovno 1 (výchozÃ: 1000).

pnm    

Vyexportuje každý snÃmek do PNM souboru v aktuálnÃm adresáÅi. Každý ze souborů je pojmenován ÄÃslem snÃmku vÄetnÄ ÃºvodnÃch nul. Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v režimu raw i ASCII. Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).

ppm  

Zapisuje PPM soubory (výchozÃ).

pgm  

Zapisuje PGM soubory.

pgmyuv

Zapisuje PGMYUV soubory. PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveÅ obsahujà U a V složku pÅidanou na spodnà okraj obrázku.

raw  

Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozÃ).

ascii

Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.

outdir=<adresáÅ>

Nastavà adresáŠpro ukládánà PNM souborů (výchozÃ: ./).

subdirs=<pÅedpona>

VytvoÅà oÄÃslované podadresáÅe se zadanou pÅedponou, do kterých budou ukládány soubory mÃsto aktuálnÃho adresáÅe.

maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)

Maximálnà poÄet PNM souborů uložených v jednom podadresáÅi. Musà být vÄtÅ¡Ã nebo rovno 1 (výchozÃ: 1000).

png    

Vyexportuje každý snÃmek do PNG souboru v aktuálnÃm adresáÅi. Každý soubor bude pojmenován ÄÃslem snÃmku i s vodÃcÃmi nulami. Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.

z=<0-9>

Nastavuje úroveŠkomprese. Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximálnà kompresi.

tga    

Vyexportuje každý snÃmek do Targa souboru v aktuálnÃm adresáÅi. Každý soubor bude pojmenován ÄÃslem snÃmku i s vodÃcÃmi nulami. ÃÄel tohoto rozhranà je: mÃt jednoduchý bezztrátový zapisovaÄ obrázků, který nebude potÅebovat žádnou externà knihovnu. Podporuje barevný formát BGR[A], v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp. Můžete vynutit urÄitý formát pomocà video filtru format.

PÅÃKLAD:

mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

VOLBY PRO DEKÃDOVÃNÃ/FILTROVÃNÃ

-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

Nastavà seznam zvukových kodeků k použità podle priority, shodnÄ s jejich názvy v codecs.conf. NapiÅ¡te ’-’ pÅed název kodeku, který chcete vylouÄit. Použijte ’+’ pÅed jménem kodeku pro jeho vynucenÃ, což nejspÃÅ¡ skonÄà haváriÃ! Pokud seznam zakonÄÃte Äárkou, použije v pÅÃpadÄ selhánà Mplayer i kodeky neuvedené na seznamu.
POZNÃMKA:
Ãplný seznam dostupných kodeků zÃskáte pomocà -ac help.

PÅÃKLAD:

-ac mp3acm

Vynutà MP3 kodek l3codeca.acm.

-ac mad,

NejdÅÃve zkusà libmad a pokud selže, zkouÅ¡Ã ostatnÃ.

-ac hwac3,a52,

Zkusà hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatnÃ.

-ac hwdts,

Zkusà hardwarový DTS kanál, pÅi selhánà ostatnÃ.

-ac -ffmp3,

PÅeskoÄà FFmpeg MP3 dekodér.

-af-adv <force=(0-7):list=(filtry)> (viz také -af)

Nastavuje pokroÄilé filtrovacà vlastnosti:

force=<0-7>

Vynutà vkládánà audio filtrů podle následujÃcÃho klÃÄe:

0: Použije se plnÄ automatický režim vkládánà filtrů.
1: Optimalizuje se na vÄrnost (výchozÃ).
2: Optimalizuje se na rychlost. VarovánÃ: NÄkteré vlastnosti v audio filtrech mohou tiÅ¡e selhat a tak snÞit kvalitu zvuku.
3: Nepoužije se automatické vkládánÃ, ani optimalizace. VarovánÃ: PoužitÃm tohoto nastavenà můžete shodit MPlayer.
4: Použije automatické vkládánà filtrů tak jako 0 nahoÅe, ale poÄÃtá s plovoucà desetinnou Äárkou kdykoli je to možné.
5: Použije automatické vkládánà filtrů tak jako 1 nahoÅe, ale poÄÃtá s plovoucà desetinnou Äárkou kdykoli je to možné.
6: Použije automatické vkládánà filtrů tak jako 2 nahoÅe, ale poÄÃtá s plovoucà desetinnou Äárkou kdykoli je to možné.
7: Nepoužije žádné automatické vkládánà filtrů tak jako 3 nahoÅe a poÄÃtá s plovoucà desetinnou Äárkou kdykoli je to možné.

list=<filtry>

Shodné s volbou -af.

-afm <ovladaÄ1,ovladaÄ2,...>

Nastavà seznam rodin zvukových ovladaÄů k použità podle priority, tak jak jsou uvedeny v codecs.conf. Jestliže žádná nevyhovÃ, použije se výchozà nastavenÃ.
POZNÃMKA:
Seznam dostupných rodin ovladaÄů zÃskáte pomocà -afm help.

PÅÃKLAD:

-afm ffmpeg

NejdÅÃve zkouÅ¡Ã rodinu libavcodec kodeků od FFmpeg.

-afm acm,dshow

NejdÅÃve zkouÅ¡Ã Win32 kodeky.

-aspect <pomÄr stran> (viz také volbu -zoom)

PÅepÃÅ¡e zjiÅ¡tÄný pomÄr stran videa v pÅÃpadech, kdy je informace o pomÄru stran v pÅehrávaném souboru nesprávná, nebo chybÃ.

PÅÃKLAD:

-aspect 4:3 nebo -aspect 1.3333
-aspect 16:9 nebo -aspect 1.7777

-noaspect

Zakáže automatickou kompenzaci pomÄru stran videa.

-field-dominance <-1-1>

Nastavà prvnà půlsnÃmek prokládaného obsahu. Vhodné pro odstraÅovaÄe prokladu zdvojujÃcà snÃmkovou rychlost: -vf tfields=1, -vf yadif=1 a -vo xvmc:bobdeint.

-1

auto (výchozÃ): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace, použije se 0 (nejprve hornà půlsnÃmek).

0

nejprve hornà půlsnÃmek

1

nejprve dolnà půlsnÃmek

-flip  

PÅevrátà obraz vzhůru nohama.

-lavdopts <volba1:volba2:...> (DEBUG KÃD)

Nastavuje parametry dekódovánà pro libavcodec. VÃce voleb oddÄlujte dvojteÄkou.

PÅÃKLAD:

-lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref

Dostupné volby jsou:

bitexact

Ve vÅ¡ech krocÃch dekódovánà se použijà pouze bit-exact algoritmy (pro testovánà kodeků).

bug=<hodnota>

Manuálnà korekce chyb enkodéru.

0: nic
1: autodetekce chyb (výchozÃ)
2 (msmpeg4v3): nÄkteré starým lavc generované msmpeg4v3 soubory (žádná auto-detekce)
4 (mpeg4): Xvid chyba prokládánà (auto-detekováno pokud fourcc==XVIX)
8 (mpeg4): UMP4 (auto-detekována pokud fourcc==UMP4)
16 (mpeg4): chyba vyplÅovánà (padding bug) (auto-detekována)
32 (mpeg4): chyba ilegálnà vlc (auto-detekována podle fourcc)
64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
128 (mpeg4): stará standardnà qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována podle fourcc/verze)
512 (mpeg4): chyba direct-qpel-blocksize (auto-detekována podle fourcc/verze)
1024 (mpeg4): chyba edge padding (auto-detekována podle fourcc/verze)

debug=<hodnota>

Zobrazà ladÃcà informace.

0: vypnuto
1: informace o obrázku
2: ÅÃzenà rychlosti
4: bitový proud
8: typ makrobloku (MB)
16: kvantizaÄnà parametr bloku (QP)
32: vektor pohybu
0x0040: vizualizace pohybového vektoru (použijte -noslices)
0x0080: pÅeskoÄenà MB
0x0100: start kód
0x0200: PTS
0x0400: odolnost proti chybám
0x0800: operace správce pamÄti (H.264)
0x1000: chyby
0x2000: Vizualizace kvantizaÄnà parametr (QP), nižšà QP je zbarven zelenÄji.
0x4000: Vizualizace typů bloků.

ec=<hodnota>

Nastavà strategii nápravy chyb.

1: PoužÃt silný deblok filtr pro poÅ¡kozené MB.
2: Opakované vyhledávánà (pomalé) pohybového vektoru (MV)
3: vÅ¡e (výchozÃ)

er=<hodnota>

Nastavenà strategie odolnosti proti chybám.

0: vypnuto
1: mÃrná (MÄlo by pracovat s vadnými enkodéry.)
2: normálnà (výchozÃ) (Pracuje s vyhovujÃcÃmi enkodéry.)
3: agresivnà (VÃce testů, ale může působit problémy i na dobrých proudech.)
4: velmi agresivnÃ

fast

Zapne optimalizace nevyhovujÃcà specifikaci, což může potenciálnÄ způsobit problémy jako: zjednoduÅ¡enou dekvantizaci, pÅedpokládané použità výchozà kvantizaÄnà matice, pÅedpokládaný YUV 4:2:0 a pÅeskoÄenà nÄkolika testů detekujÃcÃch poÅ¡kozené bitové proudy.

gray 

dekódovánà pouze ÄernobÃle (o nÄco rychlejÅ¡Ã než barevnÄ)

idct=<0-99> (viz -lavcopts)

(viz lavcopts) NejlepÅ¡Ã kvality dekódovánà dosáhnete použitÃm stejného IDCT algoritmu jak pro dekódovánÃ, tak pro enkódovánÃ. OvÅ¡em cenou za to může být vÄrnost.

lowres=<ÄÃslo>[,<Å¡>]

Dekóduje s nižšÃm rozliÅ¡enÃm. Dekódovánà pÅi nÃ- zkém rozliÅ¡enà nenà podporováno vÅ¡emi kodeky a Äasto povede k zobrazovánà oÅ¡klivých artefaktů. To nenà chyba, ale vedlejšà úÄinek nedekódovánà na plné rozliÅ¡enÃ.

0: vypnuto
1: 1/2 rozliÅ¡enÃ
2: 1/4 rozliÅ¡enÃ
3: 1/8 rozliÅ¡enÃ

Pokud zadáte <Å¡>, bude použito dekódovánà pÅi nÃ- zkém rozliÅ¡enà pouze pokud je Å¡ÃÅka videa vÄtÅ¡Ã nebo rovna <Å¡>.

sb=<poÄet> (pouze MPEG-2)

PÅeskoÄà zadaný poÄet dolnÃch Åad makrobloků.

st=<poÄet> (pouze MPEG-2)

PÅeskoÄà zadaný poÄet hornÃch Åad makrobloků.

skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)

Vynechá loop filtr (Äili deblokovánÃ) bÄhem dekódovánà H.264. Jelikož filtrovaný snÃmek má být použitý jako referenÄnà pro dekódovánà závislých snÃmků, má tato volba horÅ¡Ã vliv na kvalitu než napÅ. nedeblokovánà MPEG-2 videa. Ale minimálnÄ pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké zrychlenà bez viditelného zhorÅ¡enà kvality.

<skiphodnota> může nabývat tÄchto hodnot:

none: Nic nevynechává.
default: PÅeskoÄà zbyteÄné kroky (napÅ. pakety s nulovou délkou v AVI).
nonref: PÅeskoÄà snÃmky, které nejsou referovány (Äili nejsou použity pro dekódovánà ostatnÃch snÃ- mků, chyba se nemůže ÅetÄzit).
bidir: PÅeskoÄÃ B-Frames.
nonkey: PÅeskoÄà vÅ¡echny snÃmky kromÄ klÃÄových.
all: PÅeskoÄà vÅ¡echny snÃmky.

skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)

PÅeskoÄà IDCT krok. TémÄÅ ve vÅ¡ech pÅÃpadech velmi snÞà kvalitu (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).

skipframe=<skiphodnota>

PÅeskoÄà zcela dekódovánà snÃmků. Znamená velké zrychlenÃ, ale trhaný pohyb a obÄas tÄžké artefakty (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).

threads=<1-8> (pouze MPEG-1/2)

poÄet vláken použitých pro dekódovánà (výchozÃ: 1)

vismv=<hodnota>

Vizualizuje pohybové vektory.

0: vypnuta
1: Vizualizace dopÅednÄ predikovaných pohybových vektorů P-snÃmků.
2: Vizualizace dopÅednÄ predikovaných pohybových vektorů B-snÃmků.
4: Vizualizace zpÄtnÄ predikovaných pohybových vektorů B-snÃmků.

vstats

VypÃÅ¡e trochu statistiky a uložà ji do ./vstats_*.log.

-noslices

Vypne zobrazovánà videa po ÄtvereÄcÃch 16x16 bodů. MÃsto toho se vykreslà celý obrázek v jednom tahu. Může to být rychlejÅ¡Ã nebo pomalejÅ¡Ã v závislosti na kartÄ a dostupné vyrovnávacà pamÄti. Volba je úÄinná pouze s libmpeg2 a libavcodec kodeky.

-nosound

NepÅehrávat/enkódovat zvuk. Použitelné pro výkonové testy.

-novideo

NepÅehrávat/enkódovat video. V mnoha pÅÃpadech to nebude fungovat, mÃsto toho použijte -vc null -vo null.

-pp <kvalita> (viz také volbu -vf pp)

Nastavà úroveÅ postprocesingu DLL. Tuto volbu již nenà možné použÃt s -vf pp. Pracuje pouze s Win32 DirectShow DLL které majà internà rutiny pro postprocesing. Platný rozsah -pp hodnot závisà na kodeku, zpravidla 0-6, kde 0=vypnuto 6=nejpomalejÅ¡Ã/nejlepÅ¡Ã.

-pphelp (viz také volbu -vf pp)

VypÃÅ¡e shrnutà dostupných postprocesnÃch filtrů a jejich použitÃ.

-ssf <mód>

Nastavuje parametry softwarového Å¡kálovaÄe.

PÅÃKLAD:

-vf scale -ssf lgb=3.0
lgb=<0-100>

filtr Gaussovo rozostÅenà (luma)

cgb=<0-100>

filtr Gaussovo rozostÅenà (chroma)

ls=<-100-100>

filtr zaostÅenà (luma)

cs=<-100-100>

filtr zaostÅenà (chroma)

chs=<h>

chroma horizontálnà posun

cvs=<v>

chroma vertikálnà posun

-stereo <mód>

Zvolà typ MP2/MP3 stereo výstupu.

0

stereo

1

levý kanál

2

pravý kanál

-sws <typ softwarového Å¡kálovaÄe> (viz také volby -vf scale a
-zoom)

Nastavuje algoritmus použitý softwarovým Å¡kálovaÄem pro zpracovánà volby -zoom. To ovlivÅuje výstupnà video rozhranà bez hardwarové akcelerace, napÅ. x11.

Možná nastavenà jsou:

0

rychlý bilineárnÃ

1

bilineárnÃ

2

bikubický (dobrá kvalita) (výchozÃ)

3

experimentálnÃ

4

nejbližšà okolà (špatná kvalita)

5

prostorový

6

luma bikubický / chroma bilineárnÃ

7

Gauss

8

sincR

9

lanczos

10

pÅirozený bikubický spline

POZNÃMKA: NÄkteré -sws volby lze obrátit. VÃce informacà naleznete v popisu video filtru scale.
-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

Nastavà seznam video kodeků k použità podle priority, shodnÄ s jejich názvy v codecs.conf. NapiÅ¡te ’-’ pÅed jméno kodeku, který chcete vynechat. Použijte ’+’ pÅed jménem kodeku pro jeho vynucenÃ, což nejspÃÅ¡ skonÄà haváriÃ! KonÄÃ-li seznam Äárkou, pak se v pÅÃpadÄ selhánà použijà i kodeky, které nejsou na seznamu.
POZNÃMKA:
Pomocà -vc help dostanete seznam dostupných kodeků.

PÅÃKLAD:

-vc divx

Vynutà Win32/VfW DivX kodek, pÅi selhánà skonÄÃ.

-vc -divxds,-divx,

PÅeskoÄÃ Win32 DivX kodeky.

-vc ffmpeg12,mpeg12,

Zkusà MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatnÃ.

-vfm <rodina1,rodina2,...>

Nastavà seznam rodin video kodeků k použità podle priority, shodnÄ s jejich názvy v codecs.conf. Pokud žádná nevyhovÃ, použije se výchozà nastavenÃ.
POZNÃMKA:
Viz -vfm help pro úplný seznam dostupných rodin kodeků.

PÅÃKLAD:

-vfm ffmpeg,dshow,vfw

ZkouÅ¡Ã libavcodec, potom DirectShow, potom VFW kodeky a v pÅÃpadÄ Å¾e žádný kodek nenà vhodný, zkusà i ostatnÃ.

-vfm xanim

NejdÅÃv zkusà XAnim kodeky.

-x <x> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)

Å káluje obraz na Å¡ÃÅku <x> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové Å¡kálovánÃ). VypÃná kalkulaci pomÄru stran.

-xvidopts <volba1:volba2:...>

Nastavà doplÅkové parametry pro dekódovánà s Xvid.
POZNÃMKA:
Protože je libavcodec rychlejÅ¡Ã než Xvid, doporuÄujeme použÃt postprocesnà filtr (-vf pp) i dekodér (-vfm ffmpeg) libavcodecu.

Internà postprocesnà filtry Xvidu:

deblock-chroma (viz také volbu -vf pp)

deblok filtr barevné (chroma) složky

deblock-luma (viz také volbu -vf pp)

deblok filtr jasové (luma) složky

dering-luma (viz také volbu -vf pp)

dering filtr jasové složky

dering-chroma (viz také volbu -vf pp)

dering filtr barevné složky

filmeffect (viz také volbu -vf noise)

PÅidá do videa umÄleckou filmovou zrnitost. Může zvýšit vnÃmanou kvalitu, zatÃmco se skuteÄná kvalita snÞÃ.

metody renderovánÃ:

dr2  

Aktivuje direct rendering metodu 2.

nodr2

Deaktivuje direct rendering metodu 2.

-xy <hodnota> (viz také volbu -zoom)

hodnota<=8

Škáluje obraz násobkem <hodnota>.

hodnota>8

Nastavà šÃÅku na <hodnota> a vypoÄÃtá výšku tak aby zachoval správný pomÄr stran.

-y <y> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)

Å káluje obraz na výšku <y> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové Å¡kálovánÃ). VypÃná kalkulaci pomÄru stran.

-zoom  

Umožnà softwarové Å¡kálovánÃ, kdykoli je to možné. UmožÅuje Å¡kálovat na výstupnà rozhranà (jako x11, fbdev), které nepodporujà hardwarové Å¡kálovánÃ, u kterých MPlayer vypÃná výchozà škálovánà z výkonových důvodů.

AUDIO FILTRY

Audio filtry umožÅujà mÄnit audio proud a jeho vlastnosti. Syntaxe je:
-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

Aktivuje Äárkou oddÄlený seznam audio filtrů.

POZNÃMKA: Ãplný seznam audio filtrů dostanete zadánÃm volby -af help.

Dostupné filtry jsou:
resample[=vzorkovacÃ_kmitoÄet[:sloppy][:typ]]

ZmÄnà vzorkovacà kmitoÄet audio proudu. Můžete to použÃt když máte zvukovou kartu s pevným vzorkovacÃm kmitoÄtem, nebo jestli máte starou zvukovou kartu, která má maximálnà vzorkovacà kmitoÄet 44.1 kHz. Tento filtr je aktivován automaticky podle potÅeby. Podporován je pouze celoÄÃselný formát 16-bit a desetinný (float) s nativnÃm ÅazenÃm bajtů (endian).
POZNÃMKA:
V MEncoderu je nutné použÃt také volbu -srate <Hz>.

<vzorkovacÃ_kmitoÄet>

výstupnà vzorkovacà kmitoÄet v Hz. Platný rozsah pro tento parametr je 8000 až 192000. Pokud je vstupnà a výstupnà vzorkovacà kmitoÄet stejný, nebo hodnota nenà uvedena, bude filtr automaticky vyÅazen. Vysoký vzorkovacà kmitoÄet obvykle zvyÅ¡uje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci s ostatnÃmi filtry.

<sloppy>

Umožnà (1) nebo znemožnà (0) aby se výstupnà kmitoÄet mÃrnÄ odliÅ¡oval od kmitoÄtu zadaného hodnotou <vzorkovacÃ_kmitoÄet> (výchozÃ: 1). Můžete to použÃt, pokud je start pÅehrávánà extrémnÄ pomalý.

<typ>

Vybere metodu pÅevzorkovánÃ.

0: lineárnà interpolace (rychlá, Å¡patná kvalita zvlášť pÅi zvyÅ¡ovánà kmitoÄtu)
1: polyfázová filtrbanka s celoÄÃselným zpracovánÃm
2: polyfázová filtrbanka s desetinným zpracovánÃm (pomalé, nejlepÅ¡Ã kvalita)

PÅÃKLAD:

mplayer -af resample=44100:0:0

nastavà výstupnà kmitoÄet resample filtru na 44100Hz pÅi použità pÅesného Å¡kálovánà výstupnà frekvence a lineárnà interpolace.

lavcresample[=vkmitoÄet[:délka[:lineár[:poÄet[:stÅih]]]]]

ZmÄnà vzorkovacà kmitoÄet zvukového proudu na celoÄÃselný <vkmitoÄet> v Hz. Podporován je pouze formát 16-bitů nativnÃ-endian.
POZNÃMKA:
V MEncoderu je nutné použÃt také volbu -srate <Hz>.

<vkmitoÄet>

výstupnà vzorkovacà kmitoÄet

<délka>

délka filtru s ohledem na nižšà vzorkovacà kmitoÄet (výchozÃ: 16)

<lineár>

je-li 1 pak budou filtry lineárnÄ interpolovány mezi polyfázovými vstupy

<poÄet>

log2 poÄtu polyfázových vstupů (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...) (výchozÃ: 10->1024)

<stÅih>

meznà kmitoÄet (0.0-1.0), výchozà nastavenà závisà na délce filtru

sweep[=rychlost]

Provádà sinusové vyhlazovánÃ.

<0.0-1.0>

Sinusová funkce delta, použÃvejte velmi malé hodnoty, abyste slyÅ¡eli vyhlazenÃ.

sinesuppress[=frekv:útlum]

Odstanà sinusovku zadaného kmitoÄtu. Vhodné pro odstranÄnà 50/60Hz ruÅ¡enà na nekvalitnÃm audio zaÅÃzenÃ. PravdÄpodobnÄ pracuje pouze na mono vstupu.

<frekv>

Sinusový kmitoÄet, který má být odstranÄn (v Hz) (výchozÃ: 50)

<zpoždÄnÃ>

Ovládá pÅizpůsobivost (vyÅ¡Å¡Ã hodnota umožnà filtru rychlejÅ¡Ã pÅizpůsobenà se zmÄnám amplitudy a fáze, nižšà hodnota pÅizpůsobovánà zpomalÃ) (výchozÃ: 0.001). Rozumné hodnoty jsou kolem 0.001.

hrtf[=flag]

Head-related transfer function(PÅenosová funkce vztažená k hlavÄ): PÅevádà vÃcekanálový zvuk na 2 kanálový výstup pro sluchátka se zachovánÃm prostorovosti zvuku.
PÅÃznak Význam
m maticové dekódovánà zadnÃho kanálu
s dvoukanálové maticové dekódovánÃ
0 nepoužÃvá se maticové dekódovánà (výchozÃ)

equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]

10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný pomocà 10 IIR pásmových propustÃ. To znamená, že pracuje bez ohledu na typ pÅehrávaného audia. StÅednà kmitoÄty jednotlivých propustà jsou:
ÄÃslo kmitoÄet
0 31.25 Hz
1 62.50 Hz
2 125.00 Hz
3 250.00 Hz
4 500.00 Hz
5 1.00 kHz
6 2.00 kHz
7 4.00 kHz
8 8.00 kHz
9 16.00 kHz

Pokud je vzorkovacà kmitoÄet pÅehrávaného zvuku nižšà než stÅednà kmitoÄet propusti, pak bude tato propust vypnuta. Známou chybou tohoto filtru je to, že nemá úplnÄ symetrickou pÅenosovou charakteristiku nejvyÅ¡Å¡Ãho kanálu, pokud se vzorkovacà kmitoÄet blÞà stÅednÃmu kmitoÄtu propusti. Tento problém může být vyÅeÅ¡en nadvzorkovánÃm zvuku pomocà filtru resample pÅedtÃm, než vstoupà do tohoto filtru.

<g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>

desetinná ÄÃsla reprezentujÃcà zisk v dB pro každé frekvenÄnà pásmo (-12-12)

PÅÃKLAD:

mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi

ZesÃlà nÃzké a vysoké frekvence zvuku, zatÃmco témÄÅ odstranà pásmo okolo 1kHz.

channels=poÄet_kanálů[:poÄet:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]

Může být použit pro pÅidánÃ, odstranÄnÃ, pÅesmÄrovánà a kopÃrovánà zvukových kanálů. Pokud je zadán pouze <poÄet_kanálů>, použije se výchozà smÄrovánÃ, které pracuje takto: Pokud je poÄet výstupnÃch kanálů vyÅ¡Å¡Ã než poÄet vstupnÃch, vložà se prázdné kanály (s výjimkou mixovánà z mono na stereo. Tady se mono kanál zopakuje do obou výstupnÃch kanálů). Pokud je poÄet výstupnÃch kanálů menÅ¡Ã než poÄet vstupnÃch kanálů, pÅebývajÃcà kanály jsou zahozeny.

<poÄet_kanálů>

poÄet výstupnÃch kanálů (1-6)

<poÄet> 

poÄet tras (1-6)

<od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>

Páry ÄÃsel mezi 0 a 5 které definujà kam smÄrovat který kanál.

PÅÃKLAD:

mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi

ZmÄnà poÄet kanálů na 4 a nastavà 4 trasy tak, že prohodà kanál 0 s kanálem 1 a ponechá kanály 2 a 3 beze zmÄny. PodotknÄme, že pokud media obsahuje pouze dvoukanálový zvuk, kanály 2 a 3 budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak prohozené.

mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi

ZmÄnà poÄet kanálů na 6 a nastavà 4 trasy, které zkopÃrujà kanál 0 do kanálů 0 až 3. Kanály 4 a 5 budou tiché.

mplayer -af channels=6:6:0:4:1:0:2:1:3:2:4:3:5:5 media.avi

MÄl by vytvoÅit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup správnÄ fungujÃcà s ALSA.

format[=format] (viz také -format)

Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou. Automaticky se zapne, pokud jej vyžaduje zvuková karta nebo jiný filtr.

<format>

Nastavà požadovaný formát. Obecná forma je ’sbe’, kde ’s’ znamená znaménko (buÄ ’s’ pro "se znaménkem" (signed) nebo ’u’ pro "bez znaménka" (unsigned)), ’b’ oznaÄuje poÄet bitů na vzorek (16, 24 nebo 32) a ’e’ urÄuje endian (’le’ pro little-endian, ’be’ pro big-endian a ’ne’ použije endian poÄÃtaÄe na kterém bÄžà MPlayer). Platné hodnoty (spolu s dalÅ¡Ãmi) jsou: ’s16le’, ’u32be’ a ’u24ne’. Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovnÄž platné oznaÄenà formátů: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a imaadpcm.

volume[=v[:sc]]

Implementuje softwarové ovládánà hlasitosti. Tento filtr použÃvejte opatrnÄ, protože může snÞit odstup signál-Å¡um zvuku. Ve vÄtÅ¡inÄ pÅÃpadů je nejlepÅ¡Ã nastavit PCM zvuk na maximum, nechat tento filtr být a ovládat výstupnà hlasitost do reproduktorů pomocà hlavnÃho kanálu hlasitosti na smÄÅ¡ovaÄe. V pÅÃpadÄ, že má vaÅ¡e zvuková karta digitálnà PCM smÄÅ¡ovaÄ mÃsto analogového a slyÅ¡Ãte oÅezánÃ, použijte mÃsto nÄj MASTER smÄÅ¡ovaÄ. Pokud je pÅipojen k poÄÃtaÄi externà zesilovaÄ (takto je to témÄÅ vždy), můžete minimalizovat Å¡um nastavovánÃm hlavnà hlasitosti a voliÄe hlasitosti na zesilovaÄi tak dlouho, dokud nezmizà šumivý zvuk na pozadÃ.
Tento filtr má i jinou schopnost: ZmÄÅà maximálnà úroveÅ zvuku v celém souboru a vypÃÅ¡e ji pÅi skonÄenà MPlayeru. Tato hodnota hlasitosti může být využita pro nastavenà úrovnÄ zvuku v MEncoderu, takže může být využit celý dynamický rozsah.
POZNÃMKA:
Tento filtr nelze opakovat, proto může být aktivován pouze jednou pro každý zvukový proud.

<v>  

Nastavà zamýšlený zisk v dB pro vÅ¡echny kanály v proudu od -200dB do +60dB, kde -200dB úplnÄ ztlumà zvuk a +60dB odpovÃdá tisÃcinásobnému zesÃlenà (výchozÃ: 0).

<sc> 

Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky. Komprese dynamiky zjemnà zvuk, pokud jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti. Tuto volbu zapnÄte pokud máte reproduktory s velmi nÃzkým dynamickým rozsahem.
VAROVÃNÃ:
Tato vlastnost vytváÅà zkreslenà a mÄla by být považována za poslednà možnost.

PÅÃKLAD:

mplayer -af volume=10.1:0 media.avi

ZesÃlà zvuk o 10.1dB a tvrdÄ jej omezÃ, pokud je jeho úroveÅ pÅÃliÅ¡ vysoká.

pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]

Volná mixáž kanálů. JednoduÅ¡e kombinuje filtry volume a chanels, což můžete použÃt k namixovánà mnoha zvukových kanálů do jen nÄkolika, napÅ. stereo na mono, nebo ke zmÄnÄ "váhy" stÅedového reproduktoru v systému surround. Tento filtr je tÄžké použÃt a bude potÅeba dost popÅemýšlet než dosáhnete zamýšleného výsledku. PoÄet parametrů tohoto filtru závisà na poÄtu výstupnÃch kanálů. PÅÃklad mixáže Å¡estikanálového zvuku na dvoukanálový pomocà tohoto filtru naleznete v sekci pÅÃklady poblÞ konce.

<n>  

PoÄet výstupnÃch kanálů (1-6).

<Lij>

Jak velká Äást hlasitosti vstupnÃho kanálu i je mixována do výstupnÃho kanálu j (0-1). Princip nastavenà spoÄÃvá v tom, že nejdÅÃv zadáte n ÄÃsel udávajÃcÃch co dÄlat s prvnÃm vstupnÃm kanálem, pak n ÄÃsel pro druhý vstupnà kanál atd. Pokud pro nÄkteré vstupnà kanály nezadáte ÄÃsla, pÅedpokládajà se 0.

PÅÃKLAD:

mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi

Namixuje stereo zvuk na mono.

mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi

Poskytne tÅÃkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0 a 1 beze zmÄn a namixuje kanály 0 a 1 do kanálu 2 (ten může být poslán napÅÃklad do subwooferu).

sub[=fc:ch]

PÅidá kanál pro subwoofer do audio proudu. Audio data použitá pro vytvoÅenà kanálu subwooferu jsou průmÄrem kanálů 0 a 1. Výsledný zvuk je poslán do dolnà propusti provedené ÄtyÅnásobným Butterworth filtrem s výchozÃm meznÃm kmitoÄtem 60Hz a pÅidán do oddÄleného kanálu zvukového proudu.
VAROVÃNÃ:
VypnÄte tento filtr pÅi pÅehrávánà DVD s Dolby Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr zniÄà zvuk pro subwoofer.

<fc> 

meznà kmitoÄet pro dolnà propust (20Hz až 300Hz) (výchozÃ: 60Hz) Pro nejlepÅ¡Ã výsledky nastavujte meznà kmitoÄet co nejnÞe. VylepÅ¡Ã to zkuÅ¡enost se stereo nebo surround zvukem.

<ch> 

Nastavà ÄÃslo kanálu do kterého bude vložen zvuk pro subwoofer. ÄÃslo kanálu muže být mezi 0 a 5 (výchozÃ: 5). VÅ¡imnÄte si, že je poÄet kanálů automaticky zvýšen na <ch> podle potÅeby.

PÅÃKLAD:

mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi

PÅidá kanál pro subwoofer s meznÃm kmitoÄtem 100 Hz do výstupnÃho kanálu 4.

center 

VytvoÅà stÅednà kanál za zadnÃch kanálů. V souÄasnosti může mÃt nÃzkou kvalitu, jelikož zatÃm neimplementuje hornà propust pro správnou extrakci, ale mÃsto toho průmÄruje a půlà kanály.

<k> 

UrÄà ÄÃslo kanálu, do kterého se vložà stÅednà kanál. ÄÃslo kanálu může být mezi 0 a 5 (výchozÃ: 5). PoÄet kanálů se automaticky zvýšà na <k> podle potÅeby.

surround[=zpoždÄnÃ]

Dekodér pro maticovÄ kódovaný surround zvuk jako je Dolby Surround. Mnoho dvoukanálových zvuků může obsahovat maticový surround zvuk. Vyžaduje zvukovou kartu s alespoÅ 4 kanály.

<zpoždÄnÃ>

zpoždÄnà v ms pro zadnà reproduktory (0 až 1000) (výchozÃ: 20) ZpoždÄnà by mÄlo být nastaveno následovnÄ: Pokud je d1 vzdálenostà mÃsta poslechu od pÅednÃch reproduktorů a d2 vzdálenostà mÃsta poslechu od zadnÃch reproduktorů, pak by <zpoždÄnÃ> mÄlo být nastaveno na 15 (15 ms) pokud d1 <= d2 a na 15 + 5*(d1-d2) pokud d1 > d2.

PÅÃKLAD:

mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi

PÅidá dekódovánà surround zvuku se zpoždÄnÃm 15 ms pro zvuk zadnÃch reproduktorů.

delay[=ch1:ch2:...]

Zpozdà zvuk do reproduktorů tak, aby zvuk z různých kanálů dorazil k posluchaÄi ve stejnou dobu. Tato volba je užiteÄná pouze pokud máte vÃce než dva reproduktory.

ch1,ch2,...

ZpoždÄnà v ms které by mÄlo být vloženo do jednotlivých kanálů (desetinné ÄÃslo mezi 0 a 1000).

Kalkulaci potÅebného zpoždÄnà různých kanálů provedete takto:

1.

ZmÄÅte vzdálenosti k reproduktorům v metrech z mÃsta poslechu, ÄÃmž dostanete vzdálenosti s1 až s5 (pro systém 5.1). Nenà důvod kompenzovat subwoofer (rozdÃl byste stejnÄ neslyÅ¡eli).

2.

PÅiÅaÄte vzdálenosti s1 až s5 od nejdelÅ¡Ã, Äili s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.

3.

VypoÄtÄte nutná zpoždÄnà v ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.

PÅÃKLAD:

mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi

Zpozdà levý Äelnà a pravý o 10.5 ms, oba zadnà kanály a subwoofer o 0 ms a stÅednà reproduktor o 7 ms.

export[=mmap_soubor[:pvzorků]]

Exportuje vstupnà signál jiným procesům pomocà mapovánà pamÄti (mmap()). Mapované pamÄÅ¥ové oblasti obsahujà hlaviÄku:

int nch /*poÄet kanálů*/
int size /*velikost bufferu*/
unsigned long long counter /*Použitý pro udržovánà synchronizace,
updatován po každém exportu dat.*/

Zbytek je využitý (neprokládanými) 16 bitovými daty.

<mmap_soubor>

soubor do kterého se majà data mapovat (výchozÃ: ~/.mplayer/mplayer-af_export).

<pvzorků>

poÄet vzorků na kanál (výchozÃ: 512)

PÅÃKLAD:

mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi

Vyexportuje 1024 vzorků na kanál do ’/tmp/mplayer-af_export’.

extrastereo[=mul]

(LineárnÄ) zvÄtÅ¡uje rozdÃl mezi pravým a levým kanálem, což dodá urÄitý druh "live" efektu pÅi pÅehrávánÃ.

<mul>

Nastavà rozdÃlový koeficient (výchozÃ: 2.5). 0.0 znamená mono zvuk (průmÄr obou kanálů), pÅi 1.0 bude zvuk beze zmÄn, pÅi -1.0 budou levý a pravý kanál prohozeny.

volnorm[=metoda:cÃl]

Maximalizuje hlasitost bez zkreslenà zvuku.

<metoda>

Nastavà použÃvanou metodu.

1: PoužÃvá jeden vzorek pro vyhlazenà zmÄn pomocà standardnÃho váženého průmÄru z pÅedchozÃch vzorků (výchozÃ).
2: PoužÃvá nÄkolik vzorků pro vyhlazenà zmÄn pomocà standardnÃho váženého průmÄru z pÅedchozÃ- ch vzorků (výchozÃ).

<cÃl>

Nastavà cÃlovou amplitudu jako podÃl maxima daného typu vzorku (výchozÃ: 0.25).

ladspa=soubor:název[:voliÄe...]

Nahraje LADSPA (Linux Audio Developer’s Simple Plugin API) plugin. Tento filtr lze ÅetÄzit, lze tedy použÃt nÄkolik LADSPA pluginů najednou.

<soubor>

Nastavà soubor s knihovnou LADSPA pluginů. Pokud je nastavena LADSPA_PATH, je použita pro hledánà uvedeného souboru. Pokud nenà nastavena, musÃte uvést úplnou cestu k souboru.

<název>

Nastavà jméno filtru v knihovnÄ. NÄkteré knihovny obsahujà jen jeden filtr, jiné jich obsahujà mnoho. Zadáte-li zde ’help’, vypÃÅ¡Ã se vÅ¡echny filtry z uvedené knihovny, což eliminuje použità ’listplugins’ z LADSPA SDK.

<voliÄe>

VoliÄe jsou nula nebo vÃce desetinných ÄÃsel, ovlivÅujÃcÃch chovánà nahraného pluginu (napÅÃklad zpoždÄnà (delay), práh (threshold) nebo zisk (gain)). V upovÃdaném režimu (pÅidejte -v mezi volby MPlayerova pÅÃkazového Åádku) budou vypsány vÅ¡echny dostupné voliÄe a jejich výchozà hodnoty. To eliminuje použità ’analyseplugin’ z LADSPA SDK.

comp   

Filtr Kompresor/expander použitelný pro mikrofonnà vstup. PotlaÄuje zkreslenà velmi hlasitých zvuků a zvyÅ¡uje hlasitost velmi tichých zvuků. Tento filtr je netestován, možná dokonce nepoužitelný.

gate   

Filtr Noise gate podobný zvukovému filtru comp. Tento filtr je netestován, možná dokonce nepoužitelný.

karaoke

Jednoduchý filtr pro odstranÄnà hlasu využÃvajÃcà fakt, že hlasy je obvykle zaznamenány v mono a pozdÄji ’centrálnÄ’ mixovány do finálnÃho zvuku. Pamatujte, že tento filtr pÅevede signál na mono. Pracuje dobÅe pro dvoukanálové stopy; nenamáhejte se jej zkouÅ¡et na nÄÄem jiném než dvoukanálovém stereu.

VIDEO FILTRY

Video filtry umožÅujà upravovat video proud a jeho vlastnosti. Syntax je:
-vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

Nastavà ÅetÄz video filtrů.

Mnoho parametrů je volitelných. Pokud je vynecháte, budou nastaveny na výchozà hodnoty. Použijte ’-1’ pro naÅÃzenà použità výchozà hodnoty. Parametry w:h znamenajà šÃÅku krát výšku v pixelech, x:y znamenajà pozici x;y vztaženou k levému hornÃmu rohu obrazu.
POZNÃMKA:
Ãplný seznam video filtrů dostanete pomocà -vf help.

Video filtry jsou organizovány a ovládány v seznamech. Zde je nÄkolik pÅÃkazů pro práci se seznamem filtrů.
-vf-add <filtr1[,filtr2,...]>

PÅidá filtry zadané jako parametry do seznamu filtrů.

-vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>

PÅidá zadané filtry na zaÄátek seznamu filtrů.

-vf-del <index1[,index2,...]>

Vymaže filtry na zadaných pozicÃch. ÄÃslovánà indexu zaÄÃná nulou, záporné hodnoty adresujà konec seznamu (-1 je poslednà položka).

-vf-clr

ÃplnÄ vyprázdnà seznam filtrů.

Filtrům, které to podporujÃ, můžete zadat parametry za jejich jménem.
-vf <filtr>=help

VypÃÅ¡e názvy parametrů a rozsah jejich hodnot pro konkrétnà filtr.

-vf
<filtr=pojmenovaný_parametr1=hodnota1[:pojmenovaný_parametr2=hodnota2:...]>

Nastavà hodnoty pojmenovaných parametrů. Použijte on a off nebo yes a no pro nastavenà pÅÃznaků.

Dostupné filtry jsou:
crop[=w:h:x:y]

VyÅÃzne vyznaÄenou Äást obrazu, ostatnà zahodÃ. Použitelné pro odstranÄnà Äerných pruhů ze Å¡irokoúhlých filmů.

<w>,<h>

OÅezaná Å¡ÃÅka a výška, výchozà jsou originálnà rozmÄry.

<x>,<y>

Pozice umÃstÄnà oÅÃznutého obrázku, výchozà je stÅed obrazu.

cropdetect[=limit:obvod]

VypoÄÃtá potÅebné parametry oÅezu a vypÃÅ¡e je na std. výstup.

<limit>

Práh, který může být volitelnÄ nastaven od 0 (nic) do 255 (vÅ¡e) (výchozÃ: 24).

<obvod>

Hodnota udává jaká Å¡ÃÅka/výška by mÄla být vidÄt (výchozÃ: 16). PÅesah je automaticky nastaven na stÅed videa. Zvolte 2 chcete-li pouze sudé rozmÄry (nutné pro 4:2:2 video). 16 je nejlepÅ¡Ã pro enkódovánà vÄtÅ¡inou video kodeků.

rectangle[=w:h:x:y]

Tento plugin zachytává input.conf direktivu ’change_rectangle’ která má dva parametry.

<w>,<h>

Å¡ÃÅka a výška (výchozÃ: -1, maximálnà šÃÅka kdy jsou hranice jeÅ¡tÄ viditelné)

<x>,<y>

pozice od levého hornÃho rohu (výchozÃ: -1, levý hornà roh)

expand[=w:h:x:y:o:a:r]

ZvÄtÅ¡Ã (neÅ¡káluje) obraz na zadanou hodnotu a umÃstà nezmÄnÄný originál na souÅadnice x, y. použÃvá se pro umÃ- stÄnà titulků a OSD do výsledných Äerných okrajů.

<w>,<h>

Výsledná Å¡ÃÅka,výška (výchozÃ: originálnà šÃ- Åka,výška). Záporné hodnoty pro w a h jsou považovány za pÅesahy (offsety) originálnÃch velikostÃ.

PÅÃKLAD:

expand=0:-50:0:0

PÅidá okraj Å¡iroký 50 pixelů na spodek obrázku.

<x>,<y>

pozice originálu v rozÅ¡ÃÅeném obrázku (výchozÃ: stÅed)

<o>  

renderovánà OSD/titulků

0: vypnuto (výchozÃ)
1: zapnuto

<a>  

Expanduje tak aby odpovÃdal pomÄru stran, mÃsto rozliÅ¡enà (výchozÃ: 0).

PÅÃKLAD:

expand=800:::::4/3

Expanduje na 800x600, pokud nemá zdroj vyÅ¡Å¡Ã rozliÅ¡enÃ, v tom pÅÃpadÄ expanduje tak, aby dosáhl pomÄru stran 4/3.

<r>  

Zaokrouhluje tak, aby byla jak výška, tak Å¡ÃÅka beze zbytku dÄlitelná <r> (výchozÃ: 1).

flip (viz také volbu -flip)

PÅevrátà obraz vzhůru nohama.

mirror 

PÅevrátà obraz podle osy Y.

rotate[=<0-7>]

OtáÄà obraz po 90 stupnÃch a volitelnÄ jej pÅevrátÃ. PÅi hodnotách mezi 4-7 je otoÄenà provedeno pouze pokud je obraz na výšku nikoli na Å¡ÃÅku.

0

OtoÄà obraz o 90 stupÅů po smÄru hodinových ruÄiÄek a pÅevrátà jej (výchozÃ).

1

OtoÄà obraz o 90 stupÅů po smÄru hodinových ruÄiÄek.

2

OtoÄà obraz o 90 stupÅů proti smÄru hodinových ruÄiÄek.

3

OtoÄà obraz o 90 stupÅů proti smÄru hodinových ruÄiÄek a pÅevrátà jej.

scale[=š:v[:proklad[:odbar[:par[par2[:pevná[:noup[:arnd]]]]]]]]

Å káluje obraz pomocà (pomalého) softwarového Å¡kálovaÄe a provádà konverzi barevného prostoru YUV<->RGB (viz také volbu -sws).

<Å¡>,<v>

výsledná Å¡ÃÅka/výška (výchozÃ: originálnà šÃÅka/ výška)
POZNÃMKA:
Použijete-li -zoom, a podkladové filtry (vÄetnÄ libvo) nejsou schopny Å¡kálovat, pÅenastavà se na d_Å¡ÃÅku/d_výšku!

0: naÅ¡kálovaná d_Å¡ÃÅka/d_výška
-1: originálnà šÃÅka/výška
-2: VypoÄÃtá Å¡/v pomocà druhého rozmÄru a pÅedÅ¡kálovaného pomÄru stran.
-3: VypoÄÃtá Å¡/v pomocà druhého rozmÄru a původnÃho pomÄru stran.
-(n+8): Jako výše uvedené -n, ale zaokrouhlà rozmÄr na nejbližšà násobek 16.

<proklad>

PÅepÃná prokládané Å¡kálovánÃ.

0: vypnuto (výchozÃ)
1: zapnuto

<odbar>

ignorovánà barevné informace

0: PoužÃvat barvy ze vÅ¡ech Åádků.
1: PoužÃvat barvy pouze z každého 2. Åádku.
2: PoužÃvat barvy pouze z každého 4. Åádku.
3: PoužÃvat barvy pouze z každého 8. Åádku.

<par>[:<par2>] (viz také volbu -sws)

Nastavenà nÄkterých parametrů v závislosti na typu Å¡kálovaÄe nastaveném pomocà -sws.

-sws 2 (bikubické): B (rozostÅenÃ) a C (kroužkovánÃ)
0.00:0.60 výchozÃ
0.00:0.75 odpovÃdá "precise bicubic" z VirtualDubu
0.00:0.50 Catmull-Rom spline
0.33:0.33 Mitchell-Netravali spline
1.00:0.00 kubická B-spline
-sws 7 (Gauss): ostÅenà (0 (jemné) - 100 (ostré))
-sws 9 (lanczos): délka filtru (1-10)

<pevná>

Å káluje na pÅednastavený rozmÄr.

qntsc: 352x240 (NTSC Ätvrtina obrazu)
qpal: 352x288 (PAL Ätvrtina obrazu)
ntsc: 720x480 (standard NTSC)
pal: 720x576 (standard PAL)
sntsc: 640x480 (square pixel NTSC)
spal: 768x576 (square pixel PAL)

<noup>

Znemožnà zvÄtÅ¡enà pÅesahujÃcà původnà rozmÄry.

0: Umožnà zvÄtÅ¡enà (výchozÃ).
1: Znemožnà zvÄtÅ¡enÃ, pokud jedna ze stran pÅesáhne původnà hodnotu.
2: Znemožnà zvÄtÅ¡enÃ, pokud obÄ ze stran pÅesáhnou svou původnà hodnotu.

<arnd>

PÅesné zaokrouhlovánà vertikálnÃho Å¡kálovaÄe, což může být rychlejÅ¡Ã nebo pomalejÅ¡Ã než výchozà zaokrouhlenÃ.

0: Vypnuto pÅesné zaokrouhlovánà (výchozÃ).
1: Zapnuto pÅesné zaokrouhlovánÃ.

dsize[=pomÄr_stran|w:h:metoda:r]

ZmÄnà zamýšlený rozmÄr/pomÄr_stran obrazovky v daném bodÄ ÅetÄzce filtrů. PomÄr stran může být zadán jako zlomek (4/ 3) nebo desetinné ÄÃslo (1.33). AlternativnÄ můžete zadat pÅÃmo požadovanou Å¡ÃÅku a výšku obrazu. Tento filtr sám o sobÄ neÅ¡káluje ; pouze ovlivnà chovánà pozdÄjÅ¡Ãch Å¡kálovaÄů (softwarových nebo hardwarových) pÅi auto-Å¡kálovanà na správný pomÄr stran.

<w>,<h>

Nová Å¡ÃÅka a výška zobrazovaÄe. Může nabývat také tÄchto speciálnÃch hodnot:

0: původnà šÃÅka a výška zobrazovaÄe
-1: původnà šÃÅka a výška videa (výchozÃ)
-2: VypoÄÃtá w/h pomocà druhého rozmÄru a původnÃho pomÄru stran zobrazovaÄe.
-3: VypoÄÃtá w/h pomocà druhého rozmÄru a původnÃho pomÄru stran videa.

PÅÃKLAD:

dsize=800:-2

Nastavà rozliÅ¡enà zobrazenà na 800x600 pro video s pomÄrem stran 4/3, nebo 800x450 pro video s pomÄrem stran 16/9.

<metoda>

Upravà šÃÅku a výšku podle původnÃho pomÄru stran.

-1: Ignoruje původnà pomÄr stran (výchozÃ).
0: Ponechá pomÄr stran zobrazovaÄe, s použitÃm <w> a <h> jako maximálnà rozliÅ¡enÃ.
1: Ponechá pomÄr stran zobrazovaÄe, s použitÃm <w> a <h> jako minimálnà rozliÅ¡enÃ.
2: Ponechá pomÄr stran videa, s použitÃm <w> a <h> jako maximálnà rozliÅ¡enÃ.
3: Ponechá pomÄr stran videa, s použitÃm <w> a <h> jako minimálnà rozliÅ¡enÃ.

PÅÃKLAD:

dsize=800:600:0

Nastavà rozliÅ¡enà zobrazovaÄe na maximálnÄ 800x600, nebo menÅ¡Ã, aby zůstal zachován pomÄr stran.

<r>  

Zaokrouhlà nahoru na násobek <r> (výchozÃ: 1).

yuy2   

Vynutà softwarovou konverzi YV12/I420/422P na YUY2. Použitelné pro video karty/rozhranàs pomalým YV12 ale rychlým YUY2.

yvu9   

Vynutà softwarovou YVU9 do YV12 konverzi barevného prostoru. Nahrazeno pomocà softwarového Å¡kálovaÄe.

yuvcsp 

PÅizpůsobà YUV barevné hodnoty rozsahu CCIR 601 bez provedenà skuteÄné konverze.

rgb2bgr[=swap]

Konverze barevného prostoru: RGB 24/32 <-> BGR 24/32.

swap 

RovnÄž zajiÅ¡Å¥uje zámÄnu R <-> B.

palette

Konverze barevného prostoru RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp za použità palety.

format[=fourcc]

Omezà barevný prostor pro následujÃcà filtr bez provedenà konverze. Chcete-li provést opravdovou konverzi, použijte v kombinaci s filtrem scale.
POZNÃMKA:
Seznam dostupných formátů zÃskáte pomocà format=fmt=help.

<fourcc>

jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozÃ: yuy2)

noformat[=fourcc]

Omezà barevný prostor pro následujÃcà filtr bez provedenà konverze. Na rozdÃl od filtru formát, tato volba umožÅuje jakýkoliv barevný prostor kromÄ toho který zadáte.
POZNÃMKA:
Seznam dostupných formátů zÃskáte pomocà noformat=fmt=help.

<fourcc>

jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozÃ: yv12)

pp[=filtr1[:volba1[:volba2...]]/[-]filtr2...] (viz také volbu -pphelp)

ZapÃná uvedený ÅetÄzec postprocesnÃch filtrů. Filtry musà být oddÄleny ’/’ a mohou být vypnuty použitÃm ’-’. Každý podfiltr a nÄkteré volby majà jak krátký, tak dlouhý název, které mohou být zamÄÅovány. NapÅÃklad dr/dering jsou stejné. VÅ¡echny podfiltry sdÃlejà spoleÄné volby vymezujÃcà jejich působnost:

a/autoq

Automaticky vypne filtr pokud je procesor pÅÃliÅ¡ pomalý.

c/chrom

Provádà také filtrovánà barevné složky (chrominance)(výchozÃ).

y/nochrom

Provádà filtrovánà pouze jasové (ÄernobÃlé) složky (nikoli barvonosné).

n/noluma

Provádà filtrovánà pouze barvonosné složky (nikoli jasové).

POZNÃMKA: -pphelp zobrazà seznam dostupných filtrů.

Dostupné podfiltry jsou

hb/hdeblock[:rozdÃl[:plochost]]

horizontálnà deblokovacà filtr

<rozdÃl>: RozdÃlová faktor kde vyÅ¡Å¡Ã hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižšà hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 39).

vb/vdeblock[:rozdÃl[:plochost]]

vertikálnà deblokovacà filtr

<rozdÃl>: RozdÃlová faktor kde vyÅ¡Å¡Ã hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižšà hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 39).

ha/hadeblock[:rozdÃl[:plochost]]

vážený horizontálnà deblokovacà filtr

<rozdÃl>: RozdÃlová faktor kde vyÅ¡Å¡Ã hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižšà hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 39).

va/vadeblock[:rozdÃl[:plochost]]

vážený vertikálnà deblokovacà filtr

<rozdÃl>: RozdÃlová faktor kde vyÅ¡Å¡Ã hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižšà hodnoty znamenajà vÃce deblokovánà (výchozÃ: 39).

Horizontálnà a vertikálnà deblokovacà filtr sdÃlejà hodnoty rozdÃlu a plochosti, takže nelze nastavit rozdÃlné horizontálnà a vertikálnà prahy.
h1/x1hdeblock

experimentálnà horizontálnà deblokovacà filtr

v1/x1vdeblock

experimentálnà vertikálnà deblokovacà filtr

dr/dering

kroužkový filtr

tn/tmpnoise[:práh1[:práh2[:práh3]]]

omezovaÄ promÄnného Å¡umu

<práh1>: vyÅ¡Å¡Ã -> silnÄjÅ¡Ã filtrovánÃ
<práh2>: vyÅ¡Å¡Ã -> silnÄjÅ¡Ã filtrovánÃ
<práh3>: vyÅ¡Å¡Ã -> silnÄjÅ¡Ã filtrovánÃ

al/autolevels[:f/fullyrange]

automatická korekce jasu / kontrastu

f/fullyrange: Roztáhnout jasovou složku na (0-255).

lb/linblenddeint

Lineárnà smÄÅ¡ovacà filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku filtrovánÃm vÅ¡ech Åádků pomocà (1 2 1) filtru.

li/linipoldeint

Lineárnà interpolaÄnà filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku lineárnà interpolacà každého druhého Åádku.

ci/cubicipoldeint

Kubický interpolaÄnà filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku prostorovou interpolacà každého druhého Åádku.

md/mediandeint

Mediánový filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku použitÃm mediánového filtru na každý druhý Åádek.

fd/ffmpegdeint

FFmpeg filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku filtrovánÃm každého druhého Åádku pomocà (-1 4 2 4 -1) filtru.

l5/lowpass5

VertikálnÄ provedený FIR lowpass filtr prokladu odstraÅuje proklad daného bloku filtrovánÃm vÅ¡ech Åádků pomocà (-1 2 6 2 -1) filtru.

fq/forceQuant[:kvantizer]

Nahradà tabulku kvantizerů ze vstupu pevným, vámi zadaným, kvantizerem.

<kvantizer>: požadovaný kvantizer

de/default

výchozà kombinace pp filtrů (hb:a,vb:a,dr:a)

fa/fast

rychlá kombinace pp filtrů (h1:a,v1:a,dr:a)

ac   

pp filtr vysoké kvality, kombinace (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

PÅÃKLAD:

-vf pp=hb/vb/dr/al

horizontálnà a vertikálnà deblokovánÃ, dering a automatický jas/kontrast

-vf pp=de/-al

pÅednastavené filtry bez korekce jasu/kontrastu

-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3

Zapne pÅednastavené filtry a filtr zrnÄnà (promÄnný Å¡um).

-vf pp=hb:y/vb:a -autoq 6

HorizontálnÄ deblokuje pouze luminanci a zapÃná nebo vypÃná vertikálnà deblokovánà podle dostupného výkonu CPU.

spp[=kvalita[:qp[:režim]]]

Jednoduchý postprocesnà filtr, který komprimuje a dekomprimuje obrázek s posunem nÄkolika (nebo - v pÅÃpadÄ kvality úrovnÄ 6 - vÅ¡emi) smÄry a zprůmÄruje výsledky.

<kvalita>

0-6 (výchozÃ: 3)

<qp> 

Vynutà kvantizaÄnà parametr (výchozÃ: 0, použije QP z videa).

<režim>

0: ostrý práh (výchozÃ)
1: jemný práh (lepÅ¡Ã dering, ale rozmazanÄjÅ¡Ã)
4: jako 0, ale použijà se také B-snÃmky’ QP (může způsobit cukánÃ)
5: jako 1, ale použijà se také B-snÃmky’ QP (může způsobit cukánÃ)

uspp[=kvalita[:qp]]

Ultra jednoduchý & pomalý postprocesnà filtr, který komprimuje a dekomprimuje obraz s posunem nÄkolika (nebo - v pÅÃpadÄ kvality úrovnÄ 8 - vÅ¡emi) smÄry a zprůmÄruje výsledky. Volba se liÅ¡Ã od spp v tom, že pro komprimaci a dekomprimaci použÃvá Snow z libavcodec, zatÃmco spp použÃvá zjednoduÅ¡enou pouze intra 8x8 DCT podobnÄ jako MJPEG.

<kvalita>

0-8 (výchozÃ: 3)

<qp> 

Vynutà kvantizaÄnà parametr (výchozÃ: 0, použije QP z videa).

fspp[=kvalita[:qp[:sÃla[:bsnÃmky]]]]

rychlejÅ¡Ã verze jednoduchého postprocesnÃho filtru

<kvalita>

4-5 (odpovÃdá spp; výchozÃ: 4)

<qp> 

Vynutà kvantizaÄnà parametr (výchozÃ: 0, použije QP z videa).

<-15-32>

SÃla filtru, nižšà hodnoty zachovajà vÃce detailů, ale také vÃce artefaktů, zatÃmco vyÅ¡Å¡Ã hodnoty uÄinà obraz hladÅ¡Ãm, ale i rozmazanÄjÅ¡Ãm (výchozÃ: 0 - PSNR optimálnÃ).

<bsnÃmky>

0: nepoužÃvat QP z B-snÃmků (výchozÃ)
1: použÃvat také QP z B-snÃmků (může způsobit cukánÃ)

pp7[=qp[:režim]]

Varianta spp filtru podobná spp=6 se 7 bodovým DCT, kde je použitý jen stÅednà vzorek po IDCT.

<qp> 

Vynutà kvantizaÄnà parametr (výchozÃ: 0, použije QP z videa).

<mode>

0: hard thresholding
1: soft thresholding (lepÅ¡Ã odkroužkovánÃ, ale rozmazanÄjÅ¡Ã)
2: medium thresholding (výchozÃ, dobré výsledky)

qp=rovnice

filtr pro zmÄnu kvantizaÄnÃho parametru (QP)

<rovnice>

nÄjaká rovnice napÅ. "2+2*sin(PI*qp)"

geq=rovnice

filtr pro zmÄnu generické rovnice

<rovnice>

NÄjaká rovnice, napÅ. ’p(W-X\,Y)’ pro horizontálnà pÅeklopenà obrazu. Můžete použÃvat mezery pro lepÅ¡Ã Äitelnost rovnice. Zde máte nÄkolik konstant, které můžete využÃt v rovnici:

PI: konstanta pÃ
E: konstanta e
X / Y: koordináty aktuálnÃho vzorku
W / H: Å¡ÃÅka a výška obrázku
SW / SH: Å¡ÃÅková/výšková Å¡kála závislá na aktuálnÄ filtrovaném polÃÄku, napÅ. 1,1 a 0.5,0.5 pro YUV 4:2:0.
p(x,y): vracà hodnotu pixelu na souÅadnicÃch x/y akuálnÃho polÃÄka.

test   

Generuje různé testovacà vzory.

rgbtest

Generuje RGB testovacà vzor použitelný pro detekci problémů RGB vs BGR. Budete vidÄt Äervený, zelený a modrý svislý pruh.

lavc[=quality:fps]

Rychlá softwarová konverze YV12 do MPEG-1 pomocà libavcodec pro použitàs DVB/DXR3/IVTV/V4L2.

<quality>

1-31: pevná qscale
32-: pevný bitrate v kilobitech

<fps>

vynutà výstupnà fps (desetinné ÄÃslo) (výchozÃ: 0, autodetekce založena na výšce)

dvbscale[=pomÄr_stran]

Nastavà optimálnà škálovánà pro DVB karty, Å¡káluje hardwarovÄ v ose X a provede softwarové Å¡kálovánà v ose Y pro zachovánà pomÄru stran. Toto je použitelné pouze v kombinaci s expand a scale

<aspect>

Ovládá pomÄr stran, vypoÄÃtá se jako DVB_VÃÅ KA*POMÄR_STRAN (výchozÃ: 576*4/3=768), nastavte 576*(16/9)=1024 pro 16:9 TV.

PÅÃKLAD:

-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc

DODÄLAT: VysvÄtlit co to dÄlá.

[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]

PÅidá Å¡um.

<0-100>

luma Å¡um

<0-100>

chroma Å¡um

u

konstantnà šum (jinak Gaussův)

t

promÄnný Å¡um (Å¡umový obrazec se mÄnà mezi snÃmky)

a

průmÄrovaný promÄnný Å¡um (jemnÄjÅ¡Ã, ale mnohem pomalejÅ¡Ã)

h

vysoká kvalita (o nÄco lépe vypadá, o nÄco pomalejÅ¡Ã)

p

smÄÅ¡uje náhodný Å¡um se (skoro)konstantnÃm vzorem

denoise3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]

Tento filtr je zamÄÅen na omezenà šumu v obrázku a stabilnà obraz bude skuteÄnÄ stabilnà (To by mÄlo vylepÅ¡it komprimovatelnost.).

<luma_spatial>

prostorová intenzita svÄtlosti (výchozÃ: 4)

<chroma_spatial>

prostorová intenzita barevnosti (výchozÃ: 3)

<luma_tmp>

promÄnná intenzita svÄtlosti (výchozÃ: 6)

<chroma_tmp>

promÄnná intenzita barevnosti (výchozÃ: 6)

hqdn3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]

Vysoce preciznÃ/kvalitnà verze denoise3d filtru. Použità a parametry jsou stejné.

eq[=jas:kontrast] (ZASTARALÃ)

Softwarový ekvalizér s interaktivnÃm ovládánÃm shodným s hardwarovým ekvalizérem pro karty/ovladaÄe které nemajà podporu nastavenà jasu a kontrastu v hardwaru. RovnÄž může být použitelný pro MEncoder, buÄ pro opravu mizernÄ zachycených filmů, nebo pro mÃrné snÞenà kontrastu, ÄÃmž zamaskujete artefakty vznikajÃcà pÅi nÃzkých datových tocÃch.

<-100-100>

poÄáteÄnà jas

<-100-100>

poÄáteÄnà kontrast

eq2[=gama:kontrast:jas:sytost_barev:rg:gg:bg:váha]

Alternativnà softwarový ekvalizér použÃvajÃcà pÅevodnà tabulky (velmi pomalé), umožÅujÃcà gama korekci navÃc k jednoduché korekci jasu a kontrastu. Pokud jsou vÅ¡echny gama hodnoty nastaveny na 1.0, pak použÃvá stejný MMX optimalizovaný kód jako -vf eq. Parametry jsou desetinná ÄÃ- sla.

<0.1-10>

poÄáteÄnà hodnota gama (výchozÃ: 1.0)

<-2-2>

poÄáteÄnà kontrast, kdy záporné hodnoty produkujà negativ (výchozÃ: 1.0)

<-1-1>

poÄáteÄnà jas (výchozÃ: 0.0)

<0-3>

poÄáteÄnà sytost barev (výchozÃ: 1.0)

<0.1-10>

hodnota gama Äervené složky (výchozÃ: 1.0)

<0.1-10>

hodnota gama zelené složky (výchozÃ: 1.0)

<0.1-10>

hodnota gama modré složky (výchozÃ: 1.0)

<0-1>

Parametr váha může být použit pro omezenà vysoké gama korekce velmi jasných ploch, Äili zamezà jejich pÅebuzenà na ÄistÄ bÃlou. Hodnota 0.0 úplnÄ potlaÄà gama korekci zatÃmco 1.0 ji ponechá v plné sÃle (výchozÃ: 1.0).

hue[=hue:barevná_sytost]

Softwarový ekvalizér i interaktivnÃm ovládánÃm podobným hardwarovému ekvalizéru pro karty/rozhranà které nepodporujà tónovánà a sytost barev v hardwaru.

<-180-180>

poÄáteÄnà tón (default: 0.0)

<-100-100>

poÄáteÄnà sytost barev, kde negativnà hodnoty vedou k inverznÃm barvám (výchozÃ: 1.0)

halfpack[=f]

Konvertuje jednoduchý YUV 4:2:0 do pakovaného 4:2:2 s poloviÄnà výškou, podsampluje se luma ale veÅ¡keré barevné (chroma) informace jsou zachovány. Použitelné pro výstup na zobrazovaÄ s nÃzkým rozliÅ¡enÃm když má hardwarové podsamplovánà špatnou kvalitu, nebo nenà k dispozici. RovnÄž může být použit jako primitivnà pouze-luma deinterlacer (odstraÅovaÄ
prokladu) s velmi malou režià pro CPU.

<f>  

Ve výchozÃm stavu se pÅi podvzorkovánà pakuje průmÄrná hodnota párovaných Åádků. Jakákoli hodnota jiná než 0 nebo 1 nastavà výchozà (průmÄrovacÃ) chovánÃ.

0: Pro podvzorkovánà použije pouze sudé Åádky.
1: Pro podvzorkovánà použije pouze liché Åádky.

ilpack[=režim]

Když je v YUV 4:2:0 formátech uloženo prokládané video, pak se prokládánà barev, dÃky vertikálnÃmu podsamplovánà chroma kanálů, pÅesnÄ nekryje. Tento filtr pakuje původnà 4:2:0 data do YUY2 (4:2:2) formátu s chroma Åádky na jejich správných mÃstech, takže na zobrazeném Åádku pocházà jak svÄtelná (luma) tak barevná (chroma) informace ze stejného mÃsta v originále.

<režim>

Vybere režim vzorkovánÃ.

0: vzorkovánà nejbližšÃho okolÃ, rychlé ale nepÅesné
1: lineárnà interpolace (výchozÃ)

harddup

Použitelné pouze s MEncoderem. Pokud to použijete pÅi enkódovánÃ, vynutÃte kódovánà i duplicitnÃch snÃmků. To zabere vÃce mÃsta, ale je to nutnost pro výstup do MPEG souborů, nebo pokud plánujete demultiplexovat a multiplexovat video proud po zakódovánÃ. MÄl by být na konci, nebo co nejblÞ konce, ÅetÄzu filtrů, pokud nemáte opravdu dobrý důvod pro jiné umÃstÄnÃ.

softskip

Použitelné pouze s MEncoderem. Softskip pÅesunuje pÅeskakovánà snÃmků z mÃsta pÅed ÅetÄzem filtrů do nÄkterého mÃsta v ÅetÄzci filtrů. To umožÅuje filtrům, které to potÅebujÃ, vidÄt vÅ¡echny snÃmky (inverznà telecine, filtr náhodného Å¡umu, atd.) aby správnÄ fungovaly. Volba by mÄla být umÃstÄna za filtry, které potÅebujà vidÄt vÅ¡echny snÃmky, ale pÅed vÅ¡echny dalÅ¡Ã filtry nároÄné na CPU.

decimate[=max:hi:lo:frac]

Zahodà snÃmky které se pÅÃliÅ¡ neliÅ¡Ã od pÅedchozÃho aby se snÞila snÃmková rychlost. Hlavnà zamÄÅenà tohoto filtru je na enkódovánà s velmi nÃzkým datovým tokem (napÅÃklad datový proud pÅes klasický modem), ale teoreticky může být použitý pro opravu filmů, u kterých bylo nesprávnÄ provedeno inverznà telecine.

<max>

Nastavà maximálnà množstvà po sobÄ jdoucÃch snÃmků, které mohou být zahozeny (je-li kladný), nebo minimálnà interval mezi zahozenými snÃmky (je-li záporný).

<hi>,<lo>,<frac>

SnÃmek je vhodný k zahozenà pokud se žádný 8x8 region neliÅ¡Ã vÃce než je práh nastavený v <hi> a jestliže ménÄ než <frac> regionů (1 znamená celý obrázek) se liÅ¡Ã vÃce než je práh nastavený v <lo>. Hodnoty <hi> a <lo> jsou pro bloky 8x8 pixelů a reprezentujà aktuálnà odchylku hodnot pixelů, takže práh 64 odpovÃdá zmÄnÄ každého pixelu o jedniÄku, nebo té samé hodnotÄ rozprostÅené nerovnomÄrnÄ v bloku.

dint[=sense:level]

Filtr "drop-deinterlace (dint)" detekuje a zahodà prvnà ze sady prokládaných snÃmků.

<0.0-1.0>

relativnà odchylka sousednÃch pixelů (výchozÃ: 0.1)

<0.0-1.0>

Jaká Äást obrázku má být detekována jako prokládaná, aby byl snÃmek zahozen (výchozÃ: 0.15).

lavcdeint (ZASTARALÃ)

filtr deinterlace (odstraÅovaÄ prokladu) z FFmpeg, stejné jako -vf pp=fd

kerndeint[=práh[:map[:poÅadÃ[:ostÅenÃ[:dvoucestné]]]]]

Adaptivnà jaderný deinterlacer od Donalda Grafta. Odstranà proklad z tÄch Äástà videa, kde je pÅekroÄen nastavitelný práh.

<0-255>

práh (výchozÃ: 10)

<map>

0: Ignoruje pixely pÅesahujÃcà práh (výchozÃ).
1: Obarvà pixely pÅesahujÃcà práh bÃle.

<poÅadÃ>

0: Ponechá polÃÄka jak jsou (výchozÃ).
1: Prohodà polÃÄka.

<ostÅenÃ>

0: Vypne dodateÄné ostÅenà (výchozÃ).
1: Zapne dodateÄné ostÅenÃ.

<dvoucestné>

0: Vypne dvoucestné ostÅenà (výchozÃ).
1: Zapne dvoucestné ostÅenÃ.

unsharp[=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]]

maska rozostÅenà / Gaussovo rozostÅenÃ

l    

Aplikuje efekt na ÄernobÃlou složku.

c    

Aplikuje efekt na barevnou složku.

<Å¡ÃÅka>x<výška>

Å¡ÃÅka a výška matice, oba rozmÄry musà být liché (min = 3x3, max = 13x11 nebo 11x13, obvykle nÄco mezi 3x3 a 7x7)

amount

Relativnà množstvà ostÅenÃ/rozmazánà pÅidané obrázku (rozumný rozsah je -1.5-1.5).

<0: rozmazánÃ
>0: ostÅenÃ

swapuv 

ZamÄnà úrovnÄ U & V.

il[=d|i][s][:[d|i][s]]

Rozložà Äi proložà Åádky. Tento filtr pÅidává schopnost zpracovávat jednotlivé půlsnÃmky prokládaného obrázku bez nutnosti odstranÄnà prokladu. Můžete filtrovat své prokládané DVD a zobrazovat je na televizi aniž byste zruÅ¡ili prokládánÃ. ZatÃmco odstranÄnà prokladu (pomocà "deinterlace" filtru) odstranà proklad trvale (vyhlazenÃm, průmÄrovánÃm, apod.) rozloženà (deinterleave) rozdÄlà snÃmek na dva půlsnÃmky (jeden z lichých a druhý ze sudých Åádků), takže je můžete zpracovávat nezávisle a pak je zase složit (interleave).

d

rozložit (umÃstà prvnà půlsnÃmek nad druhý)

i

interleave

s

zamÄnit polÃÄka (zamÄnà sudé a liché Åádky)

fil[=i|d]

Rozložà Äi proložà Åádky. Tento filtr je velmi podobný filtru il, jen je mnohem rychlejÅ¡Ã, problém je že ne vždy funguje. Zvlášť pÅi urÄitých kombinacÃch filtrů může zcela náhodnÄ demolovat snÃmky, takže buÄte rádi pokud bude fungovat a nenadávejte když to nezvládne zrovna tu vaÅ¡i kombinaci filtrů.

d

Rozložà snÃmek a půlsnÃmky umÃstà vedle sebe.

i

Znovu složà půlsnÃmky (odstranà efekt fil=d).

field[=n]

Vyextrahuje jediný snÃmek z prokládaného obrázku za použità jednoduché aritmetiky, aby se neplýtvalo výkonem CPU. Volitelný argument n udává zdali se má použÃt liché Äi sudé polÃÄko (což závisà na tom zda je n sudé nebo liché).

detc[=promÄnná1=hodnota1:prom2=hodnota2:...]

Pokusà se obrátit ’telecine’ proces a zÃskat tÃm Äistý, neprokládaný proud se snÃmkovou rychlostà filmu. Toto je prvnà a nejprimitivnÄjÅ¡Ã ’inverse telecine’ filtr pÅidaný do MPlayeru/MEncoderu. Pracuje tak, že se zafixuje na telecine Å¡ablonu 3:2 a sleduje ji tak dlouho, jak je to jen možné. Filtr je vhodný pro perfektnÄ proložený (telecined) materiál, zvládne dokonce i pomÄrnÄ velké množstvà šumu, ale naprosto selhává, pokud byl film komplexnÄ editován po provedenà telecine. Vývoj tohoto filtru byl zastaven, jelikož ivtc, pullup, a filmdint jsou ve vÄtÅ¡inÄ pÅÃpadů lepÅ¡Ã. NásledujÃcà argumenty (syntax viz výš) můžete použÃt k ovlivnÄnà chovánà detc:

<dr> 

Nastavà režim zahazovánà snÃmků.

0: Nezahazovat snÃmky abychom mÄli pevnou snÃmkovou rychlostà (výchozÃ).
1: Vždy zahodit snÃmek pokud za poslednÃch 5 snÃmků nebyl žádný zahozen nebo slouÄen z půlsnÃmků.
2: Vždy zachovat vstupnÄ-výstupnà pomÄr snÃmkové rychlosti 5:4.
POZNÃMKA:
V MEncoderu použÃvejte módy 1 nebo 2.

<am> 

Analytický režim.

0: Pevný vzor s poÄáteÄnÃm ÄÃslem snÃmku nastaveném ve <fr>.
1: agresivnà vyhledávánà telecine vzoru (výchozÃ)

<fr> 

Nastavà poÄáteÄnà ÄÃslo snÃmku v ÅadÄ. 0-2 jsou tÅi Äisté progresivnà snÃmky; 3 a 4 jsou dva prokládané snÃmky. Výchozà hodnota -1 znamená ’nenà v telecine ÅadÄ’. ÄÃslo které zde nastavÃte urÄuje typ imaginárnÃho snÃmku pÅed zaÄátkem vlastnÃho filmu.

<t0>, <t1>, <t2>, <t3>

Prahové hodnoty pro různé režimy.

ivtc[=1]

Experimentálnà ’mezistátnÃ’ inverse telecine filtr. Než aby se ÅÃdil Å¡ablonou jako detc, rozhoduje se tento filtr nezávisle pro každý snÃmek. Takto dostanete mnohem lepÅ¡Ã výsledek pokud byl film hodnÄ editován po aplikaci telecine, ale na druhou stranu je vÃce ovlivÅován Å¡umem, napÅ. pÅi zachytávánà z televize. Volitelný parametr (ivtc=1) odpovÃ- dá volbÄ dr=1 z detc filtru, a může být použitý v MEncoderu ale ne v MPlayeru. StejnÄ jako u detc, musÃte zadat správnou výstupnà snÃmkovou rychlost (-ofps 24000/1001) použÃváte-li MEncoder. DalÅ¡Ã vývoj ivtc byl zastaven, jelikož se filtry pullup a filmdint zdajà být mnohem preciznÄjÅ¡Ã.

pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]

TÅetà generace půlsnÃmky spojujÃcÃho (inverse telecine) filtru. Je schopný si poradit s kombinovaným hard-telecine, 24000/1001 fps progresivnÃm, a 30000/1001 fps progresivnÃm obsahem. Filtr pullup má mnohem robustnÄjÅ¡Ã návrh než detc nebo ivtc, protože pÅi rozhodovánà bere v potaz následujÃcà obsah. StejnÄ jako ivtc je pullup mezinárodnà v tom smyslu, že se nefixuje na jedinou Å¡ablonu, ale mÃsto toho nahlÞà do následujÃcÃch snÃmků aby naÅ¡el shody a obnovil progresivnà snÃmky. Filtr je stále ve vývoji, ale již teÄ je velmi preciznÃ.

jl, jr, jt a jb

Tyto parametry nastavujà množstvà "nepoÅádku" který se má ignorovat vlevo(jl), vpravo(jr), nahoÅe(jt) a dole(jb) v obrázku, každé zvlášť. Vpravo/vlevo jsou v jednotkách po osmi pixelech, zatÃmco nahoÅe/dole jsou v jednotkách po dvou ÅádcÃch. Výchozà je 8 pixelů ze vÅ¡ech stran.

sb (pÅesné zlomy)

Nastavenà tohoto parametru na 1 sice zredukuje zmÄny v pullup-em generovaném a obÄas Å¡patnÄ poskládaném snÃmku, ale může vést k velkému množstvà zahozených snÃmků v rychlých scénách. Naopak nastavenÃm sb na -1 bude pullup snadnÄji nacházet shody půlsnÃmků. To může pomoci zpracovat video které má mezi půlsnÃmky jisté rozmazánÃ, ale může způsobit propuÅ¡tÄnà prokládaného snÃmku na výstup.

mp (metric plane)

Tento parametr může být nastaven na 1 nebo 2 pro použità barevné plochy mÃsto ÄernobÃlé (luma) pro provádÄnà pullup výpoÄtů. To může zvýšit pÅesnost s velmi Äistým zdrojovým materiálem, ale mnohem spÃÅ¡ to pÅesnost snÞÃ, zvlášť když je zde barevný Å¡um (duhový efekt) nebo jakékoliv ÄernobÃlé video. Hlavnà použità nastavenà mp na barevnou plochu je snÞenà zátÄže CPU, což umožnà provozovat pullup v reálném Äase na pomalých strojÃch.

POZNÃMKA: Vždy doplÅte za pullup filtr softskip filtrem když enkódujete, aby byla jistota, že pullup-em projdou vÅ¡echny snÃmky. Pokud se tak nestane, dostanete vadný výstup a program obvykle zhavaruje dÃky omezenÃm návrhu ve vrstvÄ kodeků/filtrů.

filmdint[=volby]

Inverse telecine filtr, podobný výše zmÃnÄnému pullup filtru. Je navržen tak aby si poradil s jakoukoli pulldown Å¡ablonou, vÄetnÄ kombinace soft a hard telecine a omezenou podporu pro filmy které byly pro potÅeby televize zrychleny nebo zpomaleny. Pouze ÄernobÃlá složka je použita pro vyhledávánà snÃmkových zlomů. Pokud snÃmek nemá shodu, pak je proklad odstranÄn pomocà jednoduchého lineárnÃho průmÄrovánÃ. Pokud je zdrojem MPEG-2, tento filtr musà být prvnà v ÅadÄ, aby se dostal k snÃmkovým flagům nastavovaným MPEG-2 dekodérem. V závislosti na zdrojovém MPEG pak můžete ignorovat tato doporuÄenÃ, alespoÅ pokud nebudete dostávat mnoho "Bottom-first field" varovánÃ. Bez parametrů provádà bÄžné inverse telecine a mÄl by být použÃván v MEncoderu s -fps a -ofps: mencoder -fps 30000/1001 -ofps 24000/1001. Pokud tento filtr použijete v MPlayeru, budete mÃt nerovnomÄrné snÃmkovánà bÄhem pÅehrávánÃ, ale je to poÅád lepÅ¡Ã než použÃt pp=lb nebo neodstraÅovat proklad vůbec. Nastaveno může být vÃce voleb, oddÄlovaÄ je /.

crop=<w>:<h>:<x>:<y>

Má stejnou funkci jako crop filtr, jen je rychlejÅ¡Ã a pracuje s hard i soft telecine obsahem stejnÄ dobÅe jako když y nenà násobkem 4. Pokud by oÅez v ose x nebo y fragmentoval pixely v barevné mapÄ, bude oÅezová plocha zvÄtÅ¡ena. To obvykle znamená že x a y musà být sudé.

io=<ifps>:<ofps>

Za každý vstupnà ifps snÃmek vystoupà z filtru ofps snÃmek. PomÄr ifps/ofps odpovÃdá pomÄru -fps/-ofps. To může být použito k filtrovánà filmů, které jsou vysÃlány do TV s jinou snÃmkovou rychlostÃ, než je ta originálnÃ.

luma_only=<n>

Pokud n je různé od nuly, je barevná mapa kopÃrována beze zmÄn. To se použÃvá v YV12 vzorkované TV, kdy se zahodà jedna barvonosná složka.

mmx2=<n>

Na platformÄ x86, pokud je n=1, použijà se MMX2 optimalizované funkce, pokud je n=2, použijà se 3DNow! optimalizované funkce, jinak se použije jednoduché C. NenÃ-li volba zadána, provede se autodetekce MMX2 a 3DNow!. Volbu použÃvejte pro potlaÄenà autodetekce.

fast=<n>

ÄÃm vÄtÅ¡Ã je n, tÃm rychlejÅ¡Ã (a nepÅesnÄjÅ¡Ã) bude filtr. Výchozà hodnota je n=3. Pokud je n liché, pak je snÃmek bezprostÅednÄ následujÃcà za snÃmkem oznaÄeným REPEAT_FIRST_FIELD MPEG flagem je považován za progresivnÃ, takže filtr nespotÅebuje žádný Äas na soft-telecine MPEG-2 obsahu. Toto je jediný efekt tohoto flagu pokud je k dispozici MMX2 nebo 3DNow!. Bez MMX2 a 3DNow! budou použity stejné výpoÄty jak pro n=0 nebo 1, tak pro n=2 nebo 3. Pokud je n=2 nebo 3, pak je jasová Å¡kála použitá pro detekci zlomů ve snÃmku zredukována z 256 úrovnà na 128, což výraznÄ urychlà filtr, aniž by to mÄlo podstatný vliv na pÅesnost. Pokud je n=4 nebo 5, pak je použita rychlejÅ¡Ã, ale nepÅesnÄjÅ¡Ã metoda detekce zlomů, což může ÄastÄji vést k zámÄnÄ vysokých detailů ve svislé ose za prokládaný obsah.

verbose=<n>

Pokud n je různé od nuly, vytiskne podrobné metriky pro každý snÃmek. PoužÃvá se pro ladÄnÃ.

dint_thres=<n>

Práh pro odstranÄnà prokladu. PoužÃvá se pÅi odstraÅovánà prokladu v nesouhlasných půlsnÃmcÃch. ÄÃm vÄtÅ¡Ã hodnota, tÃm ménÄ Ãºprav se provede, nastavte n=256 pro úplné potlaÄenà odstraÅovánà prokladu. Výchozà hodnota n=8.

comb_thres=<n>

Práh pro porovnávánà lichých a sudých půlsnÃmků. Výchozà je 128.

diff_thres=<n>

Práh detekce okamžitých zmÄn ve snÃmku. Výchozà je 128.

sad_thres=<n>

Práh souhrnných zmÄn, výchozà je 64.

softpulldown

Tento filtr pracuje korektnÄ pouze v MEncoderu a chová se podle MPEG-2 flagů použÃvaných v soft 3:2 pulldown (soft telecine). Pokud chcete použÃt ivtc nebo detc filtr na filmy na jejichž Äásti bylo aplikováno soft telecine, pak pÅedÅazenÃm tohoto filtru dosáhnete mnohem lepÅ¡Ãho výsledku.

divtc[=volby]

Inverznà telecine pro video s odstranÄným prokladem. Pokud ve filmu s 3:2-pulldown telecine dojde ke ztrátÄ jednoho z půlsnÃmků, nebo v nÄm byl odstranÄn proklad metodou, která ponechá jeden půlsnÃmek a druhý odvodÃ, pak je výsledkem roztÅepané video s každým Ätvrtým snÃmkem duplicitnÃm. Tento filtr má za úkol nalézt tyto duplikáty a obnovit původnà snÃmkovou rychlost filmu. PoužÃváte-li tento filtr, musÃte nastavit -ofps na 4/5 snÃmkové rychlosti vstupnÃho souboru a pozdÄji ve výÄtu filtrů umÃstit filtr softskip, abyste mÄli jistotu, že filtrem divtc projdou vÅ¡echny snÃmky. Dostupné jsou dva různé režimy: VýchozÃm je jednoduÅ¡e použitelný jednoprůchodový režim, který má ale nevýhodu v tom, že jakákoli zmÄna fáze telecine (ztracené snÃmky nebo Å¡patná editace) způsobà krátkodobé zachvÄnÃ, dokud se nedokáže filtr znovu synchronizovat. Dvouprůchodový režim se tomu vyhýbá tÃm, že nejprve prozkoumá celé video a pak využije zÃskané informace o zmÄnách fáze, takže se dokáže synchronizovat pÅÃmo v mÃstÄ zmÄny. Tyto fáze nekorespondujà s prvnÃm nebo druhým průchodem enkódovacÃho procesu. MusÃte provést zvláštnà prvnà průchod s divtc pÅed samotným enkódovánÃm a odstranit výsledné video. Použijte -nosound -ovc raw -o /dev/null, abyste neplýtvali výkonem CPU na tento průchod. Pro dalÅ¡Ã zrychlenà můžete pÅidat za divtc nÄco jako crop=2:2:0:0. Pak použijte druhý průchod divtc pro samotné enkódovánÃ. Pokud použÃváte vÃceprůchodové enkódovánÃ, použijte druhý průchod divtc pro vÅ¡echny tyto průchody. Dostupné volby jsou:

pass=1|2

Použità dvouprůchodového režimu.

file=<soubor>

Nastavà jméno log souboru pro dvouprůchodový režim (výchozÃ: "framediff.log").

threshold=<hodnota>

Nastavà minimálnà tloušťku prokladového vzoru aby jej filtr takto vyhodnotil
(výchozÃ: 0.5). Toto se použÃvá pro zamezenà detekce faleÅ¡ných vzorů z velmi tmavých nebo nehybných Äástà videa.

window=<poÄet_snÃmků>

Nastavà poÄet minulých snÃmků ke kterým se pÅihlÞà pÅi vyhledávánà vzorů
(výchozÃ: 30). DelÅ¡Ã window zvyÅ¡uje spolehlivost vyhledávánà vzorů, kratÅ¡Ã window zase zkracuje reakÄnà dobu pÅi zmÄnÄ telecine fáze. Volba se projevà pouze v jednoprůchodovém režimu. Dvouprůchodový režim zatÃm použÃvá pevné window rozprostÅené vpÅed i vzad.

phase=0|1|2|3|4

Nastavà poÄáteÄnà telecine fázi pro jednoprůchodový režim (výchozÃ: 0). Dvouprůchodový režim nahlÞà vpÅed, takže je schopen použÃt od zaÄátku správnou fázi, zatÃmco jednoprůchodový může jenom hádat. V jednoprůchodovém režimu je nastavena správná fáze, jakmile je nalezena, ale touto volbou můžete vyÅeÅ¡it možné zmatky na zaÄátku. Prvnà průchod z dvouprůchodového režimu toto rovnÄž použÃvá, takže pokud si uložÃte výstup z prvnÃho průchodu, dostanete stabilnà fázový výsledek.

deghost=<hodnota>

Nastavenà prahu pro odstraÅovánà duchů (0-255 pro jednoprůchodový režim, -255-255 pro dvouprůchodový režim, výchozà 0). Jakákoli nenulová hodnota zapne filtrovánà duchů. Filtr proti duchům zesÃlà jakékoli kompresnà artefakty ve splývajÃcÃch snÃmcÃch, takže se zde nastavà práh pro vyÅazenà tÄch pixelů z filtrovánÃ, které se liÅ¡Ã od poslednÃho snÃmku ménÄ než zadaná hodnota. Pokud použijete dvouprůchodový režim, pak můžete použÃt záporné hodnoty k tomu, aby filtr prozkoumal celé video na zaÄátku druhého průchodu a rozhodl jestli se budou nebo nebudou vymÃtat duchové a na základÄ toho nastavil parametr na nulu nebo pevnou hodnotu. Tuto volbu zaÅaÄte do druhého průchodu, v prvnÃm nemá na nic vliv.

phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]

Zpozdà video o jeden snÃmek, takže se zmÄnà jejich poÅadÃ. PÅedpokládané použità je pro opravu filmů v PAL, které byly zachytávány v opaÄném poÅadà půlsnÃmků než pÅevod filmu-na-video. Dostupné volby jsou:

t

Zachytává se nejprve hornà půlsnÃmek, pÅenášà se nejdÅÃve spodnÃ. Filtr zpozdà spodnà půlsnÃmek.

b

Zachytává se nejprve dolnà půlsnÃmek, pÅenášà se nejdÅÃve hornÃ. Filtr zpozdà hornà půlsnÃmek.

p

Zachytává i pÅenášà půlsnÃmky ve stejném poÅadÃ. Tento režim existuje pouze proto, že se na nÄj odkazuje dokumentace k jiným volbám. Ale s tÃmto nastavenÃm nebude filtr dÄlat zhola nic ;-)

a

PoÅadà zachytávaných půlsnÃmků je urÄeno automaticky pomocà půlsnÃmkových flagů, pÅenášà se opaÄnÄ. Filtr vybÃrá mezi režimy t a b pro každý snÃmek za použità snÃmkových flagů. Pokud nejsou snÃmkové informace k dispozici, pracuje stejnÄ jako u.

u

Zachytává v neznámém nebo promÄnném poÅadÃ, pÅenášà v obráceném poÅadÃ. Filtr vybÃrá mezi režimy t a b pro každý snÃmek tak, že analyzuje obrázky a volà tu alternativu, která produkuje nejmenÅ¡Ã rozdÃly mezi snÃmky.

T

Zachytává nejdÅÃve hornÃ, pÅenášà v neznámém nebo různém promÄnném. Filtr vybÃrá mezi t a p pomocà analýzy obrázku.

B

Zachytává nejdÅÃve dolnÃ, pÅenášà v neznámém nebo promÄnném poÅadÃ. Filtr vybÃrá mezi t a p pomocà analýzy obrázku.

A

Zachytávánà je ÅÃzeno snÃmkovými flagy, pÅenášà v neznámém nebo promÄnném poÅadÃ. Filtr vybÃrá mezi t, b a p pomocà snÃmkových flagů a analýzy obrázku. Pokud nejsou snÃmkové informace k dispozici, pracuje stejnÄ jako U. Toto je výchozà režim.

U

Jak zachytávánà tak pÅenos probÄhne v neznámém nebo promÄnném poÅadÃ. Filtr vybÃrá mezi t, b a p pouze na základÄ analýzy obrázku.

v

UpovÃdaný režim. VypÃÅ¡e vybraný režim pro každý snÃmek a průmÄrnou ploÅ¡nou odchylku mezi polÃÄky pro t, b, a p alternativy.

telecine[=start]

Aplikuje 3:2 ’telecine’ proces pro zvýšenà snÃmkové rychlosti o 20%. NejspÃÅ¡ to nebude správnÄ fungovat v MPlayeru, ale může být použito takto: ’mencoder -fps 30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine’. ObÄ fps volby jsou nezbytné! (A/V synchronizace se rozpadne, pokud budou Å¡patné.) Volitelný parametr start nastavà filtru kde v telecine vzoru se má zaÄÃt (0-3).

tinterlace[=režim]

Proklad pracovnÃho (temporal) snÃmku - spojà dva snÃmky do jednoho prokládaného, tÃm snÞà snÃmkovou rychlost na polovinu. Sudé snÃmky vytvoÅà lichý (hornÃ) půlsnÃmek, liché snÃmky sudý (dolnÃ) půlsnÃmek. Toto lze použÃt pro zruÅ¡enà úÄinků tfields filtru (v režimu 0). Dostupné režimy jsou:

0

PÅesune liché snÃmky do lichého (hornÃho) půlsnÃmku, sudé do sudého (spodnÃho), vytvoÅà video s plnou (2x původnÃ) výškou, ale poloviÄnà snÃmkovou rychlostÃ.

1

Do výstupu jdou pouze liché snÃmky, sudé se zahodÃ, výška zůstane nezmÄnÄna.

2

Do výstupu jdou pouze sudé snÃmky, liché se zahodÃ, výška zůstane nezmÄnÄna.

3

Každý snÃmek je expandován na plnou (2x původnÃ) výšku, ale jednotlivé Åádky jsou proloženy Äernou; snÃmková rychlost se nezmÄnÃ.

4

Prokládá liché Åádky z lichých půlsnÃmků sudými Åádky ze sudých půlsnÃmků. NemÄnà výšku, snižuje snÃmkovou rychlost na polovinu.

tfields[=režim[:dominantnÃ_půlsnÃmek]]

RozdÄlenà pracovnÃho (temporal) snÃmku - rozdÄlà snÃmek na dvÄ polÃÄka a tÃm zdvojnásobà snÃmkovou rychlost. PodobnÄ jako telecine filtr, pracuje tfields správnÄ pouze v MEncoder a jen když jsou volby -fps a -ofps nastaveny na požadovanou (dvojitou) rychlost!

<režim>

0: Ponechá polÃÄka beze zmÄn. (To způsobà poskakovánÃ/chvÄnÃ.)
1: Odvodà chybÄjÃcà Åádky. (Použitý algoritmus nemusà být to pravé oÅechové.)
2: PÅekládá polÃÄka o 1/4 pixelu s lineárnà interpolacà (žádné poskakovánÃ).
4: PÅekládá polÃÄka o 1/4 pixelu s 4tap filtrem (vyÅ¡Å¡Ã kvalita) (výchozÃ).

<dominantnÃ_půlsnÃmek> (ZASTARALÃ)

-1: auto (výchozÃ) Pracuje pouze pokud dekodér exportuje vhodné informace a pÅed tfields nejsou žádné filtry odstraÅujÃcà tyto informace, jinak se použije nastavenà 0 (nejprve hornà půlsnÃmek).
0: nejprve hornÃ
1: nejprve spodnÃ
POZNÃMKA:
Tato volba bude nejspÃÅ¡ v bodoucà verzi odstranÄna. MÃsto nà použijte -field-dominance.

yadif=[=režim[:dominantnÃ_půlsnÃmek]]

DalÅ¡Ã filtr pro odstranÄnà prokladu

<režim>

0: Produkuje 1 snÃmek na každý snÃmek.
1: Produkuje 1 snÃmek na každý půlsnÃmek.
2: Jako 0, ale vynechá prostorové ovÄÅenà prokládánÃ.
3: Jako 1, ale vynechá prostorové ovÄÅenà prokládánÃ.

<dominantnÃ_půlsnÃmek> (ZASTARALÃ)

Pracuje jako v tfields.
POZNÃMKA:
Tato volba bude nejspÃÅ¡ v bodoucà verzi odstranÄna. MÃsto nà použijte -field-dominance.

mcdeint=[režim[:parita[:qp]]]

OdstraÅovaÄ prokladu s kompenzacà pohybu. Vyžaduje jeden půlsnÃmek z každého snÃmku jako vstup aproto musà být použitý spolu s tfields=1 nebo yadif=1/3 nebo podobný.

<režim>

0: rychlý
1: stÅednÃ
2: pomalý, opakovaný odhad pohybu
3: velmi pomalý, jako 2 plus vÃce referenÄnÃch snÃmků

<parita>

0 nebo 1 vybÃrá, který půlsnÃmek použÃt (poznámka: zatÃm žádná autodetekce!).

<qp> 

VyÅ¡Å¡Ã hodnoty by mÄly vést k hladÅ¡Ãmu vektoru pohybu půlsnÃ- mku, ale ménÄ optimálnÃm individuálnÃm vektorům.

boxblur=průmÄr:sÃla[:průmÄr:sÃla]

kubické rozostÅenÃ

<průmÄr>

sÃla rozostÅovánÃ

<sÃla>

poÄet aplikacà filtru

sab=průmÄr:pf:rozdÃlBarev[:prům:pf:rozdÃlBarev]

tvarovÄ-adaptivnà rozostÅenÃ

<průmÄr>

sÃla rozostÅovánà (~0.1-4.0) (ÄÃm vÄtÅ¡Ã, tÃm pomalejÅ¡Ã)

<pf> 

sÃla pre-filtru (~0.1-2.0)

<rozdÃlBarev>

maximálnà odliÅ¡nost pixelů které jeÅ¡tÄ budou zapoÄÃtávány (~0.1-100.0)

smartblur=průmÄr:sÃla:práh[:průmÄr:sÃla:práh]

chytré rozostÅenÃ

<průmÄr>

sÃla rozostÅovánà (~0.1-5.0) (ÄÃm vÄtÅ¡Ã, tÃm pomalejÅ¡Ã)

<sÃla>

rozostÅenà (0.0-1.0) nebo zaostÅenà (-1.0-0.0)

<práh>

filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0-30) nebo filtrovat obrysy (-30-0)

perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t

Koriguje perspektivu filmů, které nebyly natáÄeny kolmo na obrazovku.

<x0>,<y0>,...

souÅadnice levého hornÃho, pravého hornÃho, levého dolnÃho a pravého dolnÃho rohu

<t>  

lineárnà (0) nebo kubické pÅevzorkovánà (1)

2xsai  

Å káluje a vyhladà obrázek pomocà algoritmu 2x scale s interpolacÃ.

1bpp   

Konvertuje jednobitovou bitmapu na YUV/BGR 8/15/16/32

down3dright[=Åádky]

PÅeskládá a zmÄnà velikost stereoskopických obrázků. Vyextrahuje obÄ stereo Äásti a umÃstà je vedle sebe, pak je Å¡káluje tak, aby zůstal zachován původnà pomÄr stran videa.

<Åádky>

poÄet Åádků pro vybránà ze stÅedu obrázku (výchozÃ: 12)

bmovl=hidden:opaque:fifo

Tento filtr pro pÅekrývánà bitmap Äte bitmapy z FIFO a vykresluje je pÅes film, což umožÅuje nÄkteré transformace. Viz také TOOLS/bmovl-test.c, což je malý testovacà program pro tento filtr.

<hidden>

Nastavà výchozà hodnotu pro flag ’hidden’ (0=viditelné, 1=skryté).

<opaque>

Nastavà výchozà hodnotu pro flag ’opaque’ (0=průhledné (pozadÃ), 1=neprůhledné).

<fifo>

Nastavà cestu/jméno_souboru pro FIFO (pojmenovaná roura spojujÃcà ´mplayer -vf bmovl’ s ovládacÃm programem)

FIFO pÅÃkazy jsou:

RGBA32 Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice alfa clear

následováno Å¡ÃÅka*výška*4 Bajty hrubých RGBA32 dat.

ABGR32 Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice alfa clear

následováno Å¡ÃÅka*výška*4 Bajty hrubých ABGR32 dat.

RGB24 Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice alfa clear

následováno Å¡ÃÅka*výška*3 Bajty hrubých RGB24 dat.

BGR24 Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice alfa clear

následováno Å¡ÃÅka*výška*3 Bajty hrubých BGR24 dat.

ALPHA Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice alfa

ZmÄnà alfa průhlednost zadané oblasti.

CLEAR Å¡ÃÅka výška xpozice ypozice

VyÄistà oblast.

OPAQUE

Zakáže veÅ¡kerou průhlednost. PoÅ¡lete "ALPHA 0 0 0 0 0" až ji budete chtÃt znovu zapnout.

HIDE 

Skryje bitmapu.

SHOW 

Ukáže bitmapu.

Argumenty jsou:

<Å¡ÃÅka>, <výška>

Nastavà rozmÄr obrázku/oblasti.

<xpozice>, <ypozice>

ZaÄne vykreslovánà na pozici x/y

<alfa>

Nastavà rozdÃl alfa. Pokud toto nastavÃte na -255 můžete pak poslat sekvenci ALPHA-pÅÃkazů pro nastavenà plochy na -225, -200, -175 atd pro hezký stmÃvacà efekt! ;)

0: Zůstává stejný jako původnÃ.
255: Nastavà vše na neprůhledné.
-255: Nastavà vše na průhledné.

<clear>

VyÄistà framebuffer pÅed nanášenÃm.

0: Obrázek bude vykreslen na pÅedchozÃ, takže nemusÃte posÃlat 1,8MB RGBA32 dat kdykoli se zmÄnà malá Äást obrázku.
1: clear

framestep=I|[i]krok

Renderuje pouze každý n-tý snÃmek, nebo každý intra (klÃ- Äový) snÃmek.

Pokud zavoláte filtr s parametrem I (velkým), pak jsou renderovány pouze klÃÄové snÃmky. Na DVD to vÅ¡eobecnÄ znamená jeden v každých 15/12 snÃmků (IBBPBBPBBPBBPBB), v AVI to znamená každou zmÄnu scény nebo každou keyint hodnotu (viz -lavcopts keyint=hodnota pokud použÃváte MEncoder pro enkódovánà videa).

Jakmile je nalezen klÃÄový snÃmek, vypÃÅ¡e se ’I!’ se znakem nového Åádku, ÄÃmž se uchová obsah stavového Åádku MPlayeru/MEncoderu na obrazovce, protože obsahuje Äas (v sekundách) a ÄÃslo klÃÄového snÃmku (Tuto informaci můžete využÃt pÅi stÅÃhánà AVI.).

Pokud zavoláte filtr s ÄÃselným parametrem ’krok’ pak je renderován pouze jeden z každých ’krok’ snÃmků.

Pokud pÅedÅadÃte ’i’ (malé) ÄÃslu, pak se bude vypisovat ’I!’ (jako s I parametrem).

Pokud zadáte pouze i, pak nenà se snÃmky vůbec nic provádÄno, pouze je vypisováno ’I!’.

tile=xdlaždic:ydlaždic:poÄet_polÃ:start:odstup

Vykreslà sadu obrázků do jednoho velkého jako dlaždice. Pokud vynecháte parametr nebo použijete hodnotu menÅ¡Ã než 0, je použita výchozà hodnota. Nastavovánà parametrů můžete kdykoliv ukonÄit (... -vf tile=10:5 ...). ZaÅadit scale filtr pÅed tile se zdá být docela dobrý nápad :-)

Parametry jsou:

<xdlaždic>

poÄet dlaždic v ose x (výchozÃ: 5)

<ydlaždic>

poÄet dlaždic v ose y (výchozÃ: 5)

<poÄet_polÃ>

Vykreslà kompletnà dlažbu jakmile je zpracováno ’poÄet_polÃ’ obrázků s tÃm, že ’poÄet_polÃ’ by mÄlo být ÄÃslo menÅ¡Ã než xdlaždic * ydlaždic. ChybÄjÃcà dlaždice jsou prázdné. Můžete napÅÃklad zapsat dlažbu 8 * 7 dlaždic každých 50 snÃmků a dostat jeden obrázek každé 2 sekundy @ 25 fps.

<start>

pixelů od kraje (x/y) (výchozÃ: 2)

<odstup>

pixelů mezi 2 dlaždicemi (x/y) (výchozÃ: 4)

delogo[=x:y:Å¡:v:t]

PotlaÄà logo TV stanice pomocà jednoduché interpolace okolnÃch pixelů. Pouze nastavte obdélnÃk okolo loga a sledujte jak zmizà (a Äas od Äasu se mÃsto nÄj objevà nÄco jeÅ¡tÄ Å¡karedÅ¡Ã- ho - záležà na vkusu).

<x>,<y>

Levý hornà roh loga.

<Å¡>,<v>

Å ÃÅka a výška ÄiÅ¡tÄného obdélnÃku.

<t>

TlouÅ¡Å¥ka nejasné hranice obdélnÃku (pÅidáno k Å¡ a v). Pokud je nastavena na -1, zobrazà se zelený obdélnÃk na obrazovce, abychom mohli jednoduÅ¡e najÃt správné x,y,Å¡,v parametry.

remove-logo=/cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm

PotlaÄà logo TV stanice pomocà PGM nebo PPM obrázkového souboru, který oznaÄÃ, které pixely zobrazujà logo. Å ÃÅka a výška takového obrázku musà odpovÃdat rozmÄrům zpracovávaného videa. PoužÃvá filtrovacà obrázek a algoritmus kruhového rozostÅenà pro odstranÄnà loga.

/cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm

[cesta] + jméno_souboru filtrovacÃho obrázku.

zrmjpeg[=volby]

Softwarový YV12 na MJPEG enkodér pro použità se zr2 video rozhranÃm.

maxheight=<h>|maxwidth=<w>

Tyto volby nastavujà maximálnà šÃÅku a výšku, kterou zr karta dokáže zpracovat
(Filtrovacà vrstva MPlayeru si je zatÃm neumà zjistit).

{dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}

Použijte tyto volby k automatickému nastavenà max-Å¡Ã- Åky a max-výšky na hodnoty známé pro kombinaci karta/režim. NapÅÃklad jsou platnými hodnotami: dc10-PAL a buz-NTSC (výchozÃ: dc10+PAL)

color|bw

Volà enkódovánà v barvÄ nebo ÄernobÃle. ÄernobÃlé enkódovánà je rychlejÅ¡Ã. Barva je výchozÃ.

hdec={1,2,4}

Horizontálnà dÄlenà 1, 2 nebo 4.

vdec={1,2,4}

Vertikálnà dÄlenà 1, 2 nebo 4.

quality=1-20

Nastavà JPEG kompresnà kvalitu [NEJLEPÅ Ã] 1 - 20 [ODPORNÃ].

fd|nofd

Ve výchozÃm stavu je dÄlenà provádÄno pouze pokud je Zoran hardware schopen Å¡kálovat výsledné MJPEG obrázky na původnà velikost. Volba fd naÅÃdà filtru provést zvolené dÄlenà vždy (Å¡karedé).

screenshot

UmožÅuje poÅizovat snÃmky z filmu pomocà pÅÃkazů závislého režimu, které mohou být mapovány na tlaÄÃtka. Detaily viz dokumentace závislého režimu (slave mode) a sekce INTERAKTIVNà OVLÃDÃNÃ. Do pracovnÃho adresáÅe budou ukládány soubory pojmenované ’shotNNNN.png’, kdy za NNNN bude použito prvnà volné ÄÃslo - žádné soubory nebudou pÅepsány. Filtr nemá žádné nároky pokud nenà použÃván a pÅijÃmá libovolný barevný prostor, takže jej bezpeÄnÄ můžete pÅidat do konfiguraÄnÃho souboru.

PÅÃKLAD:

-vf ass,screenshot

PÅesune renderovánà SSA/ASS pÅed filtr screenshot. Takto sejmuté snÃmky obrazu budou obsahovat i titulky.

ass    

PÅesune renderovánà SSA/ASS titulků do daného mÃsta ÅetÄzce filtrů. Použitelné pouze s volbou -ass.

.
blackframe[=suma:práh]

Detekuje snÃmky, které jsou (témÄÅ) úplnÄ Äerné. Může se hodit pro detekci pÅechodů kapitol nebo reklam. Výstupnà Åádky zahrnujà ÄÃslo detekovaného snÃmku, procento temnoty, typ snÃmku a ÄÃslo poslednÃho zaznamenaného klÃÄového snÃmku.

<suma>

Procento pixelů, které musà být pod úrovnà prahu (výchozÃ: 98).

<práh>

Práh pod kterým jsou pixely považovány za Äerné (výchozÃ: 32).

OBECNÃ ENKÃDOVACÃ VOLBY (POUZE MENCODER)

-audio-delay <jakékoli desetinné ÄÃslo>

Zpozdà zvuk nebo video pomocà nastavenà pole delay v hlaviÄce (výchozÃ: 0.0). Toto nezpůsobà žádné zpoždÄnà nÄkterého z datových proudů, ale pÅehrávaÄ uvidà nastavené zpoždÄnà a provede korekci. Kladné hodnoty zpožÄujà zvuk, záporné video. Poznamenejme, že je to pÅesný opak volby -delay. NapÅÃklad pokud video hraje správnÄ s -delay 0.2, můžete jej opravit MEncoderem pomocà -audio-delay -0.2.

V souÄasnosti tato volba pracuje pouze s výchozÃm muxerem (-of avi). PoužÃváte-li jiný muxer, musÃte použÃt volbu -delay.

-audio-density <1-50>

PoÄet zvukových chunků za sekundu (Výchozà jsou 2 audio chunky 0.5s dlouhé).
POZNÃMKA:
Pouze CBR, VBR toto ignoruje a ukládá každý paket do nového chunku.

-audio-preload <0.0-2.0>

Nastavà jak daleko napÅed se má naÄÃtat zvuk do vyrovnávacà pamÄti (výchozÃ: 0.5s).

-fafmttag <formát>

Může být použitý k nahrazenà pÅÃznaku audio formátu výstupnÃho souboru.

PÅÃKLAD:

-fafmttag 0x55

ZpůsobÃ, že zvuk ve výstupnÃm souboru bude mÃt pÅÃ- znak audio formátu nastaven na 0x55 (mp3).

-ffourcc <fourcc>

Může být použito pro pÅepsánà video fourcc ve výstupnÃm souboru.

PÅÃKLAD:

-ffourcc div3

Nastavà ve výstupnÃm souboru ’div3’ jako video fourcc.

-force-avi-aspect <0.2-3.0>

PÅepÃÅ¡e údaj o pomÄru stran uložený v AVI OpenDML vprp hlaviÄce. Takto můžete zmÄnit pomÄr stran s ’-ovc copy’.

-frameno-file <soubor> (ZAVRŽENA)

Nastavà jméno zvukového souboru s mapovánÃm ÄÃsel snÃmků vytvoÅeného v prvnÃm (pouze zvuk) průchodu speciálnÃho tÅÃ- průchodového režimu enkódovánÃ.
POZNÃMKA:
PoužitÃm tohoto režimu dosáhnete nejspÃÅ¡ rozjetà A-V synchronizace. NepoužÃvejte jej. Režim ponechán pouze pro zpÄtnou kompatibilitu a v budoucà verzi bude nejspÃÅ¡ odstranÄn.

-hr-edl-seek

PoužÃvá preciznÄjÅ¡Ã, ale mnohem pomalejÅ¡Ã metodu pro vynechávánà ÄástÃ. Äásti urÄené k vynechánà nejsou pÅeskakovány, mÃsto toho jsou vÅ¡echny snÃmky dekódovány, ale pouze ty potÅebné jsou enkódovány. To umožÅuje zaÄÃnat mimo klÃÄové snÃmky.
POZNÃMKA:
Nemusà správnÄ pracovat pÅi ’-ovc copy’.

-info <volba1:volba2:...> (pouze AVI)

Nastavà informaÄnà hlaviÄku výsledného AVI souboru.

Dostupné volby jsou:

help 

Zobrazà tuto nápovÄdu.

name=<hodnota>

název dÃla

artist=<hodnota>

umÄlec nebo autor dÃla

genre=<hodnota>

žánr/kategorie dÃla

subject=<hodnota>

obsah dÃla

copyright=<hodnota>

informace o autorských právech

srcform=<hodnota>

originálnà formát digitalizovaného dÃla

comment=<hodnota>

obecné poznámky k dÃlu

-noautoexpand

Nevkládat automaticky filtr expand do MEncoderova filtrovacÃho ÅetÄzce. To je užiteÄné chcete-li ovlivnit ve které Äásti filtrovacÃho ÅetÄzce budou vykresleny titulky když je kódujete napevno do videa.

-noencodedups

Ani se nepokouÅ¡Ã enkódovat duplicitnà snÃmky jako kopie; do výstupu jdou vždy snÃmky s nulovou délkou pro indikaci duplicit. SnÃmek nulové délky je zapsán tak jako tak, dokud nenà nahrán filtr nebo enkodér schopný enkódovat duplikáty. V souÄasnosti je to jediný filtr, a to harddup.

-noodml (pouze -of avi)

Nezapisovat OpenDML index do AVI souborů >1GB.

-noskip

Nezahazovat snÃmky.

-o <soubor>

Výstup jde do zadaného souboru namÃsto výchozÃho ’test.avi’.

-oac <jméno kodeku>

Enkóduje zadaným audio kodekem (žádný výchozÃ).
POZNÃMKA:
Použijte -oac help pro informaci o dostupných kodecÃch.

PÅÃKLAD:

-oac copy

žádné enkódovánÃ, jen proudové kopÃrovánÃ

-oac pcm

Enkóduje nekomprimovaný PCM.

-oac mp3lame

Enkóduje do MP3 (pomocà Lame).

-oac lavc

Enkóduje pomocà libavcodec kodeku.

-of <formát> (BETA KÃD!)

Enkóduje do zadaného nosného formátu (výchozÃ: AVI).
POZNÃMKA:
Použijte -of help pro informaci o dostupných formátech.

PÅÃKLAD:

-of avi

Enkóduje do AVI (výchozÃ).

-of mpeg

Enkóduje do MPEG (viz také -mpegopts).

-of lavf

Enkóduje pomocà libavformat muxerů (viz také -lavfopts).

-of rawvideo

surový video proud (žádný multiplex - pouze jeden video proud)

-of rawaudio

surový audio proud (žádný multiplex - pouze jeden audio proud)

-ofps <fps>

Nastavuje snÃmkovou rychlost ve snÃmcÃch za sekundu (fps) výstupnÃho souboru, která může být odliÅ¡ná od rychlosti zdroje. Volbu musÃte nastavit pro soubory s promÄnnou snÃmkovou rychlostà (ASF, nÄkteré MOV) a progresivnà (30000/1001 fps telecined MPEG) soubory.

-ovc <jméno kodeku>

Enkóduje pomocà zadaného video kodeku (žádný výchozÃ).
POZNÃMKA:
Použijte -ovc help pro informaci o dostupných kodecÃch.

PÅÃKLAD:

-ovc copy

žádné enkódovánÃ, jen proudové kopÃrovánÃ

-ovc raw

Enkóduje do libovolného nekomprimovaného formátu (použijte ’-vf format’ pro nastavenÃ).

-ovc lavc

Enkóduje pomocà libavcodec kodeků.

-passlogfile <soubor>

Ve dvouprůchodovém režimu enkódovánà budou informace z prvnÃho průchodu uloženy do <souboru> namÃsto výchozÃho divx2pass.log.

-skiplimit <hodnota>

Nastavà maximálnà poÄet zahoditelných snÃmků po zakódovánà jednoho snÃmku (-noskiplimit pro nekoneÄno).

-vobsubout <koÅen>

Nastavuje koÅen pro jména výstupnÃch .idx a .sub souborů. Toto vypne renderovánà titulků v enkódovaném filmu a pÅevede je na VOBsub titulkové soubory.

-vobsuboutid <id_jazyku>

Nastavà dvoupÃsmenný kód jazyka pro titulky. Toto pÅepÃÅ¡e informaci naÄtenou z DVD nebo .ifo souboru.

-vobsuboutindex <index>

Nastavà index titulků ve výstupnÃm souboru (výchozÃ: 0).

ENKÃDOVACÃ VOLBY PRO JEDNOTLIVÃ KODEKY (POUZE MENCODER)

Enkódovacà volby pro kodeky můžete pÅedat pomocà následujÃcà syntaxe:
-<kodek>opts <volba1[=hodnota],volba2,...>

Kde <kodek> může být: lavc, xvidenc, lame, toolame, twolame, nuv, xvfw, faac, x264enc, mpeg, lavf.

lame (-lameopts)
help   

nápovÄda

vbr=<0-4>

metoda variabilnÃho datového toku

0

cbr

1

mt

2

rh (výchozÃ)

3

abr

4

mtrh

abr    

průmÄrný datový tok

cbr    

pevný datový tok Vynutà CBR režim enkódovánà také v nÞe uvedených pÅednastavených ABR režimech.

br=<0-1024>

datový tok v kbit/s (pouze CBR a ABR)

q=<0-9>

kvalita (0 - nejlepÅ¡Ã, 9 - nejhorÅ¡Ã) (pouze VBR)

aq=<0-9>

algoritmizovaná kvalita (0 - nejlepÅ¡Ã/nejpomalejÅ¡Ã, 9 - nejhorÅ¡Ã/nejrychlejÅ¡Ã)

ratio=<1-100>

kompresnà pomÄr

vol=<0-10>

zisk audio vstupu

mode=<0-3>

(výchozÃ: auto)

0

stereo

1

joint-stereo

2

dualchannel

3

mono

padding=<0-2>

0

žádné

1

vše

2

pÅizpůsobivé

fast   

Zapne rychlejÅ¡Ã enkódovánà v nÞe uvedených VBR preset režimech. Výsledkem je ponÄkud horÅ¡Ã kvalita a vyÅ¡Å¡Ã datové toky.

highpassfreq=<kmitoÄet>

Nastavà kmitoÄet hornà propusti v Hz. KmitoÄty pod nastavenou mezà budou potlaÄeny. Nastavenà na -1 vypne filtrovánÃ, nastavenà na 0 sdÄlà LAME aby zvolil hodnoty automaticky.

lowpassfreq=<kmitoÄet>

Nastavà kmitoÄet dolnà propusti v Hz. KmitoÄty nad nastavenou mezà budou potlaÄeny. Nastavenà na -1 vypne filtrovánÃ, nastavenà na 0 sdÄlà LAME aby zvolil hodnoty automaticky.

preset=<hodnota>

pÅednastavà hodnoty

help 

VypÃÅ¡e dalÅ¡Ã volby a informace o pÅednastavených hodnotách.

medium

VBR enkódovánÃ, dobrá kvalita, datový tok 150-180 kbps

standard

VBR enkódovánÃ, vysoká kvalita, datový tok 170-210 kbps

extreme

VBR enkódovánÃ, velmi vysoká kvalita, datový tok 200-240 kbps

insane

CBR enkódovánÃ, nejvyÅ¡Å¡Ã pÅednastavitelná kvalita, datový tok 320 kbps

<8-320>

ABR enkódovánà s průmÄrným datovým tokem na nastavené hodnotÄ

PÅÃKLADY:

fast:preset=standard

UrÄeno pro vÄtÅ¡inu lidà a vÄtÅ¡inu typů hudby poskytuje dostateÄnÄ vysokou kvalitu.

cbr:preset=192

Enkóduje s ABR pÅednastaveným na 192 kbps s vynuceným konstantnÃm datovým tokem.

preset=172

Enkóduje s ABR pÅednastaveným na 172 kbps průmÄrného datového toku.

preset=extreme

UrÄeno pro lidi s extrémnÄ dobrým sluchem a odpovÃ- dajÃcà aparaturou.

toolame a twolame (-toolameopts a obdobnÄ -twolameopts)
br=<32-384>

V režimu CBR oznaÄuje datový tok v kbps, zatÃmco v režimu VBR je to minimálnà datový tok pro jeden rámec. Režim VBR nebude pracovat s hodnotou nižšà než 112.

vbr=<-50-50> (pouze VBR)

rozsah variability; je-li záporný, udržuje enkodér průmÄrný datový tok poblÞ nižšÃho prahu, je-li kladný, poblÞ vyÅ¡Å¡Ãho. Je-li nastaven na 0, použije se CBR (výchozÃ).

maxvbr=<32-384> (pouze VBR)

maximálnà datový tok povolený na rámec v kbps

mode=<stereo | jstereo | mono | dual>

(výchozÃ: mono pro 1-kanálový zvuk, jinak stereo)

psy=<0-4>

psychoakustický model (výchozÃ: 2)

errprot=<0 | 1>

ZaÅadà ochranu proti chybám.

debug=<0-10>

úroveÅ ladÃcÃch informacÃ

faac (-faacopts)
br=<datový_tok>

průmÄrný datový tok v kbps (vzájemnÄ se vyluÄuje s quality)

quality=<1-1000>

režim kvality, ÄÃm vyÅ¡Å¡Ã, tÃm lepÅ¡Ã (vzájemnÄ se vyluÄuje s br)

object=<1-4>

komplexita typu objektu

1

MAIN (výchozÃ)

2

LOW

3

SSR

4

LTP (extrémnÄ pomalé)

mpeg=<2|4>

verze MPEG (výchozÃ: 4)

tns    

Zapne profilovánà promÄnným Å¡umem.

cutoff=<0-vzorkovacÃ_kmitoÄet/2>

meznà frekvence (výchozÃ: vzorkovacÃ_kmitoÄet/2)

raw    

Ukládá datový tok jako surová data s extra daty v hlaviÄce nosiÄe (výchozÃ: 0, odpovÃdá ADTS). Tento pÅÃznak nenastavujte, pokud nenà výslovnÄ vyžadován, jinak nebudete pozdÄji schopni pÅipojit zvuk.

lavc (-lavcopts)
Mnoho libavcodec (krátce lavc) voleb je jen struÄnÄ dokumentovaných. VÅ¡echny detaily naleznete ve zdrojovém kódu.

PÅÃKLAD:

vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

acodec=<hodnota>

audio kodek (výchozÃ: mp2)

ac3  

Dolby Digital (AC-3)

adpcm_*

Adaptivnà PCM formáty - detaily viz HTML documentace.

flac 

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

g726 

G.726 ADPCM

libamr_nb

3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) narrow-band

libamr_wb

3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band

libfaac

Advanced Audio Coding (AAC) - použÃvá FAAC

libmp3lame

MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - použÃvá LAME

mp2  

MPEG-1 audio layer 2 (MP2)

pcm_*

PCM formáty - detaily viz HTML dokumentace.

roq_dpcm

Id Software RoQ DPCM

sonic

Experimentálnà jednoduchý ztrátový kodek.

sonicls

Experimentálnà jednoduchý bezztrátový kodek.

vorbis

Vorbis

wmav1

Windows Media Audio v1

wmav2

Windows Media Audio v2

abitrate=<hodnota>

Audio datový tok v kbit/s (výchozà 224).

atag=<hodnota>

Použije specifický Windows audio format tag (napÅ. atag=0x55).

bit_exact

Použijà se pouze preciznÃ, na bit pÅesné, algoritmy (s výjimkou (I)DCT). NavÃc bit_exact vypne nÄkolik optimalizacà a tudÞ by mÄl být použÃván výhradnÄ pro regresnà testy, kdy potÅebujeme binárnÄ identické soubory dokonce i pÅi zmÄnÄ verze enkodéru. Tato volba rovnÄž potlaÄà hlaviÄku user_data v MPEG-4 proudech. NepoužÃvejte tuto volbu, pokud nevÃte pÅesnÄ co dÄláte.

threads=<1-8>

Maximálnà poÄet použitých vláken (výchozÃ: 1). Může mÃt mÃrnÄ negativnà vliv na odhadovánà pohybu.

vcodec=<hodnota>

Použije zadaný kodek (výchozÃ: mpeg4).

asv1 

ASUS Video v1

asv2 

ASUS Video v2

dvvideo

Sony Digital Video

ffv1 

bezztrátový video kodek z FFmpeg

ffvhuff

nestandardnà o 20% menÅ¡Ã HuffYUV použÃvajÃcà YV12

flv  

Sorenson H.263 použÃvaný ve Flash Videu

h261 

H.261

h263 

H.263

h263p

H.263+

huffyuv

HuffYUV

libtheora

Theora

libx264

x264 H.264/AVC MPEG-4 Part 10

libxvid

Xvid MPEG-4 Part 2 (ASP)

ljpeg

Lossless JPEG

mjpeg

Motion JPEG

mpeg1video

MPEG-1 video

mpeg2video

MPEG-2 video

mpeg4

MPEG-4 (DivX 4/5)

msmpeg4

DivX 3

msmpeg4v2

MS MPEG4v2

roqvideo

ID Software RoQ Video

rv10 

starý RealVideo kodek

snow (also see: vstrict)

Experimentálnà kodek z FFmpeg založený na vlnkové analýze (wavelet)

svq1 

Apple Sorenson Video 1

wmv1 

Windows Media Video, verze 1 (alias WMV7)

wmv2 

Windows Media Video, verze 2 (alias WMV8)

vqmin=<1-31>

minimálnà kvantizer (průchod 1/2)

1

NedoporuÄujeme (mnohem vÄtÅ¡Ã soubor, malý rozdÃl v kvalitÄ a divné vedlejšà úÄinky: msmpeg4, h263 budou mÃt velmi Å¡patnou kvalitu, regulátor datového toku bude zmatený, což povede ke snÞenà kvality a nÄkteré dekodéry nebudou schopny takové video dekódovat).

2

DoporuÄeno pro normálnà mpeg4/mpeg1video enkódovánà (výchozÃ).

3

DoporuÄeno pro h263(p)/msmpeg4. Důvod preference 3 pÅed 2 je ten, že 2 může vést k pÅeteÄenÃm. (Toto bude v budoucnu opraveno pro h263(p) zámÄnou za kvantizer na MB, msmpeg4 nemůže být takto opraven jelikož to nepodporuje.)

lmin=<0.01-255.0>

Minimálnà Lagrangeův násobiÄ pro regulátor datového toku na úrovni snÃmku (výchzÃ: 2.0). Lavc zÅÃdka použije quantizery pod hodnotou lmin. SnÞenÃm lmin pÅinutÃte lavc pro nÄkteré snÃmky spÃÅ¡e volit nižšà kvantizery, ale ne nižšà než hodnota vqmin. ObdobnÄ zvýšenÃm lmin pÅinutà lavc vÃce volit nÃzké kvantizery, dokonce i když by je vqmin povolila. MÄli byste asi nastavit lmin pÅibližnÄ stejnÄ jako vqmin. PoužÃ- váte-li adaptivnà kvantizaci, zmÄna lmin/lmax může mÃt menÅ¡Ã efekt; viz mblmin/mblmax.

lmax=<0.01-255.0>

maximálnà Lagrangeův násobiÄ pro regulátor datového toku (výchozÃ: 31.0)

mblmin=<0.01-255.0>

Minimálnà Lagrangeův násobiÄ pro ÅÃzenà datového toku na úrovni makrobloku (výchozÃ:2.0). Tento parametr ovlivÅuje adaptivnà kvantizaci jako qprd, lumi_mask, atd...

mblmax=<0.01-255.0>

Maximálnà Lagrangeův násobiÄ pro ÅÃzenà datového toku na úrovni makrobloku (výchozÃ: 31.0).

vqscale=<0-31>

Konstantnà kvantizer / enkódovánà s konstantnà kvalitou (nastavà pevný kvantizer režim). Nižšà hodnota znamená lepÅ¡Ã kvalitu, ale vÄtÅ¡Ã soubory (výchozÃ: -1). V pÅÃpadÄ snow kodeku znamená hodnota 0 bezztrátové enkódovánÃ. Jelikož ostatnà kodeky to nepodporujÃ, vqscale=0 bude mÃt nedefinovaný efekt. 1 nenà doporuÄována (podrobnÄ viz vqmin).

vqmax=<1-31>

Maximálnà kvantizer (průchod 1/2) 10-31 mÄl by být v rozumném rozsahu (výchozÃ: 31).

mbqmin=<1-31>

zastaralé, použijte vqmin

mbqmax=<1-31>

zastaralé, použijte vqmax

vqdiff=<1-31>

maximálnà odliÅ¡nost kvantizeru mezi po sobÄ jdoucÃmi I- nebo P-snÃmky (průchod 1/2) (výchozÃ: 3)

vmax_b_frames=<0-4>

maximálnà poÄet B-snÃmků mezi ne-B-snÃmky:

0

žádné B-snÃmky (výchozÃ)

0-2

rozumný rozsah pro MPEG-4

vme=<0-5>

metoda odhadovánà pohybu.

Dostupné metody jsou:

0

žádná (mizerná kvalita)

1

úplná (pomalá, momentálnÄ neudržovaná a vypnutá)

2

log (nÃzká kvalita, momentálnÄ neudržovaná a vypnutá)

3

phods (nÃzká kvalita, momentálnÄ neudržovaná a vypnutá)

4

EPZS: diamant velikost=1, velikost může být nastavena pomocà *dia voleb (výchozÃ)

5

X1 (experimentálnÃ, momentálnÄ je aliasem pro EPZS)

8

iter (iterative overlapped block, použitý pouze ve snow)

POZNÃMKA: 0-3 v souÄasnosti ignoruje množstvà spotÅebovaných bitů, takže kvalita může být nÃzká.
me_range=<0-9999>

vyhledávacà rozsah odhadovánà (výchozÃ: 0 (neomezený))

mbd=<0-2> (viz také *cmp, qpel)

Rozhodovacà algoritmus makrobloku (režim vysoké kvality), enkóduje každý makroblok ve vÅ¡ech režimech a vybere nejlepÅ¡Ã. Toto je pomalé, ale výsledkem je lepÅ¡Ã kvalita a velikost souboru. Je-li mbd nastaveno na 1 nebo 2, je hodnota mbcmp ignorována pÅi porovnávánà makrobloků. AvÅ¡ak je-li hodnota jakékoli porovnávacà volby (precmp, subcmp, cmp nebo mbcmp) nenulová, použije se pomalejÅ¡Ã ale lepÅ¡Ã půlpixelové vyhledávánà pohybu, bez ohledu na nastavenà mbd. Je-li nastaveno qpel, použije se vždy Ätvrtpixelová pÅesnost.

0

Použije porovnávacà funkci danou mbcmp (výchozÃ).

1

Zvolà takový režim makrobloku který spotÅebuje nejménÄ bitů (=vhq).

2

Zvolà režim makrobloku který má nejlepšà omezenà datového toku.

vhq    

Stejné jako mbd=1, zachováno z důvodu kompatibility.

v4mv   

Povoleny 4 vektory pohybu na makroblok (o nÄco lepÅ¡Ã kvalita). Pracuje lépe v kombinaci s mbd>0.

obmc   

kompenzace pohybu pÅekrývajÃcÃch se makrobloků (H.263+)

loop   

loop filtr (H.263+) pozor, tento je vadný

inter_threshold <-1000-1000>

MomentálnÄ nedÄlá vůbec nic.

keyint=<0-300>

maximálnà interval mezi klÃÄovými snÃmky ve snÃmcÃch (výchozÃ: 250 neboli jeden klÃÄový (I) snÃmek na každých 10 sekund pÅi rychlosti 25 snÃmků za sekundu. To je doporuÄená výchozà hodnota pro MPEG-4). VÄtÅ¡ina kodeků vyžaduje pravidelné klÃÄové snÃmky, aby se omezila akumulace chyb. KlÃ- Äové snÃmky jsou rovnÄž použity pro pÅevÃjenÃ, jelikož pÅevÃjet lze pouze na klÃÄové snÃmky, ale klÃÄové snÃmky potÅebujà vÃce prostoru než ostatnà snÃmky, takže velké ÄÃslo povede k o nÄco menÅ¡Ãmu souboru, ale nepÅesnÄjÅ¡Ãmu pÅevÃjenÃ. 0 je ekvivalentnà 1, tedy že vÅ¡echny snÃmky budou klÃÄové. Hodnoty >300 nejsou doporuÄovány, protože kvalita může být Å¡patná v závislosti na dekodéru, enkodéru a Å¡tÄstÃ. V MPEG-1/2 je bÄžné použÃvat hodnoty <=30.

sc_threshold=<-1000000000-1000000000>

Práh detekce zmÄny scény. KlÃÄový snÃmek je vložen jakmile libavcodec zjistà zmÄnu scény. Tato volba nastavuje citlivost detekce. -1000000000 způsobÃ, že zmÄna scény bude detekována v každém snÃmku, 1000000000 znamená že nebudou detekovány žádné zmÄny scény (výchozÃ: 0).

sc_factor=<jakékoli kladné celé ÄÃslo>

ZpůsobÃ, že snÃmky s vyÅ¡Å¡Ãmi kvantizery budou ÄastÄji spouÅ¡tÄt detekci zmÄny scény a ukládat libavcodecu použità I-snÃmku (výchozÃ: 1). BezpeÄný je rozsah 1-16. Hodnoty mezi 2 a 6 mohou vést k lepÅ¡Ãmu PSNR (v průmÄru do 0.04 dB) a lepÅ¡Ã umÃstÄnà I-snÃmků ve vysokorychlostnÃch scénách. VyÅ¡Å¡Ã hodnoty než 6 mohou dát nepatrnÄ lepÅ¡Ã PSNR (průmÄrnÄ o 0.01 dB vÃc, než sc_factor=6), ale znatelnÄ horÅ¡Ã vizuálnà kvalitu.

vb_strategy=<0-2> (pouze prvnà průchod)

strategie výbÄru mezi I/P/B-snÃmky:

0

Vždy použÃvat maximálnà poÄet B-snÃmků (výchozÃ).

1

Vyhnout se B-snÃmkům ve vysoce pohyblivých scénách. Viz volbu b_sensitivity pro vyladÄnà této strategie.

2

UmÃsÅ¥uje B-snÃmky vÃce ménÄ optimálnÄ pro dosaženà maximálnà kvality (pomalejÅ¡Ã). Spomalenà způsobené touto volbou můžete snÞit doladÄnÃm volby brd_scale.

b_sensitivity=<jakékoli celé ÄÃslo vÄtÅ¡Ã než 0>

Nastavuje jak citlivÄ bude vb_strategy=1 detekovat pohyb a zabraÅuje použità B-snÃmků (výchozÃ: 40). Nižšà citlivost povede k vÃce B-snÃmkům. Použità vÃce B-snÃmků obvykle vylepÅ¡Ã PSNR, ale pÅÃliÅ¡ mnoho B-snÃmků může poÅ¡kodit kvalitu ve velmi pohyblivých scénách. Pokud zde nenà extrémnÄ mnoho pohybu, může být b_sensitivity bezpeÄnÄ snÃ- žena pod výchozà hodnotu; 10 je ve vÄtÅ¡inÄ pÅÃpadů rozumná hodnota.

brd_scale=<0-10>

SnÞà rozliÅ¡enà snÃmků pro dynamické hodnocenà vhodnosti B-snÃmku (výchozÃ: 0). Každé zvýšenà brd_scale o jednu způsobà zmenÅ¡enà rozmÄrů snÃmku na polovinu, což zvýšà rychlost ÄtyÅnásobnÄ. Oba rozmÄry po zmÄnÅ¡enà musà být sudé, takže brd_scale=1 vyžaduje aby originálnà rozmÄry byly násobkem ÄtyÅ, brd_scale=2 násobky osmi, atd. Jinými slovy musà být původnà rozmÄry snÃmku beze zbytku dÄlitelné 2^(brd_scale+1).

bidir_refine=<0-4>

RadÄji zpÅesnà oba vektory pohybu použité v dvousmÄrných makroblocÃch, než by znovu použil vektory ze zpÄtného a dopÅedného vyhledávánÃ. Bez B-snÃmků nemá tato volba žádný efekt.

0

Vypnuto (výchozÃ).

1-4

Použije Å¡irÅ¡Ã vyhledávánà (vyÅ¡Å¡Ã hodnoty jsou pomalejÅ¡Ã).

vpass=<1-3>

Aktivuje internà dvou(nebo vÃce)průchodový režim, uveÄte pouze v pÅÃpadech kdy chcete provádÄt dvou(vÃce)průchodové enkódovánÃ.

1

prvnà průchod (viz také turbo)

2

druhý průchod

3

N-tý průchod (druhý a dalÅ¡Ã průchody ve vÃ- ceprůchodovém režimu enkódovánÃ)

Popis funkce a použitÃ:
V prvnÃm průchodu (vpass=1) se zapÃÅ¡Ã statistická data do souboru. Asi budete chtÃt vypnout nÄkteré volby nároÄné na CPU, podobnÄ jako to dÄlá "turbo" režim.
Ve dvouprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=2) Ätou statistiky z prvnÃho průchodu. Na jejich základÄ pak probÃhá rozhodovánà regulátoru datového toku.
Ve vÃceprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=3, toto nenà pÅeklep) nejprve pÅeÄtou statistiky a následnÄ jsou pÅepsány. MusÃte si zálohovat divx2pass.log jeÅ¡tÄ pÅed provedenÃm druhého průchodu pokud je sebemenÅ¡Ã možnost, že byste z nÄjakého důvodu pÅeruÅ¡ili MEncoder. Můžete použÃt vÅ¡echny enkódovacà volby, kromÄ tÄch velmi nároÄných na CPU, jako je "qns".
Tento průchod můžete opakovat stále dokola a dolaÄovat enkódovánÃ. Každý následujÃcà průchod použije statistiky svého pÅedchůdce pro vylepÅ¡enÃ. Poslednà průchod může zahrnovat jakékoli volby nároÄné na CPU.
Pokud chcete dvouprůchodové enkódovánÃ, použijte nejprve vpass=1 a poté vpass=2.
Pokud chcete 3 nebo vÃceprůchodové enkódovánÃ, použijte vpass=1 pro prvnà průchod a pak vpass=3 znovu a znovu, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.

HuffYUV:

pass

Uložà statistiky.

pass

Enkóduje s optimálnà Huffmanovou tabulkou založenou na statistikách z prvnÃho průchodu.

turbo (pouze dvouprůchodový režim)

VýraznÄ urychlà prvnà průchod dÃky rychlejÅ¡Ãm algoritmům a vypnutÃm voleb nároÄných na CPU. PravdÄpodobnÄ o nÄco snÞà celkový PSNR (kolem 0.01dB) a o nÄco vÃce zmÄnà PSNR (až do 0.03dB) a typ jednotlivých snÃmků.

aspect=<x/y>

Ukládá pomÄr stran filmu internÄ, stejnÄ jako v MPEG souborech. Výsledek je hezÄà než po pÅeÅ¡kálovánÃ, protože nenà snÞena kvalita. Pouze MPlayer takové soubory pÅehraje správnÄ, ostatnà pÅehrávaÄe je budou zobrazovat s nesprávným pomÄrem stran. PomÄr stran může být zadán jako zlomek nebo desetinné ÄÃslo.

PÅÃKLAD:

aspect=16/9 nebo aspect=1.78

autoaspect

Stejné jako volba aspect, ale pomÄr stran se spoÄÃtá automaticky, vÄetnÄ zmÄn provedených v ÅetÄzu filtrů (crop/ expand/scale/atd.). NepÅedstavuje žádné snÞenà výkonnosti, takže můžete mÃt tuto volbu stále zapnutou.

vbitrate=<hodnota>

Nastavà datový tok (průchod 1/2) (výchozÃ: 800).
VAROVÃNÃ:
1kbit = 1000 bitů.

4-16000

(v kilobitech)

16001-24000000

(v bitech)

vratetol=<hodnota>

pÅibližná tolerance velikosti souboru v kbitech. 1000-100000 je rozumný rozsah. (pozor: 1kbit = 1000 bitů) (výchozÃ: 8000)
POZNÃMKA:
Hodnota vratetol by nemÄla být pÅÃliÅ¡ velká pÅi druhém průchodu, jinak můžou nastat problémy pÅi použità vrc_(min|max)rate.

vrc_maxrate=<hodnota>

maximálnà datový tok v kbit/sec (průchod 1/2) (výchozÃ: 0, neomezený)

vrc_minrate=<hodnota>

minimálnà datový tok kbit/sec (průchod 1/2) (výchozÃ: 0, neomezený)

vrc_buf_size=<hodnota>

vyrovnávacà pamÄÅ¥ v kbit (průchod 1/2). V MPEG-1/2 se takto rovnÄž nastavà velikost vbv bufferu, pro VCD nastavte 327, pro SVCD 917 a pro DVD 1835.

vrc_buf_aggressivity

v souÄasnosti nepoužitelné

vrc_strategy

Metoda kontroly toku. Pamatujte, že nÄkteré volby ovlivÅujÃcà kontrolu toku pÅestanou mÃt vliv, pokud vrc_strategy nebude nastavena na 0.

0

Použije internà lavc kontrolu toku (výchozÃ).

1

Použije Xvid kontrolu toku (experimentálnÃ; vyžaduje MEncoder skompilovaný s podporou Xvid 1.1 nebo vyÅ¡Å¡Ã- m).

vb_qfactor=<-31.0-31.0>

kvantizaÄnà faktor mezi B- a ne-B-snÃmky (průchod 1/2) (výchozÃ: 1.25)

vi_qfactor=<-31.0-31.0>

kvantizaÄnà faktor mezi I- a ne-I-snÃmky (průchod 1/2) (výchozÃ: 0.8)

vb_qoffset=<-31.0-31.0>

pÅesah kvantizace mezi B- a ne-B-snÃmky (průchod 1/2) (výchozÃ: 1.25)

vi_qoffset=<-31.0-31.0>

(průchod 1/2) (výchozÃ: 0.0)
if v{b|i}_qfactor > 0
I/B-snÃmkový kvantizer = P-snÃmkový kvantizer * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
else
provádÄt normálnà ÅÃzenà toku (nefixovat se na kvantizer následujÃcÃho P-snÃmku) a nastavit q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
TIP:
Chcete-li enkódovat s konstantnÃm kvantizerem a odliÅ¡nými kvantizery pro I/P- a B-snÃmky, použijte: lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>

vqblur=<0.0-1.0> (prvnà průchod)

RozostÅenà kvantizeru, vÄtÅ¡Ã hodnoty způsobà vÄtÅ¡Ã průmÄrovánà kvantizeru v Äase (pomalejÅ¡Ã zmÄny).

0.0

RozostÅenà kvantizeru zakázáno.

1.0

PrůmÄruje kvantizer vÅ¡emi pÅedchozÃmi snÃmky.

vqblur=<0.0-99.0> (druhý průchod)

Gaussovo rozostÅenà kvantizeru (výchozÃ: 0.5), vÄtÅ¡Ã hodnoty způsobà vÄtÅ¡Ã průmÄrovánà kvantizeru v Äase (pomalejÅ¡Ã zmÄny).

vqcomp=<0.0-1.0>

Komprese kvantizeru na nÞ závisà vrc_eq (průchod 1/2) (výchozÃ: 0,5). NapÅÃklad pÅedpokládejme, že je použita výchozà rovnice pro ÅÃzenà datového toku: Pokud vqcomp=1.0, regulátor datového toku alokuje pro každý snÃmek tolik bitů, aby mohly být enkódovány pÅi stejném QP. Pokud vqcomp=0.0, regulátor datového toku alokuje vÅ¡em snÃmkům stejnÄ, Äili zcela CBR. POZNÃMKA: Toto byla extrémnà nastavenÃ, která by nemÄla být nikdy použita. Rozumné kvality bývá dosaženo nÄkde mezi tÄmito extrémy.

vrc_eq=<rovnice>

hlavnà rovnice kontroly datového toku (průchod 1/2)

1    

konstantnà datový tok

tex  

konstantnà kvalita

1+(tex/avgTex-1)*qComp

pÅibližnÄ rovnice ze starého kódu ÅÃzenà toku

tex^qComp

s qcomp 0.5 nebo tak nÄjak (výchozÃ)

vložené operátory:

+,-,*,/,^

promÄnné:

tex  

komplexnost textury

iTex,pTex

komplexnost intra a ne-intra textury

avgTex

průmÄrná komplexnost textury

avgIITex

průmÄrná komplexnost intra textury v I-snÃmcÃch

avgPITex

průmÄrná komplexnost intra textury v P-snÃmcÃch

avgPPTex

průmÄrná komplexnost ne-intra textury v P-snÃmcÃch

avgBPTex

průmÄrná komplexnost ne-intra textury v B-snÃmcÃch

mv   

poÄet bitů použitých na pohybové vektory

fCode

maximálnà délka vektoru pohybu v log2 škále

iCount

poÄet intra makrobloků / poÄet makrobloků

var  

prostorová komplexnost

mcVar

okamžitá komplexnost

qComp

qcomp z pÅÃkazového Åádku

isI, isP, isB

Je rovno 1 pokud je obrázek typu I/P/B jinak je rovno 0

Pi,E 

Viz vaÅ¡e oblÃbená uÄebnice matematiky

funkce:

max(a,b),min(a,b)

maximum / minimum

gt(a,b)

je rovno 1 pokud a>b, jinak 0

lt(a,b)

je rovno 1 pokud a<b, jinak 0

eq(a,b)

je rovno 1 pokud a==b, jinak 0

sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

vrc_override=<volby>

Uživatelem definovaná kvalita pro uvedené Äásti (konec, titulky, ...) (průchod 1/2). Volby jsou <prvnÃ_snÃmek>, <poslednÃ_snÃmek>, <kvalita>[/<prvnÃ_snÃmek>, <poslednÃ_snÃmek>, <kvalita>[/...]]:

kvalita (2-31)

kvantizer

kvalita (-500-0)

korekce kvality v %

vrc_init_cplx=<0-1000>

poÄáteÄnà komplexnost (průchod 1)

vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>

PoÄáteÄnà naplnÄnà vyrovnávacà pamÄti jako zlomek vrc_buf_size (výchozÃ: 0.9)

vqsquish=<0|1>

UrÄuje jak udržet kvantizer mezi qmin a qmax (průchod 1/2).

0

Použije vystÅihávánà (clipping).

1

Použije pÄknou diferenciálnà funkci (výchozÃ).

vlelim=<-1000-1000>

Nastavà samostatný práh pro potlaÄovánà souÄinitele jasu. PÅi záporné hodnotÄ se bere v potaz i DC koeficient (mÄl by být aspoÅ -4 nebo nižšà enkódujete-li s quant=1):

0

vypnuto (výchozÃ)

-4

doporuÄenà JVT

vcelim=<-1000-1000>

Nastavà samostatný práh pro potlaÄovánà souÄinitele barevnosti. PÅi záporné hodnotÄ se bere v potaz i DC koeficient (mÄl by být aspoÅ -4 nebo nižšà enkódujete-li s quant=1):

0

vypnuto (výchozÃ)

7

doporuÄenà JVT

vstrict=<-2|-1|0|1>

striktnà sluÄitelnost se standardem

0

vypnuto

1

Toto nastavenà lze doporuÄit pouze pokud chcete výstup posÃlat do referenÄnÃho MPEG-4 dekodéru.

-1

Povolà specifická rozÅ¡ÃÅenà libavcodec (výchozÃ).

-2

Povolà použità experimentálnÃch kodeků a vlastnostÃ, které nemusà být pÅehratelné budoucÃmi verzemi MPlayeru (snow).

vdpart 

DÄlenà dat. PÅidá 2 Bajty ke každému video paketu, zvýšà odolnost proti chybám pÅi pÅenosu nespolehlivými kanály (napÅ. streaming pÅes internet). Každý video paket bude zakódován ve tÅech oddÄlených Äástech:

1. MV

vektory pohybu

2. DC koeficienty

obrázek s nÃzkým rozliÅ¡enÃm

3. AC koeficienty

detaily

MV & DC jsou nejdůležitÄjÅ¡Ã, jejich ztráta vypadá mnohem hůÅe než ztráta AC a 1. & 2. Äásti. (MV & DC) jsou mnohem menÅ¡Ã než tÅetà Äást (AC) což znamená že chyby budou postihovat AC Äást mnohem ÄastÄji než Äásti MV & DC. Äili obrázek bude vypadat lépe s rozdÄlenÃm než bez nÄj, protože bez rozdÄlenà budou chyby niÄit vÅ¡echny složky AC/DC/MV stejnÄ.

vpsize=<0-10000> (viz také vdpart)

Velikost video paketu, zvyšuje odolnost proti chybám.

0    

vypnuto (výchozÃ)

100-1000

dobrá volba

ss     

režim struktury malých plošek pro H.263+

gray   

enkódovánà pouze v odstÃnech Å¡edé (rychlejÅ¡Ã)

vfdct=<0-10>

DCT algoritmus

0

Automaticky vybrat nejlepÅ¡Ã (výchozÃ).

1

rychlý celoÄÃselný

2

pÅesný celoÄÃselný

3

MMX

4

mlib

5

AltiVec

6

s plovoucà Åádovou Äárkou AAN

idct=<0-99>

IDCT algoritmus.
POZNÃMKA:
Podle naÅ¡eho nejlepÅ¡Ãho vÄdomà vÅ¡echny tyto IDCT splnà IEEE1180 testy.

0

Automaticky vybrat nejlepÅ¡Ã (výchozÃ).

1

JPEG referenÄnà celoÄÃselný

2

jednoduchý

3

jednoduchý mmx

4

libmpeg2mmx (nepÅesný, nepoužÃvejte k enkódovánà s keyint >100)

5

ps2

6

mlib

7

arm

8

AltiVec

9

sh4

10

simplearm

11

H.264

12

VP3

13

IPP

14

xvidmmx

15

CAVS

16

simplearmv5te

17

simplearmv6

lumi_mask=<0.0-1.0>

Maskovánà svÄtla je ’psychovizuálnÃ’ nastavenà využÃvajÃcà poznatku, že lidské oko rozliÅ¡uje ménÄ detailů ve velmi jasných Äástech obrázku. Maskovánà svÄtla komprimuje jasné oblasti silnÄji než ty ménÄ jasné. Takto uÅ¡etÅené bity mohou být použity v ostatnÃch snÃmcÃch, ÄÃmž se zlepÅ¡Ã celková subjektivnà kvalita ale možná se snÞà PSNR.
VAROVÃNÃ:
BuÄte opatrnÃ, pÅÃliÅ¡ vysoké hodnoty mohou způsobit různé straÅ¡idelnosti.
VAROVÃNÃ:
Vysoké hodnoty mohou vypadat dobÅe na nÄkterých monitorech / TV / TFT, ale na jiných odpornÄ.

0.0  

vypnuto (výchozÃ)

0.0-0.3

rozumný rozsah

dark_mask=<0.0-1.0>

Maskovánà tmy je ’psychovizuálnÃ’ nastavenà využÃvajÃcà poznatku, že lidské oko rozliÅ¡uje ménÄ detailů ve velmi tmavých Äástech obrázku. Maskovánà tmy komprimuje tmavé oblasti silnÄji než ty ménÄ tmavé. Takto uÅ¡etÅené bity mohou být použity v ostatnÃch snÃmcÃch, ÄÃmž se zlepÅ¡Ã subjektivnà kvalita ale možná se snÞà PSNR.
VAROVÃNÃ:
BuÄte opatrnÃ, pÅÃliÅ¡ vysoké hodnoty mohou způsobit různé straÅ¡idelnosti.
VAROVÃNÃ:
Vysoké hodnoty mohou vypadat dobÅe na nÄkterých monitorech / TV / TFT, ale na jiných odpornÄ.

0.0  

vypnuto (výchozÃ)

0.0-0.3

rozumný rozsah

tcplx_mask=<0.0-1.0>

Maskovánà okamžité komplexnosti (výchozÃ: 0.0 (vypnuto)).
PÅedstavme si scénu s ptákem letÃcÃm pÅes celou obrazovku; tcplx_mask zvýšà kvantizery ptaÄÃch makrobloků (což snÞà jejich kvalitu), protože lidské oko si zpravidla nemá Äas vÅ¡imnout vÅ¡ech ptaÄÃch detailů. UpozorÅujeme, že pokud se maskovaný objekt zastavà (napÅ. pták pÅistane), pak bude po urÄitou dobu vypadat hroznÄ, dokud enkodér nepozná, že se objekt nehýbe a potÅebuje kvalitnà makrobloky. UÅ¡etÅené bity jsou použity na zbytek scény, což zvyÅ¡uje subjektivnà kvalitu a je důvodem pro opatrné nasazovánà filtru.

scplx_mask=<0.0-1.0>

Maskovánà prostorové komplexnosti. VÄtÅ¡Ã hodnoty potlaÄujà ÄtvereÄkovánÃ, pokud nenà použÃván žádný deblokovacà filtr pÅi dekódovánÃ, což nebývá dobrý nápad.
PÅedstavme si scénu s domem, trávnÃkem (ten mÃvá vysokou prostorovou komplexnost) a modrým nebem. Filtr scplx_mask zvýšà kvantizery makrobloků trávy (což snÞà jejich kvalitu) a uÅ¡etÅené bity použije na dům a oblohu.
TIP:
OÅÃznÄte veÅ¡keré Äerné okraje, protože snižujà kvalitu makrobloků (to platà i bez použità scplx_mask).

0.0  

vypnuto (výchozÃ)

0.0-0.5

rozumný rozsah

POZNÃMKA: Tato volba nemá stejný efekt jako použità uživatelské matice která by vÃce komprimovala vysoké kmitoÄty, jelikož scplx_mask snÞà kvalitu P bloků dokonce i když se mÄnà pouze DC. Výsledek scplx_mask tedy pravdÄpodobnÄ nebude vypadat tak dobÅe.

p_mask=<0.0-1.0> (viz také vi_qfactor)

SnÞà kvalitu ’inter’ (P) bloků. Což zvýšà kvalitu ’intra’ (I) bloků, protože průmÄrný datový tok je pÅidÄlený celé video sekvenci (výchozÃ: 0.0 (vypnuto)). Nastavenà p_mask=1.0 zdvojnásobà poÄet bitů pÅidÄlených jednotlivým I blokům.

border_mask=<0.0-1.0>

border-processing pro enkodéry ve stylu MPEG. Border processing zvýšà kvantizer makrobloků, které jsou vzdáleny ménÄ než pÄtinu Å¡ÃÅky/výšky obrazu od okraje, jelikož jsou Äasto ménÄ důležité.

naq    

Normalizuje adaptivnà kvantizaci (experimentálnÃ). Když použÃváte adaptivnà kvantizaci (*_mask), průmÄrný kvantizer makrobloků nemusà již odpovÃdat požadovanému kvantizeru na úrovni celého snÃmku. Naq se pokusà upravit kvantizery makrobloků tak, aby mÄly správný průmÄr.

ildct  

Použije prokládanou DCT (Diskrétnà Kosinova Transformace)

ilme   

Použije prokládané odhadovánà pohybu (oboustranná exkluzivita s qpel).

alt    

Použije alternativnà skenovacà tabulku.

top=<-1-1>   

-1

automatika

0

nejprve spodnà půlsnÃmek

1

nejprve hornà půlsnÃmek

format=<hodnota>

YV12 

výchozÃ

444P 

pro ffv1

422P 

pro HuffYUV, bezztrátový JPEG, dv a ffv1

411P 

pro bezztrátový JPEG, dv a ffv1

YVU9 

pro bezztrátový JPEG, ffv1 a svq1

BGR32

pro bezztrátový JPEG a ffv1

pred   

(pro HuffYUV)

0

predikce vlevo

1

ploÅ¡ná/mÅÞková predikce

2

predikce podle mediánu

pred   

(pro bezztrátový JPEG)

0

predikce vlevo

1

predikce nahoru

2

predikce vlevo nahoru

3

ploÅ¡ná/mÅÞková predikce

6

predikce podle průmÄru

coder  

(pro ffv1)

0

vlc kódovánà (Golomb-Rice)

1

aritmetické kódovánà (CABAC)

context

(pro ffv1)

0

malý kontextový model

1

velký kontextový model

(pro ffvhuff)

0

pÅedurÄené Huffman tabulky (vestavÄné nebo dva průchody)

1

adaptivnà Huffman tabulky

qpel   

PoužÃt quarter pel kompenzaci pohybu (oboustranná exkluzivita s ilme).
TIP:
Toto, jak se zdá, je užiteÄné pouze pÅi enkódovánà s vysokým datovým tokem.

mbcmp=<0-2000>

Nastavà porovnávacà funkci pro rozhodovánà v makrobloku, použito pouze pokud mbd=0.

0 (SAD)

souÄet absolutnÃch odchylek, rychlé (výchozÃ)

1 (SSE)

souÄet ÄtvereÄkovaných chyb

2 (SATD)

souÄet absolutnÃch odchylek po Hadamard transformaci

3 (DCT)

souÄet absolutnÃch odchylek po DCT

4 (PSNR)

souÄet ÄtvereÄnÃch kvantizaÄnÃch chyb (nepoužÃvejte, nÃzká kvalita)

5 (BIT)

poÄet bitů potÅebných pro blok

6 (RD)

optimalizace omezenà datového toku, pomalé

7 (ZERO)

0

8 (VSAD)

souÄet absolutnÃch svislých odchylek

9 (VSSE)

souÄet ÄtvereÄnÃch svislých odchylek

10 (NSSE)

Å¡umuvzdorný souÄet ÄtvereÄnÃch odchylek

11 (W53)

vlnka 5/3, použita pouze ve snow

12 (W97)

9/7 wavelet, použita pouze ve snow

+256 

Použije též barvu, v souÄasnosti nepracuje (správnÄ) s B-snÃmky.

ildctcmp=<0-2000>

Nastavà porovnávacà funkci pro rozhodovánà prokládané DCT (viz mbcmp pro dostupné porovnávacà funkce) (výchozÃ: 0).

precmp=<0-2000>

Nastavà porovnávacà funkci pro odhad pohybu pÅed průchodem (viz mbcmp pro dostupné porovnávacà funkce) (výchozÃ: 0).

cmp=<0-2000>

Nastavà porovnávacà funkci pro plný odhad pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné porovnávacà funkce) (výchozÃ: 0).

subcmp=<0-2000>

Nastavà porovnávacà funkci pro odhad sub pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné porovnávacà funkce) (výchozÃ: 0).

skipcmp=<0-2000>

DODÄLAT: Dokumentovat.

nssew=<0-1000000>

Tato volba ovládá NSSE váhu. VÄtÅ¡Ã váha může způsobit zvýšenà šumu. 0 NSSE odpovÃdá použità SSE. Volbu můžete shledat užiteÄnou, pokud radÄji necháváte troÅ¡ku Å¡umu v enkódovaném videu, než byste jej pÅedtÃm odfiltrovali (výchozÃ: 8).

predia=<-99-6>

druh a rozmÄr diamantu pro odhad pohybu v pÅedprůchodu

dia=<-99-6>

Druh a rozmÄr diamantu pro odhad pohybu. Vyhledávánà pohybu je opakovaný proces. Použità malého diamantu neomezà vyhledávánà jen na malé vektory pohybu. Jen je ÄastÄji skonÄeno dÅÃve, než je nalezen úplnÄ nejlepÅ¡Ã vektor pohybu, zvláštÄ pokud je pÅÃtomen Å¡um. VÄtÅ¡Ã diamanty umožÅujà vÄtÅ¡Ã zábÄr pÅi vyhledávánà vektoru pohybu, což je pomalejÅ¡Ã, ale dosáhne se tak vyÅ¡Å¡Ã kvality.
Velké normálnà diamanty dosahujà lepÅ¡Ã kvality než tvarovÄ-adaptivnà diamanty.
TvarovÄ-adaptivnà diamanty jsou dobrým kompromisem mezi rychlostà a kvalitou.
POZNÃMKA:
RozmÄr u normálnÃch diamantů a tÄch s adaptivnÃm tvarem nemá stejný význam.

-3

tvarovÄ-adaptivnà (rychlý) diamant velikost 3

-2

tvarovÄ-adaptivnà (rychlý) diamant velikost 2

-1

vyhledávánà nepravidelným vÃcediamantem (pomalé)

1

normálnà diamant velikost=1 (výchozÃ) =diamant typu EPZS

0
000
0

2

normálnà diamant velikost=2

0
000
00000
000
0

trell  

Trellisova vyhledávacà kvantizace. Nalezne optimálnà enkódovánà pro každý 8x8 blok. Trellisova vyhledávacà kvantizace je zkrátka a dobÅe optimálnà kvantizacà ve smyslu PSNR versus datový tok (PÅedpoklad je, že zde nebudou žádné prstýnkové fragmenty pÅedstavené v IDCT, což zjevnÄ nenà tento pÅÃpad.). JednoduÅ¡e nalezne blok s minimem chyb a lambda*bitů.

lambda

konstanta závislá na kvantizaÄnÃm parametru (QP)

bits 

množstvà bitů potÅebných k zakódovánà bloku

error

souÄet ÄtvereÄkovaných chyb kvantizace

cbp    

Vzor optimálnÄ zakódovaného a omezeným datovým tokem zkresleného bloku. Zvolà takový vzor bloku, který minimalizuje zkreslenà + lambda*datový tok. Může být použÃvaný pouze spolu s Trellisovou kvantizacÃ

mv0    

ZkouÅ¡Ã enkódovat každý MB s MV=<0,0> a vybere ten lepÅ¡Ã. Nemá žádný vliv pokud mbd=0.

mv0_threshold=<jakékoli nezáporné celé ÄÃslo>

Pokud jsou okolnà vektory pohybu <0,0> a skóre odhadu pohybu daného bloku je menÅ¡Ã než mv0_threshold, pak je <0,0> použitý jako vektor pohybu a dalÅ¡Ã odhad pohybu je pÅeskoÄen (výchozÃ: 256). SnÞenà mv0_threshold na 0 může ponÄkud (0.01dB) zvýšit PSNR a možná o nÄco zlepÅ¡it vzhled enkódovaného videa; zvýšenà mv0_threshold nad 320 vede ke zmenÅ¡enà PSNR a vizuálnà kvality. VyÅ¡Å¡Ã hodnoty trochu zrychlà enkódovánà (obvykle ménÄ než 1%, podle ostatnÃch použitých voleb).
POZNÃMKA:
Zapnutà této volby nevyžaduje mv0.

qprd (pouze mbd=2)

Datovým tokem zkreslený optimálnà kvantizaÄnà parametr QP pro danou lambda každého makrobloku.

last_pred=<0-99>

množstvà ukazatelů pohybu z pÅedchozÃho snÃmku

0

(výchozÃ)

a

Použije 2a+1 x 2a+1 makroblokových ÄtvereÄnÃch ukazatelů vektoru pohybu z pÅedchozÃho snÃmku

preme=<0-2>

pÅedprůchod pro odhad pohybu

0

vypnuto

1

pouze po I-snÃmcÃch (výchozÃ)

2

vždy

subq=<1-8>

subpel vylepÅ¡enà kvality (pro qpel) (výchozÃ: 8 (vysoká kvalita))
POZNÃMKA:
Toto má podstatný vliv na rychlost.

refs=<1-8>

poÄet referenÄnÃch snÃmků pro zváženà kompenzace pohybu (pouze Snow) (výchozÃ: 1)

psnr   

vypÃÅ¡e PSNR (odstup signálu od Å¡umu) pro celé video po skonÄenà enkódovánà a uložà hodnotu PSNR pro každý snÃmek do souboru s názvem podobným ’psnr_hhmmss.log’. Hodnoty jsou v dB (decibelech), ÄÃm vÄtÅ¡Ã, tÃm lepÅ¡Ã.

mpeg_quant

Použije MPEG kvantizery namÃsto H.263.

aic    

ZapÃná AC predikci pro MPEG-4 nebo pokroÄilou intra predikci pro H.263+. To malinko yvýšà kvalitu (kolem 0.02 dB PSNR) a mÃrnÄ zpomalà enkódovánà (okolo 1%).
POZNÃMKA:
vqmin by mÄl být 8 nebo vÄtÅ¡Ã pro H.263+ AIC.

aiv    

alternativnà vnitÅnà vlc pro H.263+

umv    

neomezené MV (pouze H.263+) UmožÅuje enkódovat libovolnÄ dlouhé MV.

ibias=<-256-256>

bias intra kvantizeru (256 odpovÃdá 1.0, výchozà pro kvantizer v provedenà MPEG: 96, výchozà pro kvantizer v provedenà H.263: 0)
POZNÃMKA:
Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).

pbias=<-256-256>

inter kvantizer bias (256 odpovÃdá 1.0, výchozà pro kvantizer v provedenà MPEG: 0, výchozà pro kvantizer v provedenà H.263: -64)
POZNÃMKA:
Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).
TIP:
VÄtÅ¡Ã kladný bias (-32 až -16 mÃsto -64) zlepÅ¡ujÃ,zdá se, PSNR.

nr=<0-100000>

Redukce Å¡umu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je rozumný rozsah 0-600, ale pÅi vysokém zaÅ¡umÄnà jej můžete nastavit výše (výchozÃ: 0). Vzhledem k nÃzkému vlivu na rychlost byste jej mohli upÅednostnit pÅed filtrovánÃm Å¡umu pomocà video filtrů jako denoise3d nebo hqdn3d.

qns=<0-3>

Tvarovánà šumu kvantizeru. MÃsto kvantizace, která co nejlépe odpovÃdá vstupnÃmu videu ve smyslu PSNR, radÄji volà kvantizaci která kryje Å¡um (obvykle kroužkové artefakty) frekvenÄnÄ podobným obsahem obrázku. VÄtÅ¡Ã hodnoty jsou pomalejÅ¡Ã, ale nemusà zlepÅ¡it kvalitu. Toto může, a mÄlo by, být použÃváno spolu s Trellisovou kvantizacÃ. V tom pÅÃ- padÄ bude Trellisova kvantizace (optimálnà pro konstantnà váhu) použita jako výchozà bod pro opakované vyhledávánÃ.

0

vypnuto (výchozÃ)

1

Pouze snÞà absolutnà hodnotu koeficientů.

2

Pouze zmÄnà koeficienty pÅed poslednÃm nenulovým koeficientem + 1.

3

Zkusà vše.

inter_matrix=<Äárkami oddÄlená matice>

Použije uživatelskou inter matici. Vyžaduje 64 Äárkou oddÄlených celých ÄÃsel.

intra_matrix=<Äárkami oddÄlená matice>

Použije uživatelskou intra matici. Vyžaduje 64 Äárkou oddÄlených celých ÄÃsel.

vqmod_amp

experimentálnà modulace kvantizeru

vqmod_freq

experimentálnà modulace kvantizeru

dc     

intra pÅesnost DC v bitech (výchozÃ: 8). Pokud zadáte vcodec=mpeg2video, pak může nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo 11.

cgop (viz také sc_threshold)

ZavÅe vÅ¡echny GOPy. V souÄasnosti pracuje pouze tehdy, pokud je vypnutá detekce zmÄn scény (sc_threshold=1000000000).

(no)lowdelay

Nastavà pÅÃznak low delay pro MPEG-1/2 (zakazuje B-snÃmky).

vglobal=<0-3>

Ovládá zápis globálnÃch video hlaviÄek.

0

Kodek rozhodne, kde zapsat globálnà hlaviÄky (výchozÃ- ).

1

ZapÃÅ¡e globálnà hlaviÄky pouze v extradata (vyžadováno pro .mp4/MOV/NUT).

2

ZapÃÅ¡e globálnà hlaviÄky pouze do Äela klÃÄových snÃ- mků.

3

Kombinuje 1 a 2.

aglobal=<0-3>

Stejné jako vglobal pro audio hlaviÄky.

level=<hodnota>

Nastavà CodecContext Level. Použijte 31 nebo 41 pro pÅehrávánà videa na Playstation 3.

skip_exp=<0-1000000>

DODÄLAT: Dokumentovat.

skip_factor=<0-1000000>

DODÄLAT: Dokumentovat.

skip_threshold=<0-1000000>

DODÄLAT: Dokumentovat.

nuv (-nuvopts)
Nuppel video je založeno na RTJPEG a LZO. Ve výchozÃm stavu jsou snÃmky nejprve enkódovány pomocà RTJPEG a poté komprimovány pomocà LZO, ale jeden z průchodů nebo oba dva mohou být vypnuty. Takže můžete ve skuteÄnosti vyprodukovat surový i420, LZO komprimovaný i420, RTJPEG, nebo výchozà LZO komprimovaný RTJPEG.
POZNÃMKA:
Dokumentace nuvrec obsahuje různé rady a pÅÃklady k volbám pro nejpoužÃvanÄjÅ¡Ã TV enkódovánÃ.
c=<0-20>

práh barev (výchozÃ: 1)

l=<0-20>

práh jasu (výchozÃ: 1)

lzo    

Zapne LZO kompresi (výchozÃ).

nolzo  

Vypnout LZO kompresi.

q=<3-255>

úroveÅ kvality (výchozÃ: 255)

raw    

Vypnout RTJPEG enkódovánÃ.

rtjpeg 

Zapnout RTJPEG enkódovánà (výchozÃ).

xvidenc (-xvidencopts)
Zde máte k dispozici tÅi režimy: konstantnà datový tok (CBR), pevný kvantizer a dvouprůchodový.
pass=<1|2>

Nastavà průchod ve dvouprůchodovém režimu.

turbo (pouze dva průchody)

Dramaticky zrychlà prvnà průchod použitÃm rychlejÅ¡Ãch algoritmů a vypnutÃm voleb nároÄných na CPU. PravdÄpodobnÄ trochu snÞà globálnà PSNR a trochu vÃce ovlivnà typ a PSNR jednotlivých snÃmků.

bitrate=<hodnota> (CBR nebo dvouprůchodový režim)

Nastavà požadovaný datový tok v kilobitech/sekundu jestliže <16000 nebo v bitech/sekundu jestliže >16000. Pokud je <hodnota> záporná, Xvid použije jejà absolutnà hodnotu jako požadovanou velikost (v kB) videa a spoÄÃtá datový tok automaticky (výchozÃ: 687 kbitů/s).

fixed_quant=<1-31>

PÅepne do režimu s pevným kvantizerem a nastavà kvantizer který bude použit.

zones=<zóna0>[/<zóna1>[/...]]

Uživatelem nastavená kvalita pro urÄité Äásti (konec, titulky, ...). Každá zóna má formu <start-snÃ- mek>,<režim>,<hodnota> kde <režim> může být

q

PÅepsánà konstantnÃho kvantizeru, kde hodnota=<2.0-31.0> urÄuje hodnotu kvantizeru.

w

PÅepsánà váhy pro ÅÃzenà datového toku, kde hodnota=<0.01-2.00> urÄuje korekci kvality v %.

PÅÃKLAD:

zones=90000,q,20

Enkóduje vÅ¡echny snÃmky poÄÃnaje snÃmkem 90000 konstantnÃm kvantizerem 20.

zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20

Enkóduje snÃmky 0-10000 s 10% datového toku, enkóduje snÃmky od 90000 až do konce konstantnÃm kvantizerem 20. Poznamenejme, že druhá zóna je nutná pro ohraniÄenà prvnà zóny, jinak by byly vÅ¡echny snÃmky až do snÃmku 89999 enkódovány s 10% datového toku.

me_quality=<0-6>

Tato volba ovlivÅuje subsystém odhadovánà pohybu. VyÅ¡Å¡Ã hodnota by mÄla dát pÅesnÄjÅ¡Ã odhad pohybu (výchozÃ: 6). ÄÃm lepÅ¡Ã odhad, tÃm lepÅ¡Ã komprese. PÅesnost je vyvážena vÄtÅ¡Ã zátÄžà CPU, takže tuto hodnotu snižte, požadujete-li enkódovánà v reálném Äase.

(no)qpel

BÄhem vyhledávánà pohybu použÃvá jako výchozà MPEG-4 pÅesnost na půl pixelu. Standard nabÃzà režim, kde enkodéry mohou použÃt pÅesnost na Ätvrt pixelu. Tato volba obvykle zajistà ostÅejÅ¡Ã obraz. NaneÅ¡tÄstà to způsobuje výrazné zvýšenà datového toku a nÄkdy vyÅ¡Å¡Ã použité datové toky znemožnà dosaženà lepÅ¡Ã kvality obrázku pÅi pevném datovém toku (CBR). NejlepÅ¡Ã je otestovat výsledek s a bez qpel a pak se rozhodnout zda aktivace stojà za to.

(no)gmc

Zapne globálnà kompenzaci pohybu. To nechá Xvid generovat speciálnà snÃmky (GMC-snÃmky) které jsou vhodné pro Pan/Zoom/ Rotating obrázky. Jestli aktivace této volby uÅ¡etÅà nÄjaké bity závisà na zdrojovém materiálu.

(no)trellis

Trellisova kvantizace je druh adaptivnà kvantizaÄnà metody, která Å¡etÅà bity pomocà zmÄn kvantizaÄnÃch koeficientů tak, aby byly lépe komprimovatelné entropickým enkodérem. ZlepÅ¡enà kvality je znatelné a pokud VHQ na váš vkus pÅÃliÅ¡ zamÄstnává CPU, může být tato volba dobrou alternativou jak uÅ¡etÅit pár bitů (a zvýšit kvalitu pÅi konstantnÃm datovém toku) s nižšà zátÄžà než VHQ (výchozÃ: zapnuto).

(no)cartoon

Tuto volbu aktivujte pokud kódujete animovaný film. Volba upravà nÄkteré internà Xvid úrovnÄ tak, aby se lépe rozhodoval nad typy snÃmků a vektory pohybu v ploÅ¡e vypadajÃ- cÃch animovaných filmech.

(no)chroma_me

Obvyklý algoritmus odhadujÃcà pohyb použÃvá pouze jasovou informaci pro nalezenà nejlepÅ¡Ãho vektoru pohybu. V nÄkterém video materiálu může použità barev pomoci nalézt lepÅ¡Ã vektory. Tato volba pÅepÃná použÃvánà barev pro odhady pohybu (výchozÃ: zapnuto).

(no)chroma_opt

Zapne pÅedfiltr chroma optimizer. Ten provede troÅ¡ku magie navÃc nad barvami, aby se minimalizovaly stupÅovité pÅechody na obrysech. Zvýšà kvalitu za cenu rychlosti enkódovánÃ. PÅirozenÄ snižuje PSNR úmÄrnÄ zvyÅ¡ovánà matematické odliÅ¡nosti od originálu, ale subjektivnà kvalita se zvyÅ¡uje. Protože pracujeme s barevnými informacemi, budete to nejspÃÅ¡ chtÃt vypnout pÅi enkódovánà ÄernobÃlého obrazu.

(no)hq_ac

Aktivuje vysoce kvalitnà predikci AC koeficientů pro klÃÄové snÃmky z pÅilehlých bloků (výchozÃ: zapnuto).

vhq=<0-4>

Algoritmus vyhledávánà pohybu je založen na vyhledávánà v obvyklé barevné oblasti a zkouÅ¡Ã najÃt pohybový vektor, který minimalizuje rozdÃl mezi referenÄnÃm snÃmkem a enkódovaným snÃmkem. Pokud aktivujete tuto volbu, Xvid použije taky frekvenÄnà oblast (DCT) k vyhledávánà pohybového vektoru, který minimalizuje nejen prostorovou odliÅ¡nost, ale také délku enkódovaného bloku. Od nejrychlejÅ¡Ãho k nejpomalejÅ¡Ãmu:

0

vypnuto

1

rozhodovánà podle režimu (inter/intra MB) (výchozÃ)

2

omezené hledánÃ

3

stÅednà hledánÃ

4

rozsáhlé hledánÃ

(no)lumi_mask

Adaptivnà kvantizace umožÅuje aby se kvantizery makrobloku liÅ¡ily snÃmek od snÃmku. Jedná se o ’psychosenzitivnÃ’ nastavenÃ, které má využÃt faktu, že lidské oko má tendenci vnÃmat ménÄ detailů ve velmi svÄtlých a velmi tmavých Äástech obrázku. ZmÃnÄné oblasti komprimuje vÃce než ty průmÄrné, což Å¡etÅà bity, které mohou být využity v ostatnÃch snÃmcÃch, což zvýšà celkovou subjektivnà kvalitu, ale může snÞit PSNR.

(no)grayscale

PÅinutà Xvid zahodit barevnou informaci, takže enkódované video je pouze ÄernobÃlé. Nijak to nezrychlà enkódovánÃ, pouze zabránà zapsánÃ
barvonosných dat v poslednÃm kroku enkódovánÃ.

(no)interlacing

Enkóduje půlsnimky prokládaného video materiálu. ZapnÄte tuto možnost pro prokládaný obsah.
POZNÃMKA:
MusÃte-li Å¡kálovat video, mÄli byste použÃt mÄniÄ velikosti s podporou prokládaného obsahu, který můžete aktivovat pomocÃ
-vf scale=<Å¡ÃÅka>:<výška>:1.

min_iquant=<0-31>

minimálnà kvantizer I-snÃmku (výchozÃ: 2)

max_iquant=<0-31>

maximálnà kvantizer I-snÃmku (výchozÃ: 31)

min_pquant=<0-31>

minimálnà kvantizer P-snÃmku (výchozÃ: 2)

max_pquant=<0-31>

maximálnà kvantizer P-snÃmku (výchozÃ: 31)

min_bquant=<0-31>

minimálnà kvantizer B-snÃmku (výchozÃ: 2)

max_bquant=<0-31>

maximálnà kvantizer B-snÃmku (výchozÃ: 31)

min_key_interval=<hodnota> (pouze 2 průchody)

minimálnà interval mezi klÃÄovými snÃmky (výchozÃ: 0)

max_key_interval=<hodnota>

maximálnà interval mezi klÃÄovými snÃmky (výchozÃ: 10*fps)

quant_type=<h263|mpeg>

Nastavuje typ kvantizeru k použitÃ. PÅi vyÅ¡Å¡Ãch datových tocÃch zjistÃte, že MPEG kvantozace zachová vÃce detailů. PÅi nižšÃch datových tocÃch poskytuje vyhlazovánà H.263 ménÄ blokovacÃho Å¡umu. PoužÃváte-li uživatelské matice, musÃte použÃt MPEG kvantizaci.

quant_intra_matrix=<soubor>

NaÄte uživatelský soubor s intra maticÃ. Takový soubor můžete vytvoÅit maticovým editorem z xvid4confu.

quant_inter_matrix=<soubor>

NaÄte uživatelský soubor s inter maticÃ. Takový soubor můžete vytvoÅit maticovým editorem z xvid4confu.

keyframe_boost=<0-1000> (pouze dvouprůchodový režim)

PÅesune nÄjaké bity z prostoru vyhrazeného ostatnÃm druhům snÃmků do intra snÃmků, což zlepÅ¡Ã kvalitu klÃÄových snÃ- mků. Hodnota udává návdavek, takže hodnota 10 pÅidá oproti normálu o 10% vÃce bitů vaÅ¡im klÃÄovým snÃmkům (výchozÃ: 0).

kfthreshold=<hodnota> (pouze dvouprůchodový režim)

Pracuje spolu s kfreduction. Udává minimálnà vzdálenost pod kterou považujete dva snÃmky za posloupné a jsou posuzovány odliÅ¡nÄ podle kfreduction (výchozÃ: 10).

kfreduction=<0-100> (pouze dvouprůchodový režim)

DvÄ výše uvedené volby mohou být použity k doladÄnà velikosti klÃÄových snÃmků, které považujete za pÅÃliž blÃ- zké prvnÃmu (v ÅadÄ). kfthreshold nastavuje rozsah, ve kterém jsou klÃÄové snÃmky redukovány a kfreduction urÄuje redukci datového toku, který dostanou. S poslednÃm I-snÃmkem bude zacházeno normálnÄ (výchozÃ: 30).

max_bframes=<0-4>

Maximálnà poÄet B-snÃmků vložených mezi I/P-snÃmky (výchozÃ: 2)

bquant_ratio=<0-1000>

quantizer ratio between B- and non-B-frames, 150=1.50 (default: 150)

bquant_offset=<-1000-1000>

odliÅ¡nost kvantizeru mezi B- a ne-B-snÃmky, 100=1.00 (výchozÃ: 100)

bf_threshold=<-255-255>

Toto nastavenà umožnà stanovit prioritu použità B-snÃmků. ÄÃm vyÅ¡Å¡Ã hodnota, tÃm vyÅ¡Å¡Ã pravdÄpodobnost použità B-snÃ- mků (výchozÃ: 0). NezapomÃnejme, že B-snÃmky obvykle majà vyÅ¡Å¡Ã kvantizer a proto jejich nadužÃvánà může zhorÅ¡it vizuálnà kvalitu.

(no)closed_gop

Tato volba naÅÃdà Xvid uzavÅÃt každou "GOP" (Skupinu Obrázků ohraniÄenou dvÄma I-snÃmky), což uÄinà tyto skupiny vzájemnÄ nezávislými. Volba pouze zaÅÃdÃ, aby poslednà snÃmek skupiny byl buÄ P-snÃmek nebo N-snÃmek, ale nikdy B-snÃmek. Obvykle je vhodné mÃt tuto volbu zapnutou (výchozÃ: zapnuto).

(no)packed

Tato volba je urÄena pro nápravu potÞà s poÅadÃm snÃmků když enkódujete do nosných formátů jako je AVI, které si neumà poradit se zpÅeházenými snÃmky. V praxi je vÅ¡ak vÄtÅ¡ina dekodérů (jak softwarových, tak hardwarových) schopna poradit si s poÅadÃm snÃmků samostatnÄ a mohou být zapnutÃm této volby zmateny, takže ji můžete bezpeÄnÄ nechat vypnutou, pokud opravdu nevÃte co dÄláte.
VAROVÃNÃ:
takto vygenerujete ilegálnà bitový proud, který nebude dekódovatelný pomocà ISO-MPEG-4 dekodérů s výjimkou DivX/libavcodec/Xvid.
VAROVÃNÃ:
Takto se rovnÄž zapÃÅ¡e faleÅ¡ná DivX verze do souboru, takže vadná autodetekce nÄkterých dekodérů dostane zabrat.

frame_drop_ratio=<0-100> (pouze max_bframes=0)

Tento parametr umožÅuje vytváÅet video proudy s variabilnÃm datovým tokem. Jeho hodnota nastavuje práh citlivosti na zmÄny; pokud je rozdÃlnost souÄasného a pÅedchozÃho snÃmku menÅ¡Ã nebo rovna tomuto prahu, snÃmek nebude kódován (mÃsto nÄj je do proudu umÃstÄn tzv. n-vop). Jestliže pÅehrávaÄ narazà n-vop, zobrazà pÅedchozà snÃmek.
VAROVÃNÃ:
Hrátky s tÃmto parametrem mohou vyústit v mizerné video, takže ji použÃvejte jen na vlastnà nebezpeÄÃ!

rc_reaction_delay_factor=<hodnota>

Tento parametr ovládá poÄet snÃmků, které CBR regulátor datového toku poÄká než zareaguje na zmÄny toku a vykompenzuje je tak, aby byl dosažen konstantnà datový tok v rámci průmÄrovacÃho rozsahu snÃmků.

rc_averaging_period=<hodnota>

SkuteÄného CBR je tÄžké dosáhnout. V závislosti na video materiálu bude datový tok různý a tÄžko pÅedvÃdatelný. Proto Xvid použÃvá průmÄrovacà periodu pro kterou garantuje spotÅebu daného poÄtu bitů (mÃnus malá odchylka). Toto nastavenà vyjadÅuje "poÄet snÃmků" pro který Xvid průmÄruje datový tok a zkouÅ¡Ã dosáhnout CBR.

rc_buffer=<hodnota>

velikost vyrovnávacà pamÄti regulátoru datového toku

curve_compression_high=<0-100>

Toto nastavenà umožnà Xvidu odebrat urÄité procento bitů z datovÄ nároÄných scén a dát je zpÄt do bitového zásobnÃku. To využijete pokud máte klip s tak velkým množstvÃm bitů alokovaných pro scény s vysokým datovým tokem, že ty ostatnà zaÄÃnajà vypadat Å¡patnÄ (výchozÃ: 0).

curve_compression_low=<0-100>

Toto nastavenà umožnà Xvidu pÅidat urÄité procento navÃc scénám s nÃzkým datovým tokem tak, že odebere nÄkolik bitů z celého klipu. To pÅijde vhod, pokud máte jen nÄkolik ’pomalých’ scén, které jsou stále ÄtvereÄkované (výchozÃ: 0).

overflow_control_strength=<0-100>

BÄhem prvnÃho průchodu ve dvouprůchodovém režimu je poÄÃ- tána Å¡kálovaná kÅivka datového toku. RozdÃl mezi oÄekávaným průbÄhem kÅivky a výsledkem se nazývá pÅeteÄenÃ. Regulátor datového toku ve dvouprůchodovém režimu se pÅirozenÄ snažà kompenzovat toto pÅeteÄenà tak, že jej rozprostÅe na následujÃcà snÃmky. Tento parametr nastavuje jak velké množstvà tohoto pÅeteÄenà pÅipadne na každý nový snÃmek. NÃzké hodnoty povolujà lÃnou regulaci pÅeteÄenÃ, velké skoky v toku jsou kompenzovány pomaleji (to může vést ke ztrátÄ pÅesnosti pÅi malých souborech). VyÅ¡Å¡Ã hodnoty působà zmÄny v pÅerozdÄlovánà bitů strmÄjÅ¡Ã. Pokud hodnotu nastavÃte pÅÃliÅ¡ vysoko, může dojÃt k vytváÅenà artefaktů (výchozÃ: 5).
POZNÃMKA:
Tento parametr velmi ovlivÅuje kvalitu, použÃvejte jej opatrnÄ!

max_overflow_improvement=<0-100>

BÄhem alokace bitů pro snÃmky může regulátor pÅeteÄenà zvýšit velikost snÃmku. Tento parametr nastavuje maximálnà procento o které může regulátor zvÄtÅ¡it velikost snÃmku v porovnánà s ideálnà alokaÄnà kÅivkou (výchozÃ: 5).

max_overflow_degradation=<0-100>

BÄhem alokace bitů pro snÃmky může regulátor pÅeteÄenà snÃ- žit velikost snÃmku. Tento parametr nastavuje maximálnà procento o které může regulátor zmenÅ¡it velikost snÃmku v porovnánà s ideálnà alokaÄnà kÅivkou (výchozÃ: 5).

container_frame_overhead=<0...>

Nastavuje průmÄrné navýšenà v bajtech na jeden snÃmek. VÄtÅ¡inou uživatelé nastavujà cÃlový datový tok videa bez zohlednÄnà velikosti pÅidané nosiÄem (container). Toto malé a (vÄtÅ¡inou) stálé navýšenà může způsobit pÅekroÄenà požadované velikosti souboru. Xvid umožÅuje uživateli nastavit velikost navýšenà na snÃmek zabrané nosiÄem (zadává se průmÄr na snÃmek). 0 má speciálnà význam, nechá Xvid použÃt vlastnà výchozà hodnotu (výchozÃ: 24 - průmÄrné navýšenà pro AVI).

profile=<název_profilu>

Omezà volby a VBV (vrcholový datový tok v krátkém Äasovém úseku) podle Simple, Advanced Simple a DivX profilů. Výsledná videa by mÄly být pÅehratelné stolnÃmi pÅehrávaÄi, které vyhovujà nastaveným profilům.

unrestricted

žádné omezenà (výchozÃ)

sp0  

simple profil úrovnÄ 0

sp1  

simple profil úrovnÄ 1

sp2  

simple profil úrovnÄ 2

sp3  

simple profil úrovnÄ 3

asp0 

advanced simple profil úrovnÄ 0

asp1 

advanced simple profil úrovnÄ 1

asp2 

advanced simple profil úrovnÄ 2

asp3 

advanced simple profil úrovnÄ 3

asp4 

advanced simple profil úrovnÄ 4

asp5 

advanced simple profil úrovnÄ 5

dxnhandheld

DXN handheld profil

dxnportntsc

DXN pÅenositelný NTSC profil

dxnportpal

DXN pÅenositelný PAL profil

dxnhtntsc

DXN domácà kino NTSC profil

dxnhtpal

DXN domácà kino PAL profil

dxnhdtv

DXN HDTV profil

POZNÃMKA: Tyto profily by mÄly být použÃvány v kombinaci s vhodným -ffourcc. ObecnÄ je použitelné DX50, jelikož nÄkteré pÅehrávaÄe nerozpoznajà Xvid, ale vÄtÅ¡ina rozpozná DivX.

par=<režim>

Nastavuje režim pomÄru stran pixelu (PAR=the Pixel Aspect Ratio) (nepleÅ¥te si to s DAR, the Display Aspect Ratio=pomÄr stran obrazovky). PAR je pomÄr Å¡ÃÅky a výšky jediného pixelu. Oba zmÃnÄné pomÄry stran jsou v následujÃcÃm vztahu: DAR = PAR * (Å¡ÃÅka/výška).
MPEG-4 rozeznává 5 pomÄrů stran pixelu a jeden rozÅ¡ÃÅený, umožÅujÃcà nastavit konkrétnà pomÄr stran pixelu.
5 standardnÃch režimů, které můžete zadat:

vga11

Obvyklý PAR na PC. Pixely majà Ätvercový tvar.

pal43

Standardnà PAL 4:3 PAR. Pixely jsou obdélnÃkové.

pal169

stejné jako viz výš

ntsc43

stejné jako viz výš

ntsc169

stejné jako viz výš (NezapomeÅte zadat pÅesný pomÄr stran.)

ext  

UmožÅuje nastavit váš vlastnà pomÄr stran pixelu pomocà par_width a par_height.

POZNÃMKA: VÅ¡eobecnÄ staÄÃ nastavit volby aspect a autoaspect.

par_width=<1-255> (pouze par=ext)

Nastavuje Å¡ÃÅku pixelu v uživatelském pomÄru stran pixelu.

par_height=<1-255> (pouze par=ext)

Nastavuje výšku pixelu v uživatelském pomÄru stran pixelu.

aspect=<x/y | f (desetinné ÄÃslo)>

InternÄ uložà pomÄr stran filmu, stejnÄ jako MPEG soubory. Mnohem lepÅ¡Ã ÅeÅ¡enà než Å¡kálovánÃ, protože nenà snÞena kvalita. Pouze MPlayer a nÄkolik dalÅ¡Ãch pÅehrávaÄů pÅehrajà tyto soubory správnÄ, ostatnà je pÅehrajà se Å¡patným pomÄrem stran. PomÄr stran může být zadán zlomkem, nebo desetinným ÄÃslem.

(no)autoaspect

Stejné jako volba aspect, ale pomÄr stran je vypoÄÃtán automaticky, s pÅihlédnutÃm ke vÅ¡em úpravám (crop/expand/ scale/atd.) provedeným ve filtrech.

psnr   

VypÃÅ¡e PSNR (odstup signálu od Å¡umu) pro celé video po dokonÄenà enkódovánà a uložà snÃmkové PSNR do souboru s názvem ve tvaru ’psnr_hhmmss.log’ v aktuálnÃm adresáÅi. Vrácené hodnoty jsou v dB (decibel), ÄÃm vyÅ¡Å¡Ã tÃm lepÅ¡Ã.

debug  

Ukládá statistiky pro každý snÃmek v ./xvid.dbg. (Toto nenà ÅÃdÃcà soubor dvouprůchodového režimu.)

NásledujÃcà volba je dostupná pouze v Xvid 1.1.x.
bvhq=<0|1>

Toto nastavenà umožnà výbÄr z vektorových kandidátů na B-snÃmky na základÄ operátoru optimalizovaného na omezenà datového toku. To samé zajiÅ¡Å¥uje volba vhq pro P-snÃmky. Takto dostaneme hezÄà B-snÃmky s témÄÅ nepostÅehnutelným dopadem na rychlost (výchozÃ: 1).

NásledujÃcà volba je dostupná pouze v Xvid verzi 1.2.x.
threads=<0-n>

VytvoÅà n vláken pro bÄh odhadu pohybu (výchozÃ: 0). Maximálnà poÄet vláken, které můžete použÃt zÃskáte vydÄlenÃm výšky obrazu ÄÃslem 16.

x264enc (-x264encopts)
bitrate=<hodnota>

Nastavà průmÄrný datový tok k použità v kilobitech/sekundu (výchozÃ: vypnuto). Jelikož se může okamžitý datový tok liÅ¡it, může být v krátkých videÃch tento průmÄr nepÅesný (viz ratetol). KonstantnÃho datového toku lze docÃlit kombinacà této volby s vbv_maxrate, se znatelným zhorÅ¡enÃm kvality.

qp=<0-51>

Zvolà kvantizer pro P-snÃmky. I- a B-snÃmky jsou pÅÃpadnÄ z této hodnoty offsetovány pomocà ip_factor a pb_factor. Použitelný rozsah je 20-40. Nižšà hodnoty vedou k vyÅ¡Å¡Ã vÄrnosti a vyÅ¡Å¡Ãmu datovému toku. 0 znamená bezztrátový. Poznamenejme, že kvantizace v H.264 pracuje odliÅ¡nÄ od MPEG-1/2/4: KvantizaÄnà parametr (QP) v H.264 se nacházà na logaritmické Å¡kále. Mapovánà odpovÃdá pÅibližnÄ H.264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP). NapÅÃklad MPEG s kvantizaÄnÃm parametrem QP = 2 odpovÃdá H.264 s QP=18.

crf=<1.0-50.0>

Zapne režim konstantnà kvality a nastavà kvalitu. Å kála je podobná QP. Tak jako režimy založené na datovém toku umožÅuje každému snÃmku použÃt odliÅ¡ný QP podle komplexnosti snÃmku.

pass=<1-3>

Zapne 2 nebo 3-průchodový režim. DoporuÄujeme vždy enkódovat v 2 nebo 3-průchodovém režimu, protože poskytuje lepÅ¡Ã rozdÄlovánà bitů a zlepÅ¡uje celkovou kvalitu.

1

prvnà průchod

2

druhý průchod (dvouprůchodového režimu)

3

N-tý průchod (druhý a tÅetà průchod tÅÃ- průchodového režimu)

Popis funkce a použitÃ:
V prvnÃm průchodu (pass=1) se vytvoÅà soubor se statistikami o videu. Zde byste mÄli deaktivovat nÄkteré volby nároÄné na CPU, kromÄ tÄch, které jsou ve výchozÃm stavu zapnuté.
Ve dvouprůchodovém režimu se ve druhém průchodu (pass=2) Äte soubor statistik a jeho obsah ÅÃdà rozhodovánà omezovaÄe datového toku.
Ve tÅÃprůchodovém režimu, se ve druhém průchodu (pass=3, toto nenà pÅeklep) provádà obojÃ: PÅeÄte se soubor statistik, pak jsou statistiky pÅepsány. Můžete použÃt vÅ¡echny enkódovacà volby, kromÄ tÄch nejnároÄnÄjÅ¡Ãch na CPU.
TÅetà průchod (pass=3) je stejný jako ten druhý až na to, že se nynà Ätou statistiky z druhého průchodu. Můžete použÃt vÅ¡echny enkódovacà volby, vÄetnÄ tÄch nejnároÄnÄjÅ¡Ã- ch.
V prvnÃm průchodu můžete použÃt buÄ průmÄrný datový tok, nebo konstantnà kvantizer. DoporuÄujeme ABR, jelikož nevyžaduje volbu kvantizeru. NásledujÃcà průchody jsou ABR, proto musÃte zvolit datový tok.

turbo=<0-2>

Rychlý režim pro prvnà průchod. BÄhem prvnÃho průchodu dvou a vÃceprůchodového enkódovánà je možné zvýšit rychlost vypnutÃm nÄkterých voleb se zanedbatelným nebo žádným vlivem na kvalitu koneÄného průchodu.

0

vypnuto (výchozÃ)

1

Omezà subq, frameref a vypne nÄkteré analytické režimy inter-makroblokových oddÃlů.

2

Omezà subq a frameref na 1, použije diamantovou metodu vyhledávánà pohybu a vypne analytické režimy pro vÅ¡echny typy oddÃlů.

ÃroveÅ 1 může zrychlit prvnà průchod až 2x bez zmÄny celkového PSNR poslednÃho průchodu v porovnánà s prvnÃm průchodem v plné kvalitÄ.
ÃroveÅ 2 může zrychlit prvnà průchod až 4x pÅi asi +/- 0.05dB zmÄnÄ v celkovém PSNR poslednÃho průchodu v porovnánà s prvnÃm průchodem v plné kvalitÄ.

keyint=<hodnota>

Nastavà maximálnà interval mezi IDR-snÃmky (výchozÃ: 250). VyÅ¡Å¡Ã hodnoty Å¡etÅà bity, což zvyÅ¡uje kvalitu za cenu nižšà pÅesnosti pÅi pÅetáÄenÃ. Na rozdÃl od MPEG-1/2/4, H.264 netrpà DCT driftem pÅi velkých hodnotách keyint.

keyint_min=<1-keyint/2>

Nastavà minimálnà rozestup mezi IDR-snÃmky (výchozÃ: 25). Pokud nastane zmÄna scény v tomto rozmezÃ, budou snÃmky stále enkódovány jako I-snÃmky, ale nezaÄnou novou GOP. V H.264, nemusà být nutnÄ I-SnÃmky zapouzdÅeny v GOP, protože je možné aby byl P-snÃmek iniciován z vÃce snÃmků než bezprostÅednÄ pÅedcházejÃcÃm (viz také frameref). Proto se na I-snÃmky nemusà dát nutnÄ pÅetáÄet. IDR-SnÃmky zabránà dalÅ¡Ãm P-snÃmkům ukazovat na jakýkoli snÃmek pÅed IDR-SnÃ- mkem.

scenecut=<-1-100>

Ovládá, jak agresivnÄ budou vkládány I-snÃmky navÃc (výchozÃ: 40). PÅi nÃzkých hodnotách scenecut vynutà Äasto kodek I-snÃmek až pÅi pÅekroÄenà hodnoty keyint. Vhodné hodnoty scenecut mohou nalézti lepÅ¡Ã umÃstÄnà pro I-snÃmek. Velké hodnoty použÃvajà vÃce I-snÃmků, než je nezbytné, což plýtvá bity. Hodnota -1 vypne detekci zmÄny scény, takže na každých keyint snÃmků pÅipadá vždy jen jeden I-snÃmek, dokonce i když dojde ke zmÄnÄ scény dÅÃve. Vypnutà nedoporuÄujeme. Plýtvá datovým tokem, protože P-snÃmky pÅi zmÄnÄ scény jsou stejnÄ velké jako I-snÃmky, avÅ¡ak nevynulujà "poÄÃtadlo keyint".

frameref=<1-16>

PoÄet pÅedchozÃch snÃmků použitých pro predikce v B- a P-snÃ- mcÃch (výchozÃ: 1). Filtr je efektivnà na animovaných filmech, ale ve hraných filmech se zlepÅ¡enà rychle vytrácà okolo asi 6 referenÄnÃch snÃmků. Volba nemá vliv na rychlost dekódovánÃ, ale zvyÅ¡uje množstvà pamÄti nutné pro dekódovánÃ. NÄkteré dekodéry si jsou schopny poradit pouze s 15 referenÄnÃmi snÃmky.

bframes=<0-16>

maximálnà poÄet po sobÄ jdoucÃch B-snÃmků mezi I- a P-snÃmky (výchozÃ: 0)

(no)b_adapt

Automaticky rozhoduje kdy a kolik B-snÃmků, až do maximálnÃho poÄtu uvedeného výše, se použije (výchozÃ: zapnuto). Pokud je tato volba vypnuta, je použito maximum B-snÃmků.

b_bias=<-100-100>

Ovládá rozhodovacà proces provádÄný b_adapt. VyÅ¡Å¡Ã b_bias produkuje vÃce B-snÃmků (výchozÃ: 0).

(no)b_pyramid

Umožnà použità B-snÃmků jako reference pro predikci ostatnÃch snÃmků. NapÅÃklad uvažujme tÅi po sobÄ jdoucà B-snÃmky: I0 B1 B2 B3 P4. Bez této volby následujà B-snÃmky stejný vzor jako MPEG-[124]. Äili jsou kódovány v poÅadà I0 P4 B1 B2 B3 a vÅ¡echny B-snÃmky jsou predikovány z I0 a P4. S touto volbou jsou snÃmky kódovány v poÅadà I0 P4 B2 B1 B3. B2 je stejný jako výše, ale B1 je predikován z I0 a B2 a B3 je predikován z B2 a P4. To obvykle mÃrnÄ zvýšà kompresi a má minimálnà vliv na rychlost. Je to vÅ¡ak experimentálnà volba: nenà plnÄ doladÄna a nemusà vždy pomoci. Vyžaduje bframes >= 2. Nevýhoda: zvýšà zpoždÄnà dekódovánà na 2 snÃmky.

(no)deblock

PoužÃt deblokovacà filtr (výchozÃ: zapnuto). Vzhledem k tomu jak malý Äas to zabere, v porovnánà s nárůstem kvality, nedoporuÄujeme volbu vypÃnat.

deblock=<-6-6>,<-6-6>

Prvnà parametr je AlphaC0 (výchozÃ: 0). To upravuje úrovnÄ (prahy) pro H.264 in-loop deblokovacà filtr. Zaprvé, tento parametr nastavuje maximálnà zmÄnu kterou filtr může provést na jakémkoli pixelu. Zadruhé, tento parametr ovlivÅuje práh pro zmÄnu pÅi filtrovánà obrysů. Kladná hodnota snižuje blokové artefakty vÃce, ale rovnÄž smaže detaily.
Druhý parametr je Beta (výchozÃ: 0). OvlivÅuje práh detailů. Bloky s vysokými detaily nejsou filtrovány, jelikož vyhlazovánà provádÄné filtrem by bylo vidÄt vÃce než původnà ÄtvereÄkovánÃ.
Výchozà chovánà filtru témÄÅ vždy poskytne optimálnà kvalitu, takže bývá nejlepÅ¡Ã nechat jej být, nebo provést jen malé úpravy. Pokud vÅ¡ak váš zdroj již obsahuje ÄtvereÄkovánà nebo Å¡um, který byste chtÄli odstranit, může být vhodné zde troÅ¡ku pÅidat.

(no)cabac

Použije CABAC (KontextovÄ-Adaptivnà Binárnà Aritmetické KódovánÃ) (výchozÃ: zapnuto). Zpomalà enkódovánÃ, ale mÄlo by uÅ¡etÅit 10-15% datového toku. Tuto volbu byste nemÄli vypÃnat, pokud nevyžadujete maximálnà rychlost dekódovánÃ.

qp_min=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)

Minimálnà kvantizer, 10-35 se zdá být použitelným rozsahem (výchozÃ: 10).

qp_max=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)

Maximálnà kvantizer (výchozÃ: 51)

qp_step=<1-50> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)

Maximálnà hodnota o kterou se může snÞit/zvýšit kvantizer mezi snÃmky (výchozÃ: 4).

ratetol=<0.1-100.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)

povolená odchylka v průmÄrném datovém toku (žádné konkrétnà jednotky) (default: 1.0)

vbv_maxrate=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)

maximálnà okamžitý datový tok v kbitech/sekundu (výchozÃ: vypnuto)

vbv_bufsize=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)

perioda průmÄrovánà pro vbv_maxrate, v kbitech (výchozÃ: žádná, musà být nastavena je-li zapnuto vbv_maxrate)

vbv_init=<0.0-1.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)

poÄáteÄnà využità vyrovnávacà pamÄti jako zlomek vbv_bufsize (výchozÃ: 0.9)

ip_factor=<hodnota>

faktor kvantizeru mezi I- a P-snÃmky (výchozÃ: 1.4)

pb_factor=<hodnota>

faktor kvantizeru mezi P- a B-snÃmky (výchozÃ: 1.3)

qcomp=<0-1> (ABR nebo dvouprůchodový režim)

komprese kvantizeru (výchozÃ: 0.6). Nižšà hodnota Äinà datový tok stálejÅ¡Ãm, zatÃmco vyÅ¡Å¡Ã hodnota Äinà stálejÅ¡Ãm kvantizaÄnà parametr.

cplx_blur=<0-999> (pouze dvouprůchodový režim)

RozostÅenà komplexnosti pracovnÃho (temporal) snÃmku pÅed kompresà kÅivky (výchozÃ: 20). Nižšà hodnoty umožÅujà hodnotÄ kvantizeru rychlé zmÄny, vyÅ¡Å¡Ã hodnoty vynucujà pomalejÅ¡Ã zmÄny. DÃky cplx_blur bude mÃt každý I-snÃmek kvalitu odpovÃdajÃcà následným P-snÃmkům. RovnÄž pÅi stÅÃ- dánà snÃmků s vysokou a nÃzkou komplexnostà (napÅ. animace s nÃzkou snÃmkovou rychlostÃ) nebude plýtvat bity na fluktuaci kvantizeru.

qblur=<0-99> (pouze dvouprůchodový režim)

RozostÅenà pracovnÃho (temporal) kvantizaÄnÃho parametru po kompresi kÅivky (výchozÃ: 0.5). Nižšà hodnoty umožÅujà ostÅejÅ¡Ã skoky hodnoty kvantizeru, vyÅ¡Å¡Ã hodnoty vynucujà pozvolnÄjÅ¡Ã zmÄny.

zones=<zone0>[/<zone1>[/...]]

Uživatelem nastavená kvalita pro urÄité zóny (konec, titulky, ...). Každá zóna je urÄena jako <poÄáteÄnÃ-snÃ- mek>,<koncový snÃmek>,<volba> - kde volba může být:

q=<0-51>

kvantizer

b=<0.01-100.0>

násobitel datového toku

POZNÃMKA: Volba kvantizer nenà důslednÄ dodržována. OvlivÅuje pouze plánovacà fázi ÅÃzenà datového toku a je stále pÅedmÄtem kompenzace pÅeplnÄnà a qp_min/qp_max.

direct_pred=<jméno>

UrÄuje typ odhadovánà pohybu použité pro pÅÃmé (direct) makrobloky v B-snÃmcÃch.

none

PÅÃmé makrobloky nejsou použÃvány.

spatial

Vektory pohybu jsou extrapolovány ze sousednÃch bloků. (výchozÃ)

temporal

Vektory pohybu jsou odvozeny z následujÃcÃho P-snÃmku.

auto

Kodek volà mezi prostorovou (spatial) a průbÄžnou (temporal) pro každý snÃmek.

Prostorová a průbÄžná metoda majà v průmÄru stejné PSNR a jsou i stejnÄ rychlé. Volba mezi nimi závisà na obsahu videa. Auto je o nÄco lepÅ¡Ã, ale pomalejÅ¡Ã. Auto je nejefektivnÄjÅ¡Ã pÅi vÃceprůchodovém režimu. direct_pred=0 je jak pomalejÅ¡Ã, tak ménÄ kvalitnÃ.

(no)weight_b

Použije váženou predikci v B-snÃmcÃch. Bez této volby dajà obousmÄrnÄ predikované makrobloky stejnou váhu každému referenÄnÃmu snÃmku. S touto volbou se váha odvozuje podle okamžité pozice B-snÃmku vzhledem k referenÄnÃmu. Vyžaduje bframes > 1.

partitions=<seznam>

Povolà nÄkteré volitelné typy makrobloků (výchozÃ: p8x8,b8x8,i8x8,i4x4).

p8x8

Povolà typy p16x8, p8x16, p8x8.

p4x4

Povolà typy p8x4, p4x8, p4x4. p4x4 je doporuÄený pouze se subq >= 5 a pouze pÅi nÃzkém rozliÅ¡enÃ.

b8x8

Povolà typy b16x8, b8x16, b8x8.

i8x8

Povolà typ i8x8. i8x8 nemá žádný vliv, dokud nenà povolena 8x8dct.

i4x4

Povolà typy i4x4.

all

Povolà všechny výše uvedené typy.

none

Zakáže všechny výše uvedené typy.

Bez ohledu na tuto volbu jsou typy makrobloků p16x16, b16x16 a i16x16 vždy povoleny.
ÃÄelem je najÃt typ a rozmÄr nejlépe odpovÃdajÃcà urÄité oblasti obrázku. NapÅÃklad panorama je lépe reprezentováno bloky 16x16, zatÃmco malé pohyblivé objekty jsou lépe reprezentovány menÅ¡Ãmi bloky.

(no)8x8dct

Adaptivnà velikost transformovaného prostoru: umožÅuje vybÃrat mezi 4x4 a 8x8 DCT. RovnÄž umožÅuje použÃt makrobloky typu i8x8. Bez této volby je použito pouze 4x4 DCT.

me=<jméno>

Zvolà celopixelový algoritmus odhadu pohybu.

dia

diamantové vyhledávánÃ, rádius 1. (rychlé)

hex

Å¡estiúhelnÃkové vyhledávánÃ, rádius 2. (výchozÃ)

umh

nestejnomÄrné vÃceÅ¡estiúhelnÃkové vyhledávánà (pomalé)

esa

důkladné vyhledávánà (velmi pomalé a o nic lepšà než umh)

me_range=<4-64>

rádius důkladného nebo vÃceÅ¡estiúhelnÃkového vyhledávánà pohybu (výchozÃ: 16)

subq=<1-7>

Nastavuje kvalitu subpel dolaÄovánÃ. Tento parametr ovlivÅuje pomÄr kvalita versus rychlost v procesu rozhodovánà o predikovaném pohybu. NastavenÃm subq=5 může zvýšit komprimaci až o 10% oproti subq=1.

1

Provádà rozhodovánà v režimu s pÅesnostà na celý pixel na vÅ¡ech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepÅ¡Ã. NáslednÄ zpÅesnà pohyb tohoto typu na rychlou Ätvrtpixelovou pÅesnost (nejrychlejÅ¡Ã).

2

Použije režim vyhledávánà pohybu s pÅesnostà půl pixelu na vÅ¡ech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepÅ¡Ã. Nakonec zpÅesnà pohyb tohoto typu na Ätvrtpixelovou pÅesnost.

3

Stejné jako 2, ale použÃvá pomalejÅ¡Ã Ätvrtpixelovou zpÅesÅovánÃ.

4

Použije rychlý Ätvrtpixelový režim vyhledávánà pohybu na vÅ¡ech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepÅ¡Ã. Nakonec zpÅesnà pohyb tohoto typu na Ätvrtpixelovou pÅesnost.

5

Použije nejkvalitnÄjÅ¡Ã vyhledávánà pohybu s Ätvrtpixelovou pÅesnostà na vÅ¡ech kandidátských typech makrobloku, než je vybrán ten nejlepÅ¡Ã (výchozÃ).

6

Zapne optimalizaci omezovánà toku typů makrobloků v I- a P-snÃmcÃch.

7

Zapne optimalizaci omezenà toku pro vektory pohybu a intra režimy. (nejlepÅ¡Ã)

Výše uvedený pojem "všechny kandidátské typy" neznamená všechny povolené typy: 4x4, 4x8, 8x4 jsou zkoušeny pouze pokud je 8x8 lepšà než 16x16.

(no)chroma_me

Bere v potaz barvu bÄhem vyhledávánà pohybu subpixelu (výchozÃ: zapnuto). Vyžaduje subq>=5.

(no)mixed_refs

UmožÅuje každému pohybovému oddÃlu 8x8 nebo 16x8 nezávisle zvolit referenÄnà snÃmek. Bez této volby musà použÃt celý makroblok stejnou referenci. Vyžaduje frameref>1.

(no)brdo

Zapne optimalizaci oÅezánà datového toku makroblokových typů v B-snÃmcÃch. Vyžaduje subq>=6.

(no)bime

RadÄji zpÅesnà oba vektory pohybu v dvousmÄrných makroblocÃch, než aby použil vektory ze zpÄtného a dopÅedného vyhledávánÃ. Tato volba nemá žádný vliv bez B-snÃmků.

trellis=<0-2>

optimálnà kvantizace z hlediska omezenà datového toku

0

vypnuto (výchozÃ)

1

zapnuto pouze pro koneÄný výsledek (final encode)

2

zapnuto pÅi vÅ¡ech rozhodovánÃch o režimech (pomalé, vyžaduje subq>=6)

deadzone_inter=<0-32>

Nastavà velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-trellisovu kvantizaci klÃÄových snÃmků (výchozÃ: 21). Nižšà hodnoty pomáhajà zachovat jemné detaily a zrnitost filmu (typicky využitelné pro vysoce kvalitnÃ/datovÄ nároÄné enkódy), zatÃmco vyÅ¡Å¡Ã hodnoty pomáhajà odfiltrovat tyto detaily, aby se uÅ¡etÅily bity, které se mohou využÃt pro jiné makrobloky a snÃmky (typicky využitelné pro enkódy s limitovanou velikostÃ). DoporuÄujeme, abyste zaÄali s ladÄnÃm deadzone_intra pÅed zmÄnou tohoto parametru.

deadzone_intra=<0-32>

Nastavà velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-trellisovu kvantizaci neklÃÄových snÃmků (výchozÃ: 11). Tato volba má stejný efekt jako deadzone_inter až na to, že ovlivÅuje klÃ- Äové snÃmky. DoporuÄujeme, abyste zaÄali s ladÄnÃm tohoto parametru pÅed zmÄnou deadzone_inter.

(no)fast_pskip

Provádà detekci early skip v P-snÃmcÃch (výchozÃ: zapnuto). To obvykle zadarmo zlepÅ¡Ã rychlost, ale může obÄas způsobovat artefakty v plochách bez detailů, jako je obloha.

(no)dct_decimate

Eliminuje dct bloky v P-snÃmcÃch obsahujÃcÃch pouze malý jediný koeficient (výchozÃ: zapnuto). Odstranà to nÄkteré detaily, takže uÅ¡etÅà bity, které mohou být použity v jiných snÃmcÃch, což jak doufáme zvýšà celkovou subjektivnà kvalitu. Pokud komprimujete ne-anime obsah s vysokým datovým tokem, mÄli byste to vypnout pro zachovánà tolika detailů, kolik je možné.

nr=<0-100000>

Omezenà šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je vhodný rozsah 100-1000, ale můžete ji o nÄco zvýšit pro velmi zaÅ¡umÄný obsah (výchozÃ: 0). Vzhledem k malému vlivu na rychlost jÃm můžete nahradit filtrovánà šumu pomocà videofiltrů jako denoise3d nebo hqdn3d.

chroma_qp_offset=<-12-12>

Použije odliÅ¡ný kvantizer pro barvu vztažený k jasu. Použitelné hodnoty jsou v rozsahu <-2-2> (výchozÃ: 0).

cqm=<flat|jvt|<soubor>>

BuÄ použije pÅeddefinovanou uživatelskou kvantizaÄnà matici, nebo nahraje soubor formátu JM s maticÃ.

flat 

Použije se pÅeddefinovaná flat 16 matice (výchozÃ).

jvt  

Použije se pÅeddefinovaná JVT matice.

<soubor>

Použije se zadaný soubor formátu JM s maticÃ.

POZNÃMKA: Uživatelé použÃvajÃcà Windows CMD.EXE mohou mÃt problém se zpracovánÃm pÅÃkazového Åádku, pokud se pokusà použÃt vÅ¡echny CQM seznamy. To je způsobeno omezenÃm délky pÅÃkazového Åádku. V tom pÅÃpadÄ doporuÄujeme, abyste seznamy vložili do CQM souboru formátu JM a ten pak nahráli výše uvedeným způsobem.

cqm4iy=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 4x4 intra jasová matice zadaná jako seznam 16 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

cqm4ic=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 4x4 intra chrominanÄnà matice zadaná jako seznam 16 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

cqm4py=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 4x4 inter jasová matice zadaná jako seznam 16 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

cqm4pc=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 4x4 inter chrominanÄnà matice zadaná jako seznam 16 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

cqm8iy=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 8x8 intra jasová matice zadaná jako seznam 64 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

cqm8py=<seznam> (viz také cqm)

Uživatelská 8x8 inter jasová matice zadaná jako seznam 64 Äárkou oddÄlených hodnot v rozsahu 1-255.

level_idc=<10-51>

Nastavuje Level bitového proudu tak jak je definován v annex A standardu H.264 (výchozÃ: 51 - Level 5.1). To je použito pro sdÄlenà dekodéru jaké vlastnosti musà podporovat. Tento parametr použijte pouze pokud vÃte co znamená a musÃte jej nastavit.

threads=<1-16>

RozvÄtvà vlákna pro paralelnà enkódovánà na vÃce procesorech (výchozÃ: 1). MÃrnÄ snižuje kvalitu komprese. Nastavenà na 0 nebo ’auto’ sdÄlà libx264, aby detekovala poÄet CPU, které máte a zvolila vhodný poÄet vláken.

(no)global_header

Způsobà že se SPS a PPS objevà pouze jednou, na zaÄátku bitového proudu (výchozÃ: vypnuto). NÄkteré pÅehrávaÄe, jako Sony PSP, vyžadujà použità této volby. VýchozÃm chovánÃm je opakovánà SPS a PPS pÅed každým IDR snÃmkem.

(no)interlaced

Považovat video obsah za prokládaný.

log=<-1-3>

Nastavenà množstvà logovacÃch informacà vypisovaných na obrazovku.

-1

žádné

0

Vypisuje pouze chyby.

1

varovánÃ

2

PSNR a dalÅ¡Ã analytické statistiky po skonÄenà enkódovánà (výchozÃ)

3

PSNR, QP, typ snÃmku, velikost a ostatnà statistiky pro každý snÃmek

(no)psnr

Tiskne statistiky odstupu signál-šum.
POZNÃMKA:
Sloupce ’Y’, ’U’, ’V’, a ’Avg’ PSNR ve shrnutà nejsou matematicky správné (jsou to jednoduÅ¡e průmÄry odstupu signál-Å¡um z jednotlivých snÃmků). Jsou zde pouze pro srovnánà s JM referenÄnÃm kodekem. Pro jakékoli jiné využità radÄji použijte ’GlobálnÃ’ PSNR, nebo PSNR jednotlivých snÃmků vypisovaných pÅi log=3.

(no)ssim

VypÃÅ¡e výsledky Structural Similarity Metric. To je alternativou k PSNR a může lépe odpovÃdat vnÃmané kvalitÄ komprimovaného videa.

(no)visualize

Zapne x264 vizualizace bÄhem enkódovánÃ. Pokud to x264 na vaÅ¡em systému podporuje, bude bÄhem enkódovánà otevÅeno nové okno, ve kterém se pokusà x264 ukazovat pÅehled o tom, jak jsou enkódovány jednotlivé snÃmky. Každý typ bloku vizualizovaného filmu bude obarven následovnÄ:

ÄervenÄ/růžovÄ

intra blok

modÅe 

inter blok

zelenÄ

pÅeskoÄený blok

žlutÄ

B-blok

Tuto vlastnost považujte za experimentálnà a může se zmÄnit. KonkrétnÄ závisà na tom, zda byl x264 zkompilován se zapnutou vizualizacÃ. Poznamenejme, že po enkódovánà vykreslenà vizualizace x264 zastavà a Äeká na stisk klávesy, než enkóduje dalÅ¡Ã snÃmek.

xvfw (-xvfwopts)
Enkódovánà pomocà Video for Windows kodeků je zpravidla zastaralé, pokud nechcete enkódovat nÄkterým obskurnÃm otÅepaným kodekem.
codec=<jméno>

Jméno binárnÃho kodeku, kterým se má enkódovat.

compdata=<soubor>

Název souboru s nastavenÃm kodeku (napÅ. firstpass.mcf) vytvoÅený programem vfw2menc.

MPEG muxer (-mpegopts)
MPEG muxer umà generovat 5 typů datových proudů, z nichž každý má rozumné výchozà volby, které si uživatel může upravit. ObecnÄ, když enkódujete MPEG soubory, bývá vhodné vypnout MEncoderův kód pro pÅeskakovánà snÃmků (viz video filtry -noskip, -mc a také harddup a softskip).

PÅÃKLAD:

format=mpeg2:tsaf:vbitrate=8000

format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd | pes1 | pes2>

formát proudu (výchozÃ: mpeg2). pes1 a pes2 jsou velice vadné formáty (žádná pack hlaviÄka a žádné vyplÅovánÃ), ale VDR je použÃvá; nevybÃrejte je, pokud pÅesnÄ nevÃte co dÄláte.

size=<až do 65535>

Velikost packu v bajtech, nemÄÅte ji, pokud nevÃte jistÄ co dÄláte (výchozÃ: 2048).

muxrate=<int>

Nominálnà rychlost multiplexovánà v kbitech/s použitá v hlaviÄkách packů (výchozÃ: 1800 kb/s). Bude zmÄnÄna podle potÅeby v pÅÃpadÄ Å¾e ’format=mpeg1’ nebo ’mpeg2’.

tsaf   

Nastavà Äasovou znaÄku v každém snÃmku, pokud je to možné; doporuÄujeme pÅi format=dvd. Pokud dvdauthor pÃÅ¡e nÄco jako "..audio sector out of range...", nejspÃÅ¡ jste nezapnuli toto.

interleaving2

PoužÃvá lepÅ¡Ã algoritmus k proloženà audio a video paketů založeném na principu, že se muxer vždy pokouÅ¡Ã naplnit proud s nejvÄtÅ¡Ãm procentem volného prostoru.

vdelay=<1-32760>

PoÄáteÄnà zpoždÄnà videa v milisekundách (výchozÃ: 0), použijte ji pokud chcete zpozdit video s ohledem na audio. Nepracuje s :drop.

adelay=<1-32760>

PoÄáteÄnà hodnota zpoždÄnà zvuku v milisekundách (výchozÃ: 0), použijte ji, pokud chcete opozdit zvuk vůÄi videu.

drop   

Je-li použito spolu s vdelay, muxer zahodà tu Äást audia, která pÅeÄnÃvá.

vwidth, vheight=<1-4095>

Nastavà šÃÅku a výšku když je video MPEG-1/2.

vpswidth, vpsheight=<1-4095>

Nastavà "pan and scan" Å¡ÃÅku a výšku pokud je video MPEG-2.

vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>

Nastavuje zobrazovaný pomÄr stran pro MPEG-2 video. NepoužÃ- vejte pro MPEG-1, jinak bude výsledný pomÄr stran zcela Å¡patný.

vbitrate=<int>

Nastavà datový tok videa v kbitech/s pro MPEG-1/2 video.

vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 |
60 >

Nastavà snÃmkovou rychlost pro MPEG-1/2 video. Tato volba bude ignorována, je-li použita v kombinaci s telecine.

telecine

Zapne soft 3:2 pulldown soft telecine režim: Muxer upravà video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný se snÃmkovou rychlostà 30000/1001 fps. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je výstupnà snÃmková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji pomocà -ofps podle potÅeby. Jakákoli jiná snÃmková rychlost je nekompatibilnà s touto volbou.

film2pal

ZapÃná FILM na PAL a NTSC na PAL soft telecine režim: Muxer upravà video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný se snÃ- mkovou rychlostà 25 fps. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je výstupnà snÃmková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji pomocà -ofps podle potÅeby. Jakákoli jiná snÃmková rychlost je nekompatibilnà s touto volbou.

tele_src a tele_dest

Zapne libovolnou telecinaci pomocà DGPulldown kódu od Donanda Grafta. MusÃte nastavit původnà a požadovanou snÃmkovou rychlost; muxer se postará, aby video proud vypadal jakoby byl enkódován pÅi požadované rychlosti. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je vstupnà snÃmková rychlost nižšà než výstupnà a jejà zvýšenà je <= 1.5.

PÅÃKLAD:

tele_src=25,tele_dest=30000/1001

telecinace PAL na NTSC

.
vbuf_size=<40-1194>

Nastavuje velikost bufferu video dekodéru v kilobytech. Zadejte ji pouze pokud je bitový tok video proudu pÅÃliÅ¡ velký pro zvolený formát a zárovÄÅ perfektnÄ vÃte co dÄláte. PÅÃliÅ¡ vysoké hodnoty mohou vést k nepÅehratelnému filmu, podle schopnostà pÅehrávaÄe. Pokud muxujete HDTV video, mÄla by staÄit velikost 400.

abuf_size=<4-64>

Nastavuje velikost bufferu audio dekodéru v kilo bytech. Ostatnà je obdobné jako vbuf_size.

FFmpeg libavformat demuxery (-lavfdopts)
probesize=<hodnota>

Maximálnà množstvà skoumaných dat ve fázi detekce. V pÅÃ- padÄ MPEG-TS tato hodnota udává maximálnà poÄet TS paketů, které se budou skenovat.

FFmpeg libavformat muxery (-lavfopts) (viz také -of lavf)
delay=<hodnota>

V souÄasnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Maximálnà povolená odchylka v sekundách, mezi referenÄnÃm ÄasovaÄem výstupnÃho proudu (SCR) a dekódovanou Äasovou znaÄkou (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (prodleva od demux do dekódovánÃ). Výchozà je 0.7 (jak pÅikazujà standardy definované MPEG). VyÅ¡Å¡Ã hodnoty vyžadujà vÄtÅ¡Ã vyrovnávacà pamÄti a nesmà být použÃvány.

format=<nosný_formát>

PÅenastavà výstupnà nosný formát (kontejner) do kterého se bude multiplexovat (výchozÃ: autodetekce z pÅÃpony výstupnÃho souboru).

mpg  

MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS

asf  

Advanced Streaming Format

avi  

Soubor Audio Video Interleave

wav  

Waveform Audio

swf  

Macromedia Flash

flv  

Macromedia Flash video soubory

rm   

RealAudio a RealVideo

au   

SUN AU formát

nut  

NUT Open container format (experimentálnÃ)

mov  

QuickTime

mp4  

Formát MPEG-4

dv   

Sony Digital Video kontejner

muxrate=<tok>

Nominálnà datový tok multiplexu v bitech za sekundu; v souÄasnosti má význam pouze pro MPEG[12]. ObÄas je zvýšenà nutné pro pÅedejità "podteÄenà bufferu".

packetsize=<velikost>

Velikost, vyjádÅená v bajtech, jednotkového paketu pro zvolený formát. Když muxujete do MPEG[12] implementacÃ, výchozà hodnoty jsou: 2324 pro [S]VCD, 2048 pro vÅ¡echny ostatnà formáty.

preload=<odchylka>

V souÄasnosti má význam pouze pro MPEG[12]: PoÄáteÄnà odchylka v sekundách, mezi referenÄnÃm ÄasovaÄem výstupnÃho proudu (SCR) a Äasovou znaÄkou (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (doba od demux do dekódovánÃ).

PROMÄNNÃ PROSTÅEDÃ

K ovládánà chovánà MPlayeru a MEncoderu lze použÃt Åadu promÄnných prostÅedÃ.
MPLAYER_CHARSET (viz také -msgcharset)

Konvertuje terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozÃ: autodetekce). Hodnota "noconv" znamená žádnou konverzi.

MPLAYER_HOME

AdresáŠkde bude hledat MPlayer uživatelská nastavenÃ.

MPLAYER_VERBOSE (viz také -v a -msglevel)

Nastavà poÄáteÄnà úroveÅ upovÃdanosti pro vÅ¡echny moduly (výchozÃ: 0). Výsledná upovÃdanost odpovÃdá -msglevel 5 plus hodnota MPLAYER_VERBOSE.

libaf:
LADSPA_PATH

Pokud je nastavena LADSPA_PATH, vyhledává uvedený soubor. Pokud ne, musÃte zadat celé jméno i s cestou. DODÄLAT: Toto rovnÄž zmiÅujeme v sekci ladspa.

libdvdcss:
DVDCSS_CACHE

Nastavuje adresáÅ, do kterého se ukládajà CSS klÃÄe DVD titulů. To zrychluje otevÃránà DVD které jsou v cache. AdresáŠDVDCSS_CACHE je vytvoÅen, pokud již neexistuje a podadresáŠje vytvoÅen podle názvu DVD nebo data výroby. Pokud nenà DVDCSS_CACHE nastavena, nebo je prázdná, libdvdcss použije výchozà hodnotu, kterou je "${HOME}/.dvdcss/" pod Unixem a "C:\Documents and Settings\$USER\Application Data\dvdcss\" pod Win32. Speciálnà hodnota "off" vypne ukládánà klÃÄů.

DVDCSS_METHOD

Nastavà metodu autentifikace a deÅ¡ifrovánÃ, kterou použije libdvdcss pro Ätenà šifrovaných disků. Může být titul, klÃÄ nebo disk. Může nabýt hodnoty title, key nebo disc.

key  

je výchozà metoda. libdvdcss použije sadu vypoÄÃ- taných klÃÄů pÅehrávaÄe pro dosaženà klÃÄe disku. To může selhat, pokud mechanika nerozpozná žádný z klÃÄů pÅehrávaÄe.

disc 

je záchytná metoda, pokud klÃÄ selže. MÃsto použità klÃÄů pÅehrávaÄe, libdvdcss zÃská klÃÄ disku hrubou silou. Tento proces je nároÄný na CPU a vyžaduje 64 MB pamÄti pro uloženà doÄasných dat.

title

je záchytnou metodou, pokud vÅ¡echny ostatnà metody selžou. Nezávisà na výmÄnÄ klÃÄů s DVD mechanikou, ale spÃÅ¡e použije kryptografický útok pro uhodnutà klÃÄe. V ojedinÄlých pÅÃpadech může selhat, jelikož na disku nenà dostatek Å¡ifrovaných dat pro provedenà statistického útoku, ale na druhou stranu je to jediný způsob, jak deÅ¡ifrovat DVD uložené na hard disku, nebo DVD se Å¡patným regionem na RPC2 mechanice.

DVDCSS_RAW_DEVICE

Nastavà raw zaÅÃzenà k použitÃ. PÅesné použità závisà na operaÄnÃm systému. Linuxová utilita pro nastavenà raw zaÅÃzenà je napÅÃklad raw(8). Pamatujte, že na vÄtÅ¡inÄ operaÄnÃch systémů vyžaduje použità raw zaÅÃzenà vysoce zarovnané buffery: Linux vyžaduje zarovnánà na 2048 bajtů (což je velikost DVD sektoru).

DVDCSS_VERBOSE

Nastavà upovÃdanost libdvdcss.

0

Neprodukuje žádné zprávy.

1

Vypisuje chybové zprávy na stderr.

2

Vypisuje chybové a debugovacà zprávy na stderr.

DVDREAD_NOKEYS

PÅeskoÄà obnovenà vÅ¡ech klÃÄů pÅi startu. V souÄasnosti vypnuto.

HOME

DODÄLAT: Zdokumentovat.

libao2:
AO_SUN_DISABLE_SAMPLE_TIMING

DODÄLAT: Zdokumentovat.

AUDIODEV

DODÄLAT: Zdokumentovat.

AUDIOSERVER

Nastavà server Network Audio Systému, na který by se mÄlo pÅipojit výstupnà audio rozhranà nas a pÅenos, který by mÄl být použitý. Pokud nenà nastavena, použije se mÃsto nà DISPLAY. PÅenos může být tcp nebo unix. Syntaxe je tcp/<poÄÃtaÄ>:<port>, <poÄÃtaÄ>:<ÄÃslo_instance> nebo [unix]:<ÄÃslo_instance>. Základnà port NAS je 8000 a <ÄÃ- slo_instance> je k nÄmu pÅiÄteno.

PÅÃKLADY:

AUDIOSERVER=poÄÃtaÄ:0

PÅipojà se k NAS serveru na <poÄÃtaÄi> pomocà výchozÃho portu a pÅenosu.

AUDIOSERVER=tcp/poÄÃtaÄ:8000

PÅipojà se k NAS serveru na <poÄÃtaÄi> naslouchajÃcÃmu na TCP portu 8000.

AUDIOSERVER=(unix)?:0

PÅipojà se k NAS serveru instance 0 na localhost pomocà unix domain soketů.

DISPLAY

DODÄLAT: Zdokumentovat.

vidix:
VIDIX_CRT

DODÄLAT: Zdokumentovat.

osdep:

TERM

DODÄLAT: Zdokumentovat.

libvo:
DISPLAY

DODÄLAT: Zdokumentovat.

FRAMEBUFFER

DODÄLAT: Zdokumentovat.

HOME

DODÄLAT: Zdokumentovat.

libmpdemux:

HOME

DODÄLAT: Zdokumentovat.

HOMEPATH

DODÄLAT: Zdokumentovat.

http_proxy

DODÄLAT: Zdokumentovat.

LOGNAME

DODÄLAT: Zdokumentovat.

USERPROFILE

DODÄLAT: Zdokumentovat.

GUI:
CHARSET

DODÄLAT: Zdokumentovat.

DISPLAY

DODÄLAT: Zdokumentovat.

HOME

DODÄLAT: Zdokumentovat.

libavformat:
AUDIO_FLIP_LEFT

DODÄLAT: Zdokumentovat.

BKTR_DEV

DODÄLAT: Zdokumentovat.

BKTR_FORMAT

DODÄLAT: Zdokumentovat.

BKTR_FREQUENCY

DODÄLAT: Zdokumentovat.

http_proxy

DODÄLAT: Zdokumentovat.

no_proxy

DODÄLAT: Zdokumentovat.

SOUBORY

/usr/localetc/mplayer/mplayer.conf

Systémové nastavenà MPlayeru.

/usr/local/etc/mplayer/mencoder.conf

Systémové nastavenà MEncoderu.

~/.mplayer/config

Uživatelské nastavenà MPlayeru.

~/.mplayer/mencoder.conf

Uživatelské nastavenà MEncoderu.

~/.mplayer/input.conf

konfigurace ovládacÃch tlaÄÃtek (viz ’-input keylist’ pro úplný seznam)

~/.mplayer/gui.conf

konfiguraÄnà soubor pro GUI

~/.mplayer/gui.pl

GUI playlist

~/.mplayer/font/

adresáŠs fontem (Zde musà být soubor font.desc a soubory s pÅÃponou .RAW.)

~/.mplayer/DVDkeys/

uložené CSS klÃÄe

Za pÅedpokladu že je pÅehráván /path/to/movie.avi, MPlayer bude
soubory

s titulky vyhledávat v tomto poÅadÃ:
/path/to/movie.sub
~/.mplayer/sub/movie.sub

PÅÃKLADY POUŽITà MPLAYERU

Rychlý start pÅehrávánà DVD:
mplayer dvd://1

PÅehrávat v japonÅ¡tinÄ s anglickými titulky:
mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

PÅehrát pouze kapitoly 5, 6, 7:
mplayer dvd://1 -chapter 5-7

PÅehrát pouze tituly 5, 6, 7:
mplayer dvd://5-7

PÅehrávánà DVD s vÃce úhly pohledu:
mplayer dvd://1 -dvdangle 2

PÅehrávánà z odliÅ¡ného DVD zaÅÃzenÃ:
mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

PÅehrávánà DVD videa z adresáÅe s VOB soubory:
mplayer dvd://1 -dvd-device /cesta/do/adresáÅe/

ZkopÃrovánà filmu z DVD disku na hard disk, uloženà do souboru titul1.vob :
mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile titul1.vob

PÅehrávat proud z HTTP:
mplayer http://mplayer.hq/example.avi

PÅehrávat proud pÅes RTSP:
mplayer rtsp://server.example.com/streamName

PÅevést titulky do MPsub formátu:
mplayer dummy.avi -sub source.sub -dumpmpsub

PÅevést titulky do MPsub bez koukánà na video:
mplayer /dev/zero -rawvideo pal:fps=xx -demuxer rawvideo -vc null -vo null -noframedrop -benchmark -sub zdroj.sub -dumpmpsub

Vstup ze standardnÃho V4L:
mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv

PÅehrávánà na Zoran kartÄ (staré provedenÃ, opuÅ¡tÄno):
mplayer -vo zr -vf scale=352:288 file.avi

PÅehrávánà na Zoran kartÄ (nové provedenÃ):
mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg file.avi

PÅehrávánà šestikanálového AAC souboru, máte-li jen dva reproduktory:
mplayer -rawaudio format=0xff -demuxer rawaudio -af pan=2:.32:.32:.39:.06:.06:.39:.17:-.17:-.17:.17:.33:.33 adts_he-aac160_51.aac
MusÃte si pohrát s hodnotami "pan" (tedy násobte hodnotou) pro zvýšenà hlasitosti nebo potlaÄenà omezenÃ.

Inverze šachovnice pomocà filtru geq:
mplayer -vf geq=’128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4’

PÅÃKLADY POUŽITà MENCODERU

Enkódovat DVD titul #2, pouze vybrané kapitoly:
mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódovat DVD titul #2, zmÄna velikosti na 640x480:
mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódovat DVD titul #2, zmÄna velikosti na 512xHHH (dodržà pomÄr stran):
mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

To samé, jen datový tok je nastaven na 1800kbitů a optimalizované makrobloky:
mencoder dvd://2 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

To samé, jen s MJPEG kompresÃ:
mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800 -oac copy

Enkódovánà vÅ¡ech *.jpg souborů v aktuálnÃm adresáÅi:
mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódovánà z tuneru (nastavte formát pomocà -vf format):
mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

Enkódovánà z roury:
rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

CHYBY

NepanikaÅte. Pokud nÄjakou najdete, dejte nám vÄdÄt, ale prosÃme abyste si nejdÅÃv pÅeÄetli veÅ¡kerou dokumentaci. Také si dejte pozor na smajlÃky. :) Mnoho chyb je výsledkem Å¡patného nastavenà nebo použità parametrů. Äást dokumentace vÄnovaná ohlaÅ¡ovánà chyb (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/bugreports.html) vysvÄtluje jak sestavit použitelné hlášenà o chybách.

AUTOÅI

MPlayer byl původnÄ napsán Arpadem Gereoffym. Viz soubor AUTHORS pro seznam nÄkterých dalÅ¡Ãch pÅispÄvatelů.
MPlayer (C) 2000-2018 The MPlayer Team

Tuto manuálovou stránku pÅevážnÄ pÃÅ¡Ã: Gabucino, Jonas Jermann a Diego Biurrun. Spravuje ji (anglický originál): Diego Biurrun ProsÃ- me zasÃlejte pÅipomÃnky k nà do konference MPlayer-DOCS. PodnÄty a pÅipomÃnky k pÅekladu posÃlejte do konference MPlayer-translations.

PÅeklad: JiÅà Heryán

UPOZORNÄNÃ K PÅEKLADU

PÅekladem mohlo dojÃt k zanesenà následných chyb a nepÅesnostÃ. Nepracuje-li nÄkterá vlastnost jak je popisováno, nebo je nÄkterá Äást nepochopitelná, nahlédnÄte nejprve do anglického originálu a pÅÃpadné pÅipomÃnky zaÅ¡lete do konference MPlayer-translations.